×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 67

V průběhu jarních prázdnin jsme společně s 25 šikovnými dětmi strávili bezva týden na horách v Nových Hamrech.

Tuesday, 18 November 2014 12:30

Babinec

My jsme se účastnili akce s neformálním názvem „Babinec“ třináctého v pořadí. Zde se setkávají češky s dětmi žijící na Islandu. Výměna zkušeností, názorů a dalších postřehů z řad stejného kulturního a národnostního prostředí je pro členy velmi pozitivní.
Babince probíhají v domácnostech členů a to zejména kvůli dětem, které jsou jeho nedílnou součástí. Frekvence setkávání je cca jedenkrát do měsíce.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Tuesday, 18 November 2014 12:24

Cafe Lingua

Café Lingua je projekt Městské knihovny v Reykjavíku ve spolupráci s University of Iceland, Ústavem cizích jazyků, anglickou obcí, Reykjavik  - UNESCO městem literatury, kulturním centrem, Nordic House a s dalšími firmami a jednotlivci.
Jedním z cílů Café Lingua je umožnit jazykům, které si našly cestu na Island, obohatit život a kulturu v obci a zároveň vzbudit zvědavost občanů ve světě kolem nás. Nabízí možnost pro zlepšení svých jazykových dovedností, prostor pro komunikaci v různých jazycích a poskytuje bránu do jiné kultury.
Aktivity Café Lingua probíhají 1x týdně na různých místech ve městě, 1x měsíčně se koná představení jedné z rodných zemí místních přistěhovalců (9/2014 – Portugalsko, 10/2014 – Thajsko).

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Friday, 14 November 2014 07:30

Pohled z Islandu

Koncem října 2014 navštívila naše čtyřčlenná delegace Island, aby navázala spolupráci se spolkem ČEŠTINA NA ISLANDU. Podrobnosti o cestě si můžete přečíst na stránkách projektu Jiný pohled nebo krátké shrnutí zde.

Wednesday, 12 November 2014 11:42

Čeština na Islandu

ČENI - čeština na Islandu - webové stránky

Adresa: Sogavegi 224, Reykjavík 108

Česká společnost na Islandu byla založena 12.16.2011. Spolek sdružuje české mluvčí, kteří mají bydliště na Islandu a přátele v České republice.
Zakladatelů společnosti bylo asi 20 lidí a jejich dětí. Cílem společnosti je udržet dětem rodný jazyk a představit českou kulturu.
Výuka probíhá vždy ve čtvrtek (na adrese spolku) a v sobotu v ZŠ Fellaskóli.
Spolek organizuje  různé akce, jako jsou besídky, karneval,Babineca další. Předsedkyně sdružení je Renata Emilsson Pešková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účelem spolku je být platformou jedinců a rodin spojených s ČR, podporovat, vzdělávat, poskytovat poradenství a informace o možnostech bilingvních dětí osvojit si a udržet znalost češtiny. Posílit pozici česky mluvících dětí ve společnosti a školním systému. Pracovat v souladu s islandským, resp. českým školním systémem, i mimo je. Posílit české rodiče na Islandu. Být viditelní na veřejnosti a upozorňovat instituce a další na problematiku dvojjazyčných dětí, a zamířit pozornost na práva dvojjazyčných dětí učit se oba své mateřské jazyky a získat za svou znalost uznání ve školním systému. Vyučovat češtinu děti ve věku 3-15 let, jež mají jednoho nebo oba rodiče českého původu a bydlí na Islandu.

Kronika / Krónika : Tekkneska Móðurmál

Česká škola
adresa: Fellaskóli, Breiðholt, učebna 201 a 202

Dvě skupinky dětí – mladší (do 4 let) a starší (od 5 do 10 let). Zatímco mladší děti mají dopolední program hodně podobný programu v mateřské škole – české písničky, říkanky a básničky, starším dětem probíhá obvyklá výuka – počínaje čtením, psaním, gramatikou, prvoukou a vlastivědou. Děti používají slabikáře, učebnice a pracovní sešity, které jim poskytlo MŠMT v ČR (není to pravidlem, bylo to spíš výjimečná situace). Svačinovou přestávku mají děti naplněnou předčítáním českých knih - při naší návštěvě to byly Jiráskovy  Staré pověsti české – O rytíři Bruncvíkovi. Krásně se zde prolíná pohádka a dějiny.
Děti se scházejí pravidelně jedenkrát týdně, v průběhu roku mají čtenářskou soutěž, po ukončeném pololetí je čeká vysvědčení. Školní docházka mateřského jazyka zatím není uzákoněná – resp. je pouze na dobrovolné bázi. Děti se ve škole scházejí rády, doma zpracovávají domácí úlohy a připravují se na další českou hodinu.
Mimo české školy navštěvují od pondělí do pátku klasické islandské školní  vzdělávání.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Wednesday, 12 November 2014 11:39

