Projekty

Projekty (51)

Síla kruhu

2. 5. 2018 13:11 Napsal(a) Lucie Bakalářová

Projekt „Síla kruhu“

Dotační program: MPSV Rodina, oblast II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí


Kontaktní osoby projektu:

Bc. Lucie Dvořáková, DiS.- administrátor RK; koordinátor projektu; tel.: 774 946 378; e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Olga Šoltésová- administrátor RK; statutární zástupce; tel.: 734 454 480; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavní aktivity:

1. Zahájení spolupráce v rámci pověření OSPOD s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem

2. Realizace Rodinných konferencí (od zadání zakázky OSPOD až po vytvoření plánu)

3. Vytvoření Sborníku dobré praxe rodinných konferencí (zkušenosti získané za realizaci projektu)

 

Cíl projektu:

Projektem bude zahájena spolupráci se třemi odděleními (OSPOD, Oddělení soc. prevence, Oddělení náhradní rodinné péče) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde tak zajistíme ohroženým dětem a rodinám možnost využít inovativní metodu Rodinných konferencí pro řešení své nepříznivé životní situace. Především pak rodinám ohroženým sociálním vyloučením či rodinám z vyloučených lokalit, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. Rodinám, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodinám, jejichž děti jsou ohrožené sociálně patologickými jevy. Také rodinám, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

 

Výstupy projektu:

Nový přístup Rodinných konferencí bude nabídnut 12 rodinám z Ústí nad Labem. Předpokládáme, že možnost RK využije 6 rodin (po krácení rozpočtu 4 rodiny). Počet účastníků jedné RK je různý, většinou to bývá 5 -20 osob.

Tedy pro 4 rodiny bude připravena Rodinná konference. Každé se zúčastní minimálně 8 účastníků ze strany rodiny (děti, zákonný zástupce dětí, další osoby ochotny nabídnout pomoci rodině), bude se tedy počet klientů (podpořených osob) rovnat 32 osobám.

 

Cílová skupina:

CS jsou rodiny s dětmi, na které se zaměřují pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí a to podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do CS patří také rodiny, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodiny, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Služba bude poskytována rodinám žijícím ve městě Ústí nad Labem a přilehlých obcí. 
 

 

Aktuální informace o projektu:

Dne 17. 4. 2018 nám prostřednictvím emailu přišla potěšující zpráva od MPSV, které nás informovalo o zveřejnění výsledků dotačního řízení Rodina 2018, do kterého jsme se přihlásili s projektem „Síla kruhu“ zaměřeným na Rodinné konference. Dle těchto výsledků jsme zjistili, že námi podaný projekt byl podpořen, proto jsme se hned pustili do práce a spojili jsme se s pracovníky Odboru sociálních věcí na Magistrátu v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli zapojit do našeho projektu.

Domluvily jsme si schůzku pro zahájení spolupráce na 2.5.2018. V rámci této schůzky jsme pracovníky z oddělení SPOD, oddělení sociální prevence a oddělení náhradní rodinné péče informovali o projektu (co je jeho hlavním cílem, jaká je cílová skupina projektu, jaké jsou jednotlivé aktivitami projektu), představili jsme jim vytvořené dokumenty důležité pro projekt a realizaci RK; vysvětlili jsme jim jejich používání.

Pracovnice odboru soc. věcí Magistrátu Ústí nad Labem budou nyní nabízet možnost RK rodinám, které dle vlastního uvážení považují za vhodné rodiny, kterým by RK mohla pomoci v řešení jejích situace v případě, že některá z rodin projeví zájem o realizaci RK, kontaktují nás dle domluveného postupu.

 

V rámci projektu „Síla kruhu“ nám byla dne 18.5.2018 zaslána první žádost o rodinnou konferenci z Magistrátu města Ústí nad Labem Oddělení sociální prevence. Z naší strany došlo k oslovení koordinátora, který má v součastné době již za sebou první setkání s rodinnými příslušníky a snaží se co nejvíce rozšířit rodinný kruh. Očekávaný termín realizace RK je v měsíci červenci 2018.

