„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
   
  | 17. 10. 2022 | English version follows

  Pětice žen z českých sociálních organizací strávila týden na workshopu v holandském Olde Vechte. Tato neziskovka obývající městskou okrajovou usedlost s lesem zahradou i rybníky funguje převážně na bázi dlouhodobých zahraničních dobrovolníků, kteří se o prostory starají, tak jako i o účastníky různých školení a seminářů, které zde probíhají. 

  30 lidí ze sedmi zemí (Česká republika, Lotyšsko, Francie, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Nizozemí) s různými zkušenostmi z oblasti sociálního zahradničení a komunitní práce v přírodě si vzájemně předávali své poznatky a sami byli aktivními tvůrci programu, čímž kopírovali ideu společné aktivity na sdíleném místě. 

  “Absolvovali jsme tak lekce z projektového cyklu, zakládání zahrad na principech permakultury, vytváření veřejných akcí a praktický nácvik mediální propagace s animační technologií. Získali jsme mnoho nových informací, dovednosti, přátel a střípků z holandského životního stylu, který je fajn, ale doma je doma” říká ředitelka RADKY v Kadani Hana Vodrážková.

  Veronika Mášová ze Štětí, organizace Dobro-volně dodává: “Každopádně si přivážíme do svých pracovišť inspiraci k rozvíjení pestrých příležitostí a partnerství, energii k další aktivitě a v Ommenu jsme zanechali vlastnoručně zasázený záhon narcisů, který v květnu příštího roku mohou naši pokračovatele zkontrolovat. Děkujeme za příležitost!”

  Projekt ActiveCollective
  2021-1-NL01-KA220-ADU-000026100
  ERASMUS+ 
  Cooperation partnerships in adult education
  Realizační partner Dobrovolnické centrum, z. s.
  Kooperační partner Národní asociace dobrovolnictví, z. s. a RADKA z. s.

              


  Five women from Czech social organizations spent a week at a workshop in Olde Vechte. This Dutch non-profit organization, occupying an urban estate with a forest, garden and ponds, operates mainly on the basis of long-term international volunteers (ESC) who take care of the premises, as well as participants of various trainings and seminars that take place here.

  30 people from seven countries (Czech Republic, Latvia, France, Austria, Romania, Greece and the Netherlands) with different experiences in the field of social gardening and community work in nature shared their knowledge with each other and were active facilitators of the program, developing the idea of ​​a joint activity in a shared location.

  “We experienced lessons from the project cycle, creating gardens based on permaculture principles, developing public events and practical training in media promotion with animation technology. We also gained a lot of new information, skills, friends and bits of the Dutch lifestyle, which is nice, but home is home,” says Hana Vodrážková, director of RADKA.

  Veronika Mášová from Štětí, the Dobro-volně organization, adds: “We definitely bring inspiration to develop diverse opportunities and partnerships, and energy for further activities to our workplaces, and in Ommen we left a hand-planted bed of daffodils, which our successors can check in May next year. Thanks for the opportunity!”

  Již od roku 2006 působí v regionu Kadaň a okolí Dobrovolnické centrum RADKA. A tak v pátek 1. 4. 2022 v rámci dne otevřených dveří spolu s veřejností oslavilo své 15. narozeniny. A protože 15 let je již dlouhá doba, dobrovolnické centrum se k této příležitosti rozhodlo připravit výstavu, jejíž zahájení spojila právě se dnem otevřených dveří.

   

