Chyba
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 67
Statické stránky

Statické stránky (45)

GDPR

24. 5. 2018 7:21 Napsal(a) Lucie Bakalářová

 

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při využívání našich služeb v RADKA z.s. Organizace RADKA z.s. je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Definice pojmů

1. 1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či současného bydliště, Vaše e-mailová adresa i telefon; jméno a příjmení; datum narození Vašeho dítěte.

1. 2 Rozsah služeb v RADKA z.s.

V následující části popisujeme rozsah služeb v RADKA z.s., které můžete využívat:

Mateřské centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, výchova a volný čas.

Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, plavecká škola a další.
Sociální centrum – registrované sociální služby a další aktivity  pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Dobrovolnické centrum – akreditované a neakreditované dobrovolnické programy  - prospěšné služby pro potřebné.

Vzdělávací centrum – akreditované vzdělávací kurzy, projektové aktivity pro mládež a dospělé.

Zahraniční spolupráce - mezinárodní aktivity jak pro pracovníky, tak i pro naše klienty - rodiny, mládež, projekty se zahraničními partnery.

RADKA je otevřená pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, etnika, vzdělání, zdravotního omezení, atd.

O nabídce Vás budeme informovat ve formě letáků nebo vývěsek o aktuální nabídce služeb v našich provozovnách / jednotlivých centrech.

U poskytovaných služeb RADKA z.s. Vám zaručujeme zpracování osobních údajů v souladu se zásadami GDPR i dle provozních řádů nebo dalších vnitřních předpisů jednotlivých center.

1. 2. 1 Využívání služeb Mateřského, Plaveckého a Vzdělávacího centra - Webooker; členství

K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutné online registrace v systému IDM Webooker. Přihlášení písemnou formou není možné.

V systému Webooker existuje tzv. Proces dvojitého ověření = po zpracování Vašich údajů obdržíte jeden zvláštní schvalovací e-mail. Až po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete dostávat reklamní e-maily. Pokud jste si vybrali jako komunikační kanál SMS, obdržíte po zpracování Vašich údajů ještě jednu zvláštní SMS. Až po odpovědi na tuto SMS budete dostávat reklamu.

Pokud je uživatel návštěvníkem pravidelných aktivit těchto center, pak je i členem RADKA z.s. Uživatelé navštěvující jednorázové akce členy být nemusí. Pro potřeby členství jsou použity stejné údaje, jako pro registraci ve Webookeru. 

1. 2. 2 Využívání služeb Dobrovolnického, Sociální centra a centra Zahraniční spolupráce

K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutná návštěva naší provozovny a přihlásit se / zaregistrovat se pouze písemnou formou.

2. Zpracování osobních údajů v naší organizaci RADKA z.s.

Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. - služeb Mateřského, Plaveckého a Vzdělávacího centra  nám poskytnete pro registraci ve Webookeru následující osobní údaje, pro založení uživatelského účtu:

 • Jméno a příjmení (dospělý)
 • Číslo mobilního telefonu (dospělý)
 • E-mailovou adresa (dospělý)

V případě, že chcete navštěvovat Vy nebo Vaše dítě jakoukoli aktivitu / službu, pak  za účelem přihlášení do dané aktivity / služby se přihlásíte jako "Student" ve Webookeru pod svým uživatelským účtem a poskytnete nám tyto osobní údaje: 

 • Adresu (ulice, číslo domu, PSČ, město - dospělý)
 • Datum narození (dospělý)
 • Jméno a příjmení (dítě)
 • Datum narození (dítě)

U svého uživatelského účtu máte online možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí. V případě jakýchkoliv potíží s uživatelským účtem se obraťte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon 739 094 565.

Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. - služeb Dobrovolnického, Sociální centra a centra Zahraniční spolupráce nám poskytujete pro písemné uzavření smluvního vztahu o spolupráci tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení (sebe a popř.svých dětí)        
 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)
 • Datum narození (sebe a popř.svých dětí)          
 • Číslo mobilního telefonu           
 • E-mailová adresa         

Popř. další údaje (popis nepříznivé soc.situace; rodinná anamnéza; zdravotní stav; příjmy a závazky; vzdělání;  zaměstnání....), pokud to je k řešení Vaší situace / poskytnutí služby nezbytně nutné.