Dále se uskutečnilo druhé setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem a to dne 20.6.2018, na kterém byly konzultovány rodiny, pro které by mohla být metoda rodinných konferencí vhodná. Další setkání je naplánované na 15.8.2018, kdy dojde k hodnocení první rodinné konference a případně proběhnou konzultace k žádostem o další rodinné konference.

 

V pořadí již třetí projektové setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem se uskutečnilo ve středu 15.8.2018. Na jednání byla konzultována příprava první rodinné konference, která byla pracovníky tamějšího OSPOD v květnu 2018. Realizace první rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na září.

Tématem jednání byly i o obavy pracovníků, týkajících převážně časové náročnosti realizace RK. Pracovnice potřebují dodržovat jisté termíny dané soudem a dalšími okolnostmi celého procesu práce s rodinou a tím, že není jasně dané, do kdy od zadání se RK zrealizuje, je podle jejich sdělení v součastné době výhodnější využívat nástroj Případové konference, za účasti odborníků (jsou časově rychlejší). Také jsme hovořily o obtížnosti stanovování rodin, pro které by byla RK vhodná. Někdy se stává to, že v počátcích rodinných problémů většinou rodiny neprochází agendou OSPOD (např. když matka je nemocná a otec nastupuje do VTOS) a dostanou se k nim až v okamžiku, kdy je situace alarmující a je třeba ji řešit rychle a bez průtahů.

Hovořily jsme o možnostech, jak oslovit tyto rodiny s nabídkou RK. Pracovnice nám sdělily, že mají vytvořeno několik propagačních letáků, které jsou dostupné i na veřejných místech, jako např: ordinace dětských lékařů aj.

V návaznosti na obavy pracovnic, jsme jednaly o tvorbě Sborníku dobré praxe, který bude jedním z výstupů projektu. Práce na něm budou ze strany administrátorek RK zahájeny v nejbližší době a poté jim bude pracovní verze zaslána k nahlédnutí a doplnění všech jejich obav a postřehů k rodinným konferencím.

Další pracovní setkání je plánováno na říjen 2018.

 

Dne 3.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu města Ústí nad Labem již čtvrté setkání s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Opět byla konzultována s pracovníky rodinná konference, která byla zadávána v květnu 2018. Realizace této rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na říjen.

Tématem jednání bylo zjištění, že rodiny nemají o rodinné konference zájem. V případě, že je tato metoda nabídnuta, rodina si raději zvolí využití nějaké návazné, zpravidla pomáhající sociální služby. Nechtějí svými problémy zatěžovat ostatní širokou rodinu. Například pěstounské rodiny chodí již na OSPOD s vlastním vymyšleným řešením dané situace a návaznosti na jiné osoby, které jim s danou situací pomohou. Což je ideální stav = zde není třeba svolávat RK. Dále jsme hovořili o možnosti nabízení rodinných konferencí přes školy nebo lékaře.

Ke konci setkání bylo hovořeno o připravovaném Sborníku dobré praxe. Bylo s pracovnicemi domluveno, že jim do 20.10.2018 pošleme pracovní verzi prostřednictvím emailu, kde se budou moci jednotlivé pracovnice vyjádřit za všechna tři oddělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Další pracovní setkání je plánováno na prosinec 2018.

 

 

Listopad 2018
- miniprojektu studentů SŠ v Kadani - Stezka odvahy katovou uličkou
- miniprojekt žáků ze školní družiny při 1. ZŠ v Kadani - keramická dílna pro Nemocnici Kadaň 
- aktivní účast žáků dobrovolníků na Národní potravinové sbírce

Říjen 2018
- přednáška na SOŠ sociálněprávní v Klášterci nad Ohří
- miniprojekt studentů SŠ v Kadani - Halloween

Září 2018
- přednášky a nábory do programu DofE na SŠ TGA, středisko Kadaň, a SPŠS a OA v Kadani
- oslovení základních a středních škol s možností spolupráce a pokračování projektových aktivit