  Dobrovolnické centrum RADKA zahájilo svou činnost na podzim 2006 a první přijímající organizací se stala Nemocnice Kadaň s.r.o., kam dobrovolníci docházeli na dětské oddělení a LDN. Následující rok jsme již evidovali 26 aktivních dobrovolníků a 1290 dobrovolnických hodin. Po úspěšném startu v kadaňské nemocnici tak dobrovolníci začali působit v dalších třech organizacích. Zároveň vznikla potřeba společného sdílení a tak byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Každým dalších rokem narůstali počty dobrovolníků, dobrovolnických hodin, přijímajících organizací a dobrovolnických programů. V roce 2010 jsme činnost organizace RADKA podpořili firemním dobrovolnictvím a tak nás poprvé navštívili zaměstnanci Skupiny ČEZ. V roce 2013 došlo k personální změně na pozici vedoucí DC RADKA a činnost dobrovolnického centra se poprvé přesunula za hranice ČR. V rámci mezinárodního projektu se slovenskou organizací Platforma dobrovolnických center a organizací jsme uspořádali výměnnou stáž šesti českých a šesti slovenských dobrovolnic ve věku 50+. V roce 2015 jsme se stali místním centrem programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a získali akreditace pro vysílání a hostování zahraničních dobrovolníků. Zároveň jsme překročili pomyslnou hranici 2500 dobrovolnických hodin ročně. Následující rok byl podpořen projekt tříletý mezinárodního sdílení s partnery z Polska a Bulharska, financovaný programem Erasmus+. Rok 2017 byl zlomový v počtu dobrovolnických hodin, kdy jsme atakovali hranici 3500 hodin za rok. Nedílnou součástí činnosti RADKA z.s. jsou mezinárodní dobrovolnické workcampy ve spolupráci s INEX-SDA. Rok 2018 byl ve znamení přípravy a absolvování kvalifikační zkoušky na koordinátora dobrovolníků, kterou úspěšně absolvovaly dvě naše pracovnice. Následující rok jsme se začali věnovat nových oblastem a aktivitách. Dobrovolníci se zapojili do jednorázových akcí jako např. Sbírka potravin, ples neziskovek, Krabice od bot a další. Činnost canisterapeutických týmů se nám díky finanční podpoře podařilo z Kadaně a Klášterce nad Ohří rozšířit i do nedalekého Žatce. Činnost DC RADKA jsme rozšířili o Dobroklub. Za poslední dva roky jsme zároveň dosáhli další mety a to evidence více jak 3500 dobrovolnických hodin za rok. Rok 2020 začal plánování mezinárodních mobilit a dalšího rozvoje. Nicméně pandemie Covid-19 dala dobrovolnických aktivitám zcela jiný směr. Většina přijímajících organizací se pro dobrovolníky (a nejen je) zcela uzavřela. Dobrovolníci začali být potřeba v terénu – nákupy, šití roušek, podpora osamělých lidí v domácím prostředí, aj. Stali jsme se tak součástí krajské platformy Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a pomáhali, jak a kde bylo zrovna potřeba. Vše ostatní se na několik měsíců ocitlo stranou. I přesto jsme se na podzim 2020 stali dobropointem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, tedy místem, kde je možné získat informace o dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostech po celém kraji. Rok 2021 se stále po většinu své části odehrával v pandemické době a s ní souvisejícími opatřeními. Osobní setkání nahradily online schůzky, místo šití roušek byli dobrovolníci nejvíce potřeba v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnictví a finanční podporu naší činnosti jsme sháněli po troškách a kde se dalo. V časech rozvolňování jsme se pak stali součástí národní akce „Česko jde spolu na piknik“, svou činnost jsme prezentovali v rámci Dnů dobrovolnictvím v Ústeckém kraji, Dne sociálních služeb v Podbořanech, konference „Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy“ nebo jsme se zapojili do mezinárodní kampaně Erasmusdays 2021.

  Jaké výzvy nám přinese rok 2022 je zatím stále otázkou. Pokračujeme v realizaci mezinárodní mobilit, připravuje spolupráci s organizací Mezi námi o.p.s. a zahájení dvou nových aktivit – dobrovolnického programu Přečti a partnerském programu Povídej.

  Výstavu představou v rámci dne otevřených dveří je možné shlédnout až do konce dubna 2022 v provozovně RADKA z.s.

  Děkujeme všem účastníkům a partnerům, kteří nás v rámci dne otevřených dveří přišli navštívit, zavzpomínat s námi na společnou minulost a zároveň si popovídat o plánech do budoucna. Více informací o činnosti Dobrovolnického centra naleznete na webových stránkách, facebooku a instagramu.

  Organizace RADKA z. s. v Kadani vytvořila spolu s dalšími členy RADY dobrovolnických center regionu Severozápad projektové konsorcium, jehož aktivity byly v roce 2019 podpořené programem Erasmus+, sekce vzdělávání dospělých. Cílem projektu je vysílat koordinátory dobrovolníků z partnerských organizací na zahraničí stáže do vybraných přijímajících organizací, kde získají nové zkušenosti a dovednosti, které budou moci použít ve své činnosti a zároveň vzájemně sdílet s dalšími spolupracovníky.