Máte možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí a to buď osobně, telefonicky či e-mailem na kontaktech daného centra.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů pro propagační účely

Pokud nám poskytnete souhlas se zasíláním informací, pak E-mailová adresa zákonného zástupce (dospělého) je zpracována za účelem zasílání aktuální nabídky služeb či akcí, newsletteru,.
Fotografie a videa se zpracovávají za účelem propagace organizace, dokumentace činnosti organizace a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích či ve výroční zprávě a na informačních materiálech.
Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

4. Zpracování osobních údajů k průzkumu trhu a veřejného mínění (hodnotící dotazníky)

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění. Vaše údaje budou přitom anonymní, použité pro nás pouze ke statistickým účelům a nelze je nikdy přiřadit k Vaší osobě. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů, s účinky do budoucna. K tomu můžete zvolit možnosti kontaktu uvedené v čl. 10 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Toto zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží ke zlepšení našich služeb uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, především pro nabídky služeb RADKA z.s. Ochranu našich uživatelů zajišťujeme mj. tím, že provádíme průzkum trhu na základě anonymních údajů.

5. Doba zpracování, uložení dat

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy - vždy záleží konkrétní aktivitě / službě konkrétního centra. Archivují se 10 let po skončení poskytování služby / Vámi využívaní služby.

6. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

RADKA z.s. používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů služeb Mateřského, Plaveckého, Sociálního a Vzdělávacího centra  zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují údaje výlučně na pokyn RADKA z.s. a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.
Na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

7. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

8. Vaše práva

8. 1 Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

8. 2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu písemně zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace.

8. 3 Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u RADKA z.s. nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo je nechat opravit naší organizací.

8. 4 Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných RADKA z.s. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli písemně zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.
Všechny osobní údaje, které není nutno uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby archivovány  a poté vymazány / skartovány. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány / anonymizovány.

8. 5 Právo na přenositelnost osobních údajů (od 25. 05. 2018)

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

8. 6 Kontakty (k uplatnění práv subjektů údajů)

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 10 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

9. Právo podat stížnost

Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 10. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

 

Právě jste přečetli prohlášení RADKA z.s. o ochraně osobních údajů. Veškerá evidence osobních údajů je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016 a konkrétní postupy jsou součástí vnitřních předpisů organizace.

10. Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k RADKA z.s. se můžete kdykoli obrátit na:
RADKA z.s., se sídlem Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň; provozovna Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů - Bc. Olga Šoltésová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 734 454 480
nebo na Úřád pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Doprovody dětí

15. 11. 2016 21:29 Napsal(a) Lucie Bakalářová

Pro všechny z vás, kteří potřebujete vaše dítě někam převést, odvést (např. ze školy na zájmovou aktivitu), je tu nová služba doprovodů.  Je to jednoduché – stačí zavolat na níže uvedený telefon a domluvit se na schůzce, na které se ujasní všechny detaily ohledně místa, času a jména dítěte.

Cena je víc než skvělá, částka platí za 1 doprovod.

Naše doprovody mají potvrzení se jménem, fotkou i razítkem organizace, je tedy zaručeno, že se nemusíte bát toho, že by se dítě vydalo nějaké neoprávněné osobě.

V rámci Školního klubu je tato služba zdarma (platí se až za více jak 3 doprovody/týden).

CENA: 50,- Kč

KONTAKT:

koordinátorka školního klubu
telefon: 739 677 608
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REGISTRAČNÍ - REZERVAČNÍ SYSTÉM    
NOVINKA zavedená k 1. 1. 2016

Všechny fyzické osoby, které užívají služeb spolku RADKA se mohou stát členy.

Členem se stáváte po vyplnění přihlášky v RR SYSTÉMU a uhrazením členského příspěvku na jeden kalendářní rok dle aktuálního ceníku.
Na rok 2017 je členský příspěvek stanoven ve výši 50,- Kč
Za nezletilé dítě vypíše přihlášku a uhradí členství jeho zákonný zástupce.

 

Následně bude členovi vystaven průkaz, kteým se bude člen prokazovat na všech aktivitách. 
Členské průkazy vystavují zaměstnanci v mateřském centru.

 

Člen může navštěvovat za úplatu dle platného ceníku všechny z nabízených aktivit.
Nečlen se může účastnit za úplatu pouze některých z nabízených aktivit.

 

Aktuální přehled nabízených aktivit a ceník naleznete ZDE.

 PROČ BÝT ČLENEM SPOLKU RADKA?
1. Mám výhodnější ceny na aktivity spolku RADKA. (viz. ceník)
2. Mohu se účastnit všech aktivit spolku RADKA. (nečlen se některých kurzů a kroužků účastnit nemůže).
3. Vztahuje se na mě úrazové pojištění v době účasti na aktivitě.
4. Jsem průběžně informován o připravovaných akcích.

JAK SE STANU ČLENEM?
1. Vyplní on-line přihlášku (z domova, nebo v organizaci za pomoci zaměstnance mateřského či plaveckého centra)
2. Uhradím členský poplatek (v hotovosti, nebo na účet 
č.: 185 923 126 / 0300 do poznámky uveďte CP + příjmení člena)
3. Po úhradě obdržím v MC nebo v PC členský průkaz se kterým se budu prokazovat na všech aktivitách.