Květen 2018
- přednáška na SŠ TGA, středisko Údlice
- napsali o nás v Kadaňských novinách (str. 4)

Duben 2018
- dobrovolnické ocenění "Křesadlo za Ústecký kraj" získali Michal a Tomáš Vorlovi (13 let) z Kadaně za svou dobrovolnickou činnost
- miniprojekt žáků 1. ZŠ v Kadani - sbírka pro Kočičí spolek Petronella

Březen 2018
- přednáška na ZŠ a MŠ při nemocnici

Únor 2018
- napsali o nás v Kadaňských novinách (str. 5)

Leden 2018
- zahájení projektu "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu"
- oslovení základních a středních škol s možností spolupráce na projektu
- přednáška na SŠ TGA, středisko Kadaň

 

Slavnostně jsme naší dětskou skupinu otevřeli 11. 9. 2017 a uvítali jsme prvních 7 dětí.

Na podzim se skupina rozrůstala na 12 a dále na 16 dětí, které se přes zimu naučily spoustu dovedností.

Na jaře 2018 přibyly další dětičky a kapacita (max. 24 dětí v jednu dobu, ale lze využívat i sdílená př- půldenní místa) už je téměř plná.

V červenci bude dětská skupina uzavřena z důvodu čerpání dovolené a uzavření školky.
V srpnu se na Vás budeme opět těšit . V září odejde několik kamarádů do školky, ale noví přibudou.

V létě jsme pro vás opravovali a dovybavovali prostory.

Během srpna a září se k nám přidalo 9 nových dětiček a téměř tak nahradili ty děti, které již byli dost velké na to, aby pokračovali do mateřské školky. Několik volných míst tedy ještě máme. Od 1. října v 16.00 se v našem MC rozjíždí první zážitkový kurz Silný rodič - silné dítě, na který je stále 5 volných míst. Přihlásit se můžete ve webookeru.

Počet dětí stále roste, takže pokud chcete využít služeb dětské skupina v Klášterci nad Ohří neváhejte. Během podzimu se bude postupně rozjíždět i rodinné centrum.


 

Aktivně v roce 2018

4. 4. 2018 17:04 Napsal(a) Lucie Bakalářová

Projekt na podporu aktivního trávení volného času detí. Podporuje dlouhodobou činnost především mateřského a plaveckého centra, i s podporou dobrovolníků.
Je podpořen z MŠMT ve výši 259 tisíc Kč. Slouží k dovybavení, realizaci služeb, rozvoji lektorů apod.

Projekt "Dobrovolnictví mladých - krok kupředu" je realizován díky finanční podpoře Nadace Pangea.

Aktuální průběh projektu ZDE

Realizační období: leden - prosinec 2018

Grantová výzva: Slušný člověk - slušnější svět, s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace.

Projektové aktivity:
1.) Přednášky o dobrovolnictví na základních školách pro žáky 1. až 9. ročníků, představení programu DofE pro žáky 8. tříd základních škol.
2.) Miniprojekty žáků základních škol.
3.) Workshopy o dobrovolnictví v našem regionu na základních školách pro žáky 3. a 5. ročníků.
4.) Přednášky o dobrovolnictví na středních školách a odborných učilištích.
5.) Nábor účastníků programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).
6.) Setkání účastníků programu DofE.
7.) Podpora vzniku mládežnického parlamentu.
8.) Informační kampaň pro veřejnost.
9.) Soutěž žákovských a studentských prací na téma "Slušný člověk - slušnější svět".

Soutěž:
Do soutěže se mohou přihlásit žáci a studenti ve věku 6-19 let, kteří mají trvalé bydliště v regionu Kadaň a okolí. Práce na téma "Slušný člověk - slušnější svět" se odevzdávají do 30. 6. 2018 v elektronické podobě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo výtvarné práce osobně do provozovny RADKA. Práce bude hodnotit odborná komise ze zástupců zaměstnanců RADKA z. s. a dobrovolníků. Vyhlášení soutěže proběhne v rámci dne otevřených dveří RADKA dne 7. září 2018.