  První mobilita, která se ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 podařila uskutečnit, zavedla tři účastnice do nizozemské organizace OLDE VECHTE, kde se konalo týdenní školení s mezinárodní účastí na téma prezentační dovednosti.

  Po delší pandemické přestávce, kdy bylo omezené cestování do zahraničí a většina organizací, vysílajících i přijímajících, byla ochromena, se další mobility podařilo zrealizovat na podzim 2021. A i tentokrát cesta směřovala do nizozemského OLDE VECHTE. Tentokrát se čtyři účastnice staly součástí týdenního mezinárodního koučovacího výcviku.

  Po několika změnách termínu se tři účastnice vydaly do slovenské Platformy dobrovolnických center a organizací, která je střešní organizací a hájí zájmy svých členů i v rámci legislativního a politického lobby. Měli jsme tak možnost setkat se zástupkyněmi střešní organizace, zástupkyní regionálního dobrovolnického centra i lokálních dobrovolnických center. Společnými tématy byla legislativa, lobby, financování dobrovolnictví, činnost dobrovolníků při mimořádných událostech (aktuální válka na Ukrajině a související příliš uprchlíků), propagace a veřejné kampaně na podporu dobrovolnictví, atd. Součástí mobility byla i účast na mezinárodní konferenci na téma „Dobrovolnictví jako vzdělávací příležitost.“ Kromě možnosti vzájemného sdílení zkušeností, získání nových podnětů a dovedností, se díky této mobilitě otevřel prosto pro další spolupráci.

  Další mobilita se právě teď koná a další se připravují. Dlouho odkládaná měsíční stáž ve finské organizaci KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY se započala před několika dny a od účastnice máme již první zprávy a dojmy. Jak sama řekla před svým odjezdem, asi to tak mělo být. Z původního plánu přiučit se něco nového je nyní akutní potřeba, neboť společným tématem je práce dobrovolníků a činnost NNO v souvislosti s migrační problematikou.

  Projekt se nám pomalu a jistě blíží ke svému konci. Díky možnosti prodloužení jeho realizace v souvislosti s pandemií věříme, že se nám podaří zrealizovat i poslední mobilitu do Rakouska, kde společným tématem bude komunitní dobrovolnictví a sousedská výpomoc.

  Díky realizaci projektu, vstřícnosti přijímajících organizací v zahraničí, otevřenosti a spolupráci v rámci konsorcia, se nám otevřeli nové možnosti, získali jsme nové zkušenosti a dovednosti, svou práci posunuli zase o kousek výš. Realizovat mezinárodní projekt s tolika partnery a cíli je vždy velká výzva, ale i přes všechny zádrhely, to byl neocenitelný a nepopsatelný přínos osobní i profesní.

  Dobrovolnické centrum RADKA je součástí Panelu humanitární organizací Ústeckého kraje a úzce spolupracuje s Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj. Obě tyto platformy se aktivně podílí na chodu ústeckého KACPU, tedy Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině. V těchto krajských centrech si ukrajinští uprchlíci mohou vyřídit všechny potřebné dokumenty, odpočinout si po dlouhé a náročné cestě, dostat najíst, zajistit si ubytování a zároveň alespoň na chvíli zapomenout na hrůzy, které zažili na vlastní kůži nebo se v jejich zemi odehrávají.

  Činnost KACPU spolu s hasiči, policisty, zdravotníky a úředníky zajišťují desítky až stovky dobrovolníků. Ať v rolích tlumočníků, kamarádů v dětských koutcích, koordinátorů zásobování materiální pomoci a jídlem nebo jako psychická podpora a vřelé objetí. 

  Dobrovolnické centrum RADKA tak v počátcích krize uspořádalo celkem 3 materiální sbírky. První sbírka byla určená na vybavení dětského koutku. Sešlo se nám takové množství hraček, stavebnic, plyšáků a školních potřeb, že jsme nevybavili jen samotný koutek, ale mnoho dětí dostali svou vlastní hračku. Další sbírka byla určená pro stravovací koutek, kde své uplatnění našli čaje, instantní polévky, dětské příkrmy, přesnídávky, sušenky i domácí buchty, které nám někteří dárci napekli. Poslední sbírkou potom byly hygienické potřeby pro ženy a děti, aby se po náročné cestě mohli vysprchovat, vyčistit si zuby, děti přebalit do čistých plenek a dopřát si i takového “luxusu” jako je třeba antiperspirant nebo krém na ruce.