Modurmal

MODURMAL –  www.modurmal.com

Cílem spolku Modurmal je podpora bilingvních dětí při zachování jejich rodného jazyka.
Podpora druhého rodného jazyka (ne islandského) bilingvních dětí je na Islandu od roku 1994. Tento program byl podporován odborem pro sport a volný čas.
V roce 2001 vznikla asociace s cílem vytvořit jasný program s definovanou osnovou. Financování je prostřednictvím školství a grantů.  
V roce 2008 obdržel spolek uznání Mezikulturního centra pro jeho aktivní práci v otázkách přistěhovalectví na Islandu. Cenu předával prezident Islandu Ólafur Ragnar Grímsson.

Island má definovaný úkol podpory mateřských jazyků jiných národnostních menšin.
Cílem je dosáhnout mimo jiné:
•     vzdělávání a rekvalifikace rodičů
•     podpora prvního (rodného) jazyka
•     pořádání kulturních akcí
•     podpora činností souvisejících s výzkumem
•     podpora aktivní mnohojazyčnosti ve společnosti
•     rozvoj mateřského jazyka a spolupráce s dalšími organizacemi v tuzemsku i zahraničí ve stejné nebo podobné oblasti

V současné době jsou součástí spolku následující národnosti:
-    albánská
-    amharská  (sever Etiopie)
-    anglická
-    čínská
-    česká
-    ghanské (region Volta - Ewe a Ašantové - Twi)
-    francouzské
-    italské
-    japonské
-    korejské
-    lotyšské
-    litevské
-    německé
-    polské
-    portugalské
-    ruské
-    španělské
-    švédské
-    thajské
-    turecké
-    vietnamské

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Město Reykjavík – odbor pro školy a volný čas - webové stránky

Adresa: Borgartún 12-14, Laufbreka, Reykjavík

Program: Jedna společnost - mnoho jazyků
- práce s rozdílnými jazyky a kulturami v předškolní výchově v Rejkjavíku

Odbor pro předškolní výchovu

Státní školky:
 -  64 státních předškolních zařízení s 5.700 dětmi
-  1.132 dětí nemá islandský původ (z toho 700 dětí imigrantů) = 80 rozdílných národností a 50 jazyků (nejvíce je Poláků a Filípínců)
-  1.500 zaměstnanců + 100 osob pracujících s dětmi se specifickými potřebami

Soukromé školy:
- 19 soukromých školek, ve kterých je 1.150 dětí
- 220 osob, které hlídají 900 dětí doma

Politika předškolního vzdělávání
- na Islandu je předškolní výchova prvním stupněm vzdělávání (předškolní vzdělávání je povinné); je inkluzivní – vzdělávání a péče je založena na rovnosti = o každé dítě je pečováno dle jeho potřeb a v úzké spolupráci s rodiči
- základní myšlenky vzdělávací politiky: „Vzdělávací a sociální úspěch pro všechny děti a mladé lidi s příležitostí být hrdý na svou identitu, kořeny a kulturu“ a „Aktivní spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou zvyšuje příležitost k prosazování aktivního přístupu k dvojjazyčnosti, která je oceňována jak jedincem, tak celou společností“
- všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby kladli důraz na Islandštinu a zároveň i na mateřský jazyk – všechny děti jsou integrovány do normálních MŠ = neexistuje MŠ pro cizince