 

JSEM AKTIVNÍM DOBROVOLNÍKEM PŘI DOBROVOLNICKÉM CENTRU RADKA
1. Vyplním on-line přihlášku.
2.
 Neplatím členský poplatek.
3. Členský průkaz si vyzvednu u vedoucího dobrovolnického centra (po domluvě v MC).

 

DÁRKOVÝ POUKAZ

14. 12. 2015 21:07 Napsal(a) Lucie Bakalářová
Paletka  PALETKA I  středa 15.30 - 16.30
PALETKA II středa 16.30-17.30
vořivá aktivita, malování, modelování, výroba z tradičních, přírodních  i netradičních materiálů, věk cca 3 - 7 let
 
Přejete si darovat svým blízkým zážitek?
 
Pak vám můžeme nabídnou:
 
Zakoupíte ho přímo v naší organizaci. (V účtárně PO-PÁ 8.00-16.00)
 
Platnost poukazu        - 6 měsíců od vystavení
 
Poukaz se vztahuje    - vlastní aktivity organizace dle nabídky - ZDE. (kroužky,
                                          permanentky, plavecké kurzy, dopoledne pro rodiny
                                          s dětmi, vzdělávací kurzy...)
                                     
                                       - pobyty a tábory dle aktuální nabídky - ZDE
 
                                       - mimořádné kurzy dle aktuální nabídky z našeho
                                          kalendáře akcí ZDE
 
Obdarovaný si může sám vybrat, na kterou z aktivit poukázku použije.
Obdarovaný musí uhradit 50,- Kč - členský příspěvek
Obdarovaným může být dospělý i dítě.
 

ANKETY

22. 10. 2015 10:38 Napsal(a) Hana Vodrážková

Přehled ANKET a DTAZNÍKŮ organizace RADKA.

Váš názor nás zajímá, je pro nás důležitý a to jak ten pozitivní (jsme rádi, že to děláme dobře), tak i ten negativní (tím, že to víme, můžeme sjednat nápravu).
Děkujeme za váš čas, který nám věnujete.

AKTUÁLNÍ:

1. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - ORGANIZACE RADKA 

2. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - DOPOLEDNÍ PROGRAM MC

3. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - TÁBORY - DĚTI

4. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - TÁBORY - RODIČE

5. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - ŠKOLNÍ KLUB - RODIČE

6. INFORMAČNÍ DOTAZNÍK - ŠKOLNÍ KLUB

7. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - VÝLET MOST 3.2.2017

.............................................................................................................

A. DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU

B. PRO MLÁDEŽ         (PDF)

 • 
  
  

 

 

 

 

Babinec

18. 11. 2014 12:30 Napsal(a)

My jsme se účastnili akce s neformálním názvem „Babinec“ třináctého v pořadí. Zde se setkávají češky s dětmi žijící na Islandu. Výměna zkušeností, názorů a dalších postřehů z řad stejného kulturního a národnostního prostředí je pro členy velmi pozitivní.
Babince probíhají v domácnostech členů a to zejména kvůli dětem, které jsou jeho nedílnou součástí. Frekvence setkávání je cca jedenkrát do měsíce.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Cafe Lingua

18. 11. 2014 12:24 Napsal(a)

Café Lingua je projekt Městské knihovny v Reykjavíku ve spolupráci s University of Iceland, Ústavem cizích jazyků, anglickou obcí, Reykjavik  - UNESCO městem literatury, kulturním centrem, Nordic House a s dalšími firmami a jednotlivci.
Jedním z cílů Café Lingua je umožnit jazykům, které si našly cestu na Island, obohatit život a kulturu v obci a zároveň vzbudit zvědavost občanů ve světě kolem nás. Nabízí možnost pro zlepšení svých jazykových dovedností, prostor pro komunikaci v různých jazycích a poskytuje bránu do jiné kultury.
Aktivity Café Lingua probíhají 1x týdně na různých místech ve městě, 1x měsíčně se koná představení jedné z rodných zemí místních přistěhovalců (9/2014 – Portugalsko, 10/2014 – Thajsko).

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Informace ze Sítě MC

13. 11. 2014 14:17 Napsal(a) Lucie Bakalářová

Přečtěte si v pravidelném zpravodaji několik zajímavých informací, které spojují všechna Mateřská či rodinná centra.