  Všem dárcům děkujeme! Náš velký dík patří i dobrovolníkům, kteří na ústeckém KACPU, ale i v dalších krajských městech, pomáhají ve dne v noci. Děkujeme dobrovolníkům v Kadani a okolí, kteří se již aktivně zapojují i v našem regionu a svou činností podporují rodiny, které k nám přichází. Z médií se může zdát, že situace se uklidňuje, ale ještě tomu tak není. Teď je důležité vydržet!

   

  Ve dnech 18. a 19. března se v plzeňském DEPO2015 konají Dny dobrovolnictví Plzeňského kraje. V rámci programu páteční odborné konference se tak několikrát zmínila pomoc Ukrajině a jejím uprchlíkům. Jak pomáhají dobrovolníci v jednotlivých regionech a ve spolupráci s regionálními dobrovolnickými centry představila Bc. Stanislava Hamáková, DiS., krajská koordinátorka z Ústeckého kraje. Sotva si koordinátorky a koordinátoři zvládli odpočinout po pandemii Covid-19, dobrovolníci nabrat další síly, jsme postaveni do čela řešení další mimořádné situace.

  Dobrovolníci jsou neopomíjenou součástí jednotlivých krajských asistenčních center (KACPU). Zajišťují zde pohodlí uprchlíků, nabízí úsměv i teplou polévku, děti si k nim chodí pro objetí nebo pohrát s hračkami, které do dětských koutků darovali lidé z celé ČR. Bez dobrovolníků-tlumočníků si to ve většině krajů nedokáží ani představit. Další stovky dobrovolníků stojí v pozadí materiálních sbírek, přípravy humanitárních balíčků, přípravy občerstvení, atd.

  Prezentace “Pomoc Ukrajině – Regionální dobrovolnická centra v ČR”

  Plzeňská konference byla po celou dobu streamována a na její záznam se můžete podívat zde.

  Více než 50 dobrovolníků se od 27.2. 2022 hlásí a zapojuje do praktické pomoci lidem přijíždějícím z válkou zmítané Ukrajiny přímo v Ústí nad Labem v rámci činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Mnozí další dobrovolníci se hlásí v ostatních městech kraje. Nezištná pomoc dobrovolníků pomáhá zvládnout logistiku sbírek i rozvážení a vydávání materiální pomoci, pomoci se zajištěním oblečení, distribuci občerstvení, poskytování informací, orientaci uprchlíků v pro ně neznámem prostředí našich měst, rozvážku osob na potřebná místa, tlumočení do ukrajinštiny. Dobrovolníci působící v KACPU se také podílí na zajištění programu pro ukrajinské děti v dětské a školním koutku a svou přítomností též poskytují emoční podporu lidí čekajících na registraci či ubytování prostým úsměvem, či obyčejným rozhovorem. V Krajském asistenčním centru v Ústí nad Labem dobrovolníci pracují spolu s ostatními profesionály v režimu 24/7.

  Spontánní vlnu solidarity a ochotu jednotlivců zapojovat se do pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům se v současných dnech daří měnit v soustředěnou a koordinovanou pomoc dobrovolníků tam, kde je skutečně nejvíce potřeba. V ústeckém kraji se zcela přirozeně k pomoci hlásí lidé, kteří se během posledních dvou let podíleli na zvládnutí pandemie, ale přidávají se i noví, další.  Pomoc lidí ochotných věnovat nezištně svůj čas a dovednosti je nyní velmi užitečná při zajištění koordinace uprchlíků přicházejících do ubytovacích  a registračních míst, při zajištění jejich základních potřeb souvisejících se distribucí základního občerstvení, zajištěním pitného režimu, odpočinkem, tříděním dosud shromážděné materiální pomoci a přípravou balíčků pro uprchlíky, obstaráním programu pro děti v dětském koutku. Podílí se též na převozu lidí i materiálu na potřebná místa a zajištění potřebného oblečení pro uprchlíky, poskytují informace, reagují a nejrůznější potřeby lidí z Ukrajiny, ale i profesionálů, kteří se jim věnují.