Soutěžní kategorie:
1.) Žáci 1. stupně ZŠ - výtvarné práce jednotlivců, způsob zpracování volný.
2.) Žáci 2. stupně ZŠ a studenti víceletých gymnázií ve věku do 15 let - písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, esej), minimální rozsah 1x A4.
3.) Studenti SŠ a OU ve věku 15-19 let - písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, úvaha), min. rozsah 1x A4 (min. 4000 znaků).

 

Maminka pětiletého syna Davídka se na nás obrátila ve chvíli, kdy si myslela, že už není možné, aby její syn někdy navštěvoval Mateřskou školu. Jeho první zkušenost s Mateřskou školou nebyla zrovna pozitivní.

Docházkový systém - pro rodiče       

telefonní kontakt do jeslí: 774 690 300
(pouze v nezbytných případech - pečovatelky se především starají o děti)


Denní režim:
volná hra                     6:00 - 8:15
dopolední svačina       8:15 - 8:30

dopolední program      8:30 - 9:30
ovocná přesnídávka    9:30 - 9:45

pobyt venku               10:00 -10:45
oběd                           11:15 -11:30
klidový režim, spánek 11:30 -14:00
odpolední svačina      14:00 - 14:15
odp. program / hra      14:15 - 16:30

 

Seznam alergenů

Jídelníček k náhledu na nástěnce.


Personál

Zápis je otevřený, kontaktovat nás můžete na tel: 608 751 619; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VOLNÁ MÍSTA JEŠTĚ MÁME           NOVÉ RODINNÉ CENTRUM                       
PROVOZNÍ INFORMACE                   na tel: 739 094 565; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
AKTUÁLNÍ INFORMACE                      
FOTOGALERIE (DS/KL pro klienty)

JESLE KLÁŠTEREC vznikly v zákonné formě Dětské skupiny na základě budoucího projektu RADKY z dotačního titulu Evropské unie a ve spolupráci s Městem Klášterec nad Ohří (spolupráce, pronájem, dotace na úpravu prostor ve výši 30 tis Kč pro rok 2018).
Jsou určeny dle zákona o dětské skupině pouze pro děti pracujících rodičů, z Klášterce nad Ohří.

Zařízení bude pečovat o děti ve věku 1 - 3 let, v maximálním počtu 24 dětí
Provozní doba: od pondělí do pátku v době cca 6,00-16,30 hodin, dle domluvy, celoročně (s řádnou dovolenou)
Prostory: Klášterec nad Ohří, budova MŠ Duha, Dlouhá 540, přízemí - pavilon B

RÁDI UVÍTÁME DAROVANÉ HRAČKY DO HERNY I NA ZAHRADU.

CENÍK DS

PŘIHLÁŠKA do DS
 
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE - nutné doložit před nástupem

Potvrzení o vazbě na trh práce (pro oba rodiče ve společné domácnosti) -
PRO ZAMĚSTNANCE, STUDENTY, OSVČ, EVIDOVANÉ NA ÚP  - doložit do cca 1 měsíce.
______________________________________________________________________
 

Projekt dvouletého provozu dětské skupiny Jesle KLášterec
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008437 je financován ze zdrojů ESF - OPZ.

 

Aktivní rok 2017

5. 4. 2017 22:31 Napsal(a) Hana Vodrážková

Projekt na podporu aktivního trávení volného času detí. Podporuje dlouhodobou činnost především mateřského a plaveckého centra, i s podporou dobrovolníků.
Je podpořen z MŠMT ve výši 120 tisíc Kč. Slouží k dovybavení, realizaci služeb, rozvoji lektorů apod.

Projekt "Škola pro všechny" řeší zejména podporu školní úspěšnosti žákyň a žáků z cílové skupiny na základní škole. Ale nevede jen k zlepšení školního prospěchu, pomůže jim také k snazší integraci do společnosti, nebudou již outsidery, jimiž většinou tyto děti jsou. 

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»
Strana 1 z 4
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB


 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2018

září -  1253
říjen - 1325