2019

LEDEN
03/2019
 


2018

PROSINEC
35/2018
34/2018

LISTOPAD
33/2018

32/2018
31/2018

ŘÍJEN
30/2018

29/2018
28/2018

ZÁŘÍ
27/2018
26/2018

SRPEN
25/2018
24/2018
23/2018

ČERVENEC
22/2018

Čeština na Islandu

12. 11. 2014 11:42 Napsal(a)

ČENI - čeština na Islandu - webové stránky

Adresa: Sogavegi 224, Reykjavík 108

Česká společnost na Islandu byla založena 12.16.2011. Spolek sdružuje české mluvčí, kteří mají bydliště na Islandu a přátele v České republice.
Zakladatelů společnosti bylo asi 20 lidí a jejich dětí. Cílem společnosti je udržet dětem rodný jazyk a představit českou kulturu.
Výuka probíhá vždy ve čtvrtek (na adrese spolku) a v sobotu v ZŠ Fellaskóli.
Spolek organizuje  různé akce, jako jsou besídky, karneval,Babineca další. Předsedkyně sdružení je Renata Emilsson Pešková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účelem spolku je být platformou jedinců a rodin spojených s ČR, podporovat, vzdělávat, poskytovat poradenství a informace o možnostech bilingvních dětí osvojit si a udržet znalost češtiny. Posílit pozici česky mluvících dětí ve společnosti a školním systému. Pracovat v souladu s islandským, resp. českým školním systémem, i mimo je. Posílit české rodiče na Islandu. Být viditelní na veřejnosti a upozorňovat instituce a další na problematiku dvojjazyčných dětí, a zamířit pozornost na práva dvojjazyčných dětí učit se oba své mateřské jazyky a získat za svou znalost uznání ve školním systému. Vyučovat češtinu děti ve věku 3-15 let, jež mají jednoho nebo oba rodiče českého původu a bydlí na Islandu.

Kronika / Krónika : Tekkneska Móðurmál

Česká škola
adresa: Fellaskóli, Breiðholt, učebna 201 a 202

Dvě skupinky dětí – mladší (do 4 let) a starší (od 5 do 10 let). Zatímco mladší děti mají dopolední program hodně podobný programu v mateřské škole – české písničky, říkanky a básničky, starším dětem probíhá obvyklá výuka – počínaje čtením, psaním, gramatikou, prvoukou a vlastivědou. Děti používají slabikáře, učebnice a pracovní sešity, které jim poskytlo MŠMT v ČR (není to pravidlem, bylo to spíš výjimečná situace). Svačinovou přestávku mají děti naplněnou předčítáním českých knih - při naší návštěvě to byly Jiráskovy  Staré pověsti české – O rytíři Bruncvíkovi. Krásně se zde prolíná pohádka a dějiny.
Děti se scházejí pravidelně jedenkrát týdně, v průběhu roku mají čtenářskou soutěž, po ukončeném pololetí je čeká vysvědčení. Školní docházka mateřského jazyka zatím není uzákoněná – resp. je pouze na dobrovolné bázi. Děti se ve škole scházejí rády, doma zpracovávají domácí úlohy a připravují se na další českou hodinu.
Mimo české školy navštěvují od pondělí do pátku klasické islandské školní  vzdělávání.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Modurmal

12. 11. 2014 11:39 Napsal(a)

MODURMAL –  www.modurmal.com

Cílem spolku Modurmal je podpora bilingvních dětí při zachování jejich rodného jazyka.
Podpora druhého rodného jazyka (ne islandského) bilingvních dětí je na Islandu od roku 1994. Tento program byl podporován odborem pro sport a volný čas.
V roce 2001 vznikla asociace s cílem vytvořit jasný program s definovanou osnovou. Financování je prostřednictvím školství a grantů.  
V roce 2008 obdržel spolek uznání Mezikulturního centra pro jeho aktivní práci v otázkách přistěhovalectví na Islandu. Cenu předával prezident Islandu Ólafur Ragnar Grímsson.

Island má definovaný úkol podpory mateřských jazyků jiných národnostních menšin.
Cílem je dosáhnout mimo jiné:
•     vzdělávání a rekvalifikace rodičů
•     podpora prvního (rodného) jazyka
•     pořádání kulturních akcí
•     podpora činností souvisejících s výzkumem
•     podpora aktivní mnohojazyčnosti ve společnosti
•     rozvoj mateřského jazyka a spolupráce s dalšími organizacemi v tuzemsku i zahraničí ve stejné nebo podobné oblasti

V současné době jsou součástí spolku následující národnosti:
-    albánská
-    amharská  (sever Etiopie)
-    anglická
-    čínská
-    česká
-    ghanské (region Volta - Ewe a Ašantové - Twi)
-    francouzské
-    italské
-    japonské
-    korejské
-    lotyšské
-    litevské
-    německé
-    polské
-    portugalské
-    ruské
-    španělské
-    švédské
-    thajské
-    turecké
-    vietnamské

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»
Strana 1 z 4
 

TÁBORY A POBYTY

 
 
 

PRO MLÁDEŽ

JESLE KLÁŠTEREC


 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 

ZŠ, MŠ a JESLE

GIVT

Asociace dobrovolnických mentoringových progamů

Rada dobrovolnických center

Návštěvnost 2019

leden - 1 823