  V Ústeckém kraji se do takové pomoci průběžně zapojují lidé prakticky všech věkových skupin – studenti, zaměstnanci, senioři.  Motivace lidí hlásících se k pomoci není záhadou. Mnozí vnímají náročnost situace a jednoduše nejsou lhostejní, cítí velkou míru solidarity a svým přístupem potvrzují, že situace na Ukrajině se týká i každého jednoho z nás. Odměnou dobrovolníka zapojeného do jakékoliv aktivity jsou nově navázané kontakty a přátelství, nové zkušenosti, zážitky vlastní užitečnosti a smyslu pomáhání, ke kterému se nabídli. Mnozí z dobrovolníků považují za samozřejmé, že dělají něco navíc, pro druhé, ve volném čase – prostě dělají, co je potřeba a co dovedou. Každý dobrovolník před svým zapojením do činnosti prochází vstupním školením a je pojištěn.

  V ústeckém KACPU, které svou činnost zahájilo 3.3. 2022,  koordinuje dobrovolníky Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem. Během prvních 24 hodin jeho provozu vystřídalo cca 20 dobrovolníků. Mezi zapojenými jsou též všichni zaměstnanci ústeckého dobrovolnického centra a část pracovníků ústecké pobočky Člověk v tísni. Krátká zkušenost dobrovolníků hovoří o tom, že lidé z Ukrajiny nejvíce potřebují informace, oblečení, potraviny a třeba i zázemí pro péči o své nejmenší děti.

  Nezbytná je koordinace veškeré pomoci a realizovaných aktivit a spolupráce všech zapojených aktérů. V rámci Ústeckého kraje se proto zástupci neziskových dobrovolnických organizací účastní tzv. panelu humanitárních organizací působících v Ústeckém kraji a ředitelka ústeckého Dobrovolnického centra, Mgr. Lenka Černá, zastupuje tento panel při  jednáních krizového štábu Ústeckého kraje, které k současnému dění uvádí: “Vážím si všech, kdo chtějí pomoci a pomáhají, včetně všech kolegů ze zdejších humanitárních i jiných neziskových organizací, oceňuji vedení kraje a vedení města Ústí nad Labem za bezvadnou koordinaci a spolupráci v těchto náročných dnech. Ukazuje se, že dlouholetá spolupráce neziskového sektoru s místní samosprávou a schopnost koordinovaného postupu se opět úročí a vede k efektivnímu využití lidských i materiálních zdrojů

  Záštitu dobrovolnictví v Ústeckém kraji dlouhodobě poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje, který zapojuje  dobrovolnická centra do svých struktur krizového řízení dle aktuálních potřeb a vzniklých situací.

  Dobrovolnictví má v Ústeckém kraji letitou tradici. První dobrovolnické  centrum zde vzniklo v roce 1999 v Ústí nad Labem. Záhy se v dalších městech rodila lokální dobrovolnická centra, která fungují dodnes, jako například Slunečnice v Děčíně, RADKA v Kadani, dobrovolnické centrum při Diakonii ČCE v Mostě, nebo dobrovolnické centrum při organizaci ADRA v Chomutově.

  Kontakt pro média:
  Mgr. Lenka Vonka Černá
  Tel.: 606 512 905
  E-mail: lenka.cerna@dcul.eu

  Do roku 2021 jsme vkročili s pandemií, souvisejícími opatřeními a mnohými omezeními. Pro většinu dobrovolníků se jejich dobrovolnická činnost stala nedostupnou na dobu neurčitou. Uzavřené nemocnice, domovy pro seniory, ambulantní služby i volnočasové aktivity pro děti a dospělé znamenali desítky dobrovolníků, kteří nevěděli, kdy opět budou moci navštěvovat “své” seniory, doučovat další děti nebo chodit na návštěvy za pacienty nemocnice. S dobrovolníky jsme se tak potkávali při pravidelných online dobrokavárnách, kde jsme měli prostor pro společné povídání, sdílení i vymýšlení nových a nových aktivit. 