Spolupráce s rodiči
- první pohovor s rodiči je realizován ještě před nástupem dítěte do MŠ, kde jsou konzultovány potřeby a specifika dítěte (vč. toho, jakým jazykem doma hovoří); další pohovory během školního roku
- rodiče dostanou základní brožuru o spolupráci s MŠ, která je v 10 světových jazycích; obsahuje nejčastější otázky a odpovědi, základní slovníček pojmů a kontakty na MŠ; informace jsou členěny dle věku dětí:
- Děti ve věku 0 - 3 roky
- Děti ve věku 3 – 6 let
- podobná brožura je určena i pro rodiče školních dětí (tím, že je MŠ prvním stupněm vzdělávání – pak ve stejném duchu pokračují v práci i na základní škole):
- Děti ve věku 6 -10 let
- Děti ve věku 10 - 16 let
- učitelé i rodiče společně vytváří „Knihu komunikace“, kde jsou názorně vysvětleny nejčastější situace – pomáhá to k pochopení, porozumění a vytváří respekt ke znalosti mateřského jazyka

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Wednesday, 12 November 2014 11:24

Knihovna Island

Městská knihovna – webová stránka

Adresa: Tryggvagata 15, Reykjavík

Městská knihovna Reykjavik nabízí:
-    Pomoc s domácími úkoly v útulném a tvůrčím prostředí
-    Podpora při výběru dalšího studia
-    Zvýšení sebevědomí
-    Přístup ke knihám, hudbě a filmům různých žánrů
-    Školní přípravu zajišťují dobrovolníci Červeného kříže

Multikulturní projekty
Veřejné knihovny jsou vstupní branou do komunity. Důraz je kladen na to, aby návštěva knihovny byla součástí každodenního života přistěhovalců.
Cíle:
-    podporovat vzájemné sociální začlenění, porozumění a respekt, který je nezbytný v multikulturní společnosti
-    podporu islandské kultury a jazyka pro imigranty
-    zvyšování kvalifikace přistěhovalců v islandštině
-    posílení vazeb mezi všemi obyvateli; poskytnutí prostoru pro sdílení znalostí napříč sociálními skupinami
-    prolomit izolaci a podporovat solidaritu se sousedem

projekt Café Lingua

Reykjavik Safari
Projekt zahrnuje podporu kulturních institucí v podobě průvodců v různých jazycích. Jedná se o pilotní projekt realizovaný ve spolupráci Městské knihovny Reykjavik, Muzea umění, Městského muzea a Muzea fotografie v Reykjavíku.
Reykjavík safari se zaměřuje na podporu a prezentaci městských muzeí a jejich aktivity v různých jazycích. Cílem projektu je vytvořit vztah mezi skupinami přistěhovalců na Islandu a vzdělávacích či kulturních institucí. Poskytuje prostor pro mezinárodní diskusi o umění a kultuře.

Projekt Létající koberec:

Když se člověk stěhuje do nové země, nového města nebo přichází do nové školy, přináší si s sebou emocionální zmatek, který souvisí s novým jazykem a jinou společenskou infrastrukturou, např. způsob vzdělávání, kultura, trh práce, aj.
A zde je prostor pro projekt „Létající koberec“, který nabízí most mezi jednotlivými kulturami, znalostmi a dalšími aspekty. Základem úspěchu multikulturních projektů je spolupráce s různými členy společnosti, komunity a společný výhled do budoucna.

Létající koberec na škole: Děti na základní škole si připraví vlastní „stánek“ kde mohou prezentovat svou kulturu (písmo, knihy, geografické záležitosti, apod…) nebo své vlastní zájmy – sport, kulturu, koníčky. Jednak se představí ostatním (zájmy a koníčky) a také tím získají sebedůvěru při vystoupení před více lidmi. Tuto prezentaci potom opakují na setkání i s rodiči ostatních žáků. Prezentují se zde všechny děti, i islandské.

ilustrační fotografie (.pdf)

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Wednesday, 20 August 2014 07:44

Tábor Lubenec

Celý týden od 9.8. do 16.8.2014 jsme společně se staroegyptským tématem strávili na táboře v Lubenci. Tři kmeny (oddíly) – Ramsesové pod vedením Stáni, Skarabeové pod vedením Pepy a Hanky i Nesmrtelní pod vedením Marka, plnily úkoly vedoucí k vyluštění Kletby faraona. Za každý úkol na děti čekalo překvapení

Monday, 05 May 2014 11:34

FIMO dílna

První Májovou neděli jsme se sešli na již druhé (první bylo pletení z pedigu) tvořivé dílně, kde jsme si tentokrát vyzkoušeli práci s polymerovou hmotou značky FIMO.

Page 1 of 8