  Pandemie však znamenala také nové dobrovolnické příležitosti. Jen byly jiné, než se kterými jsme se setkávali při první vlně (jaro 2020). Místo šití roušek jsme zajišťovali nákupy, vyzvedávání léků, pomoc při zajišťování úředních záležitostí a to nejen seniorům, ale i rodičům samoživitelům nebo lidem v karanténě. Nadále jsme úzce spolupracovali s Krajským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji (iniciátor Ústecký kraj). Pokračovala evidence nových dobrovolníků napříč Ústeckým krajem, jejich proškolování a zajišťování poptávky do nemocnic a pobytových sociálních služeb. 

  Prostřednictvím sociálních sítích jsme realizovali nové projekty – děti z mateřských škol kreslily obrázky, které jsme předávali v domovech pro seniory nebo v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. Vojáci z 41. mechanizovaného praporu “gen. Josefa Malého” za nás rozdali kytičky k příležitosti Mezinárodního dne žen na oddělení LDN kadaňské nemocnice. Spojení našich sil nám tak umožnilo rozdávat radost v této nelehké době. 

  Díky postupnému rozvolňování opatření v jarních měsících se většině dobrovolníků podařilo vrátit do “svých” organizací a navázat na své předchozí dobrovolnické aktivity. Radost a úsměv na tváři tak mohly opět vykouzlit i naše canisterapeutické týmy. Některé organizace však zůstaly pro dobrovolníky uzavřené, nebo o dobrovolnické aktivity nebyl již takový zájem. I přesto se nám v roce 2021 podařilo zapojit 81 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 2035,15 hodin svého času. 

  Z jednorázových akcí jsme se zapojili do regionální akce “Dny dobrovolnictví v Ústeckém kraji”, kterou na podporu dobrovolnictví pořádalo Regionální dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji. V srpnu jsme se již druhým rokem zapojili do národního rekordu “Česko jde SPOLU na piknik”, kterou pořádala partnerská organizace SPOLU proti samotě z Teplic. Jak se nám daří, jsme prezentovali na odborné konferenci ve Zlíně nebo v rámci Dne sociálních služeb v Podbořanech. V říjnu jsme se stali součástí konference “Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy” pořádané pod záštitou NIPOS a zapojili jsme se do mezinárodní kampaně Erasmusdays. Dobrovolnické aktivity se nám podařilo zviditelnit a finančně podpořit díky účasti Dobroklubu RADKA a jeho prodejnímu stánku na pěti regionálních kulturních akcích. Adventní čas jsme se poté snažili zpříjemnit seniorům v domovech pro seniory (Podbořany a Klášterec nad Ohří) díky akci Ježíškova vnoučata, veřejné výzvě na sociálních sítích a spolupráci s mateřskými školami, které s dětmi malovali a tvořili vánoční přání a dekorace. Pro zdravotníky Nemocnice Kadaň jsme uspořádali dobrovolnické pečení dobrot, které jsme poté roznesli spolu s výrobky Dobroklubu pro radost. Poslední akcí v letošním roce byla spolupráce se ZUŠ Klementa Slavického v Kadani a vystoupení pěveckého sboru na oddělení LDN v Nemocnici Kadaň. 

  Děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podpořili nebo podporují. Z našich donátorů to je Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj, Město Kadaň, Česko-německý fond budoucnosti a další nadace. V roce 2021 to byla Nadace ČEZ (zaměstnanecký grant) a Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”.

     

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

   

  Edit: 20. 1. 2022 – Jsme 2. nejlepší velká neziskovka v ČR – děkujeme!

         Dobrovolnické centrum RADKA v Kadani, které celoročně vysílá dobrovolníky do Nemocnice Kadaň, uspořádalo ve středu 15. 12. 2021 společné pečení pro zdravotníky. “Dnešního setkání se účastnili nejen dlouhodobě aktivní dobrovolníci, ale v našem společném úsilí nás přišlo podpořit mnoho dalších lidí včetně dětí,” řekla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA. Pod rukama šikovných dobrovolník tak vznikala těsta na kokosovou buchtu, tvarohové či marmeládové muffiny, nebo výborný domácí perník. A ruku k dílu přidali i manželé z pohodlí svého domova. Jedna z dobrovolnic nám přinesla linecké cukroví, na kterém se doma podílela doslova celá rodina. Při společné práci jsme tak sdíleli své recepty, povídali si o svých plánech na Vánoce i o tom, co nám pandemie opět bere – čas trávený s pacienty v nemocnicích, klienty domovů pro seniory a mnoha dalšími.

  Všechny upečené dobroty putovaly do dárkových krabic a následující den byly předány zdravotníkům kadaňské nemocnice a záchranářům zdravotnické záchranné služby. “Návštěvu nemocnice jsem zároveň využili k předání dárečků pro pacienty na LDN. Letos jim chceme čas Vánoc zpříjemnit kreslenými přáníčky od dětí z mateřských školek v Klášterci nad Ohří a Radonicích, nebo rukodělnými výrobky Dobroklubu RADKA,” uvedla Ing. Lenka Drábková, koordinátorka dobrovolníků v Nemocnici Kadaň.

  V Kadani se však s dobrými skutku v tomto čase nekončí. V těchto dnech se DC RADKA podílí na akci Ježíškova vnoučata pro domovy seniorů v Klášterci nad Ohří a Podbořanech. Pro tamní klienty mohou lidé z širokého okolí věnovat sladkosti, kávu či čaj, drogerii a další maličkosti, o které si z domovů napsali. Se svými výtvory se do akce zapojily i místní mateřské školky a tak radost bude ještě větší.

  Videoreportáž

  Činnost Dobrovolnického centra RADKA je podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústeckým krajem, Městem Kadaň, Nadací ČEZ a Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu “Vy rozhodujte, my pomáháme.”

     

   

  Mikulášem nemůže být každý, dobrovolníkem ano. To by v tom byl čert!

  V neděli 5. prosince potkáme v ulicích stovky dobrovolníků v kostýmech Mikuláše, Čerta a Anděla. Ale dobrovolníků je kolem nás mnohem více, na první pohled je ani nezahlédneme. Pojďme se všemi oslavit právě v neděli Mezinárodní den dobrovolníků! Ten se slaví po celém světě již od roku 1986 rozhodnutím Organizace spojených národů.

  „Chceme za Národní asociaci dobrovolnictví vzdát čest všem lidem, kteří věnují kousek svého času, svého úsměvu a energie někomu či něčemu, kdo to potřebuje. Tito lidé nečekají žádnou odměnu. Pomáhají, kde je potřeba, pro dobrý pocit a získávají maximálně nové zážitky a zkušenosti,“ vyjadřuje poděkování místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Bohdana Břízová.

  Dobrovolník se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně. Tak zní jedna z definic. Dobrovolníky je možné nalézt ve všech oblastech společenského života. Někteří sází stromky, čistí potoky, nebo jinak pečují o životní prostředí, jiní hrají ochotnicky divadlo, pečují  o kulturní dědictví v muzeích nebo knihovnách. Dobrovolníky ve zdravotnictví nelze přehlédnout, ať už v krizových situacích, nebo v péči o malé či dospělé pacienty nemocnic. Neskutečně mnoho volnočasových aktivit stojí a padá s dobrovolníky, ať už ve skautském hnutí nebo třeba mezi dobrovolnými hasiči! Sport, vzdělávání, sociální oblast, … „Dobrovolníci jsou všude a pořád. Oni dobrovolničí neustále, ale na veřejnosti je to většinou vidět až při nějaké pohromě, např. při tornádu, povodních či pandemii,“ vysvětluje Stanislava Hamáková, členka Národní asociace dobrovolnictví a zároveň vedoucí Dobrovolnického centra RADKA Kadaň.

  V současné době se nejvíce mluví o dobrovolnictví v souvislosti s epidemií Covid-19 – v loňském i letošním roce se opakovaně zvedla obrovská vlna solidarity a vzájemné podpory. Dobrovolníci ušili a distribuovali desetitisíce roušek, zajišťovali nákupy či jiné pochůzky pro rizikové skupiny, věnovali své dobré slovo a pochopení seniorům, či doučovali děti, které nezvládaly online výuku. V současné době tito dobrovolníci ve své činnosti pokračují, nebo se vrátili ke svým dlouhodobým dobrovolnickým činnostem, např. v oblasti sociální, kdy se pravidelně dlouhodobě věnují seniorům, lidem s postižením či dětem. I za to jim patří velké uznání.

  Kontakt pro další informace:
  Bohdana Břízová
  místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
  info@nadobrovolnictvi.cz

  Pravé menu