×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/models/item.php on line 763
Tuesday, 11 November 2014 20:51

Základní škola Island

Written by

Základní škola Austurbæjarskóli - odkaz na webové stránky ZŠ

Adresa: Reykjavík, Barónsstígur 32

Škola byla založena v roce 1930, zrekonstruovaná v roce 2000 kvůli zvýšení plochy – nyní 6717 m2. V současné době má škola kolem 500 studentů ve věku od 6 do 15 roky v 21 třídách (na Islandu je povinných deset tříd školní docházky).

Austurbæjarskóli je multikulturní škola, kde je 20% studentů cizího původu, 30 různých národností. Škola si zakládá na dodržování rovnoprávnosti - každý by měl mít rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na pohlaví, původ, třídu, stav a vyznání.
Austurbæjarskóli znamená začlenění, a to zde znamená, že učení je přizpůsobeno potřebám všech studentů.
Škola klade důraz na různorodost lidí a odráží se to ve všech třídách. Děti jsou jiné rasy, pocházejí z různých rodin, mají různé názory, různé zájmy a různé talenty.
Cílem multikulturní výuky je, aby se studenti učili respektovat rozmanitost a využívali jí v pozitivním smyslu.
K dosažení těchto cílů škola rozvíjí výukové metody, které se zaměřují na spolupráci studentů. Každý student má své vlastní silné stránky, takže každý je respektován za vlastních podmínek a využívá se tak talent všech ze skupiny. Učitelé by měli tyto rozlišnosti využívat a nastavit různé metody výuky s cílem, aby studenti byli ve třídě aktivní a rozvíjeli svůj talent.

Zajímavosti: Děti cizího původu z blízkých ročníků (př. 5.-7. třída) chodí na hodiny islandštiny (zahrnující i prvky zeměpisu a dějepisu) společně, 4x – 6x týdně.  Známkování je ve škole procentuálním způsobem, tzn. že 10 je nejlepší (pochopení 100% látky), ale děti se dozvídají "pouze" slovní hodnocení a nedochází tak k "segregaci". Rodiče v elektronickém systému vidí známky svého dítěte ve vztahu k průměru třídy.
Zkoušení je pouze písemné - děti nejsou vystavovány zbytečnému stresu  před tabulí. Prezentovat se učí ve skupinách a důraz je kladen na spolupráci a pomoci silnějších slabším. Na Islandu neexistuje opakování ročníku, každé dítě i s „1“ postupuje dál.
Výzkumy prokázaly, že snížené sebevědomí dítěte má větší následky v budoucnu než třída dětí s rozdílným stupněm znalostí. Mluvíme o ZŠ, kterou všichni absolvují od 1. do 10. třídy. Rozlišení znalostí dětí probíhá až na středním stupni vzdělávání - nadané a chytré děti nemají problém se naplno rozvíjet až v tomto věku.

Škola má mnoho preventivních programů:

Boj proti šikaně Olweusar  - www.olweus.is
Škola zavedla Olweus jako vzdělávací systém v letech 2002-2004. Škola je aktivním účastníkem programu a používá metodiku Olweusar v prevenci a řešení případů šikany.
Program je založený na mnoha letech rozsáhlého výzkumu ve Švédsku a Norsku. Za ním stojí skupina odborníků pod vedením Dana Olweuse - psychologa a profesora na univerzitě v Bergenu. Program byl testován na několika školách, včetně Spojených států, kde byl vybrán jako jeden z deseti nejlepších ze 400 podobných programů.   

Olweus v Austurbæjarskóli
Akční plán je v podstatě systém, který byl realizován ve škole v období od listopadu 2002 do května 2004. Přijetí plánu znamenalo rekvalifikace a aktivní účast všech zaměstnanců školy. Dva průzkumy byly prezentovány studentům ve čtvrté až desáté třídě k identifikaci šikany ve škole. Po roce se snížilo obtěžování (šikana) o třetinu z více než 9,9% na 6,6%.  Od té doby jsou předkládány průzkumy ročně. V roce 2012 bylo obětí šikany 4,5% a v roce 2013 již jen 2,1% studentů 4. až 10. třídy.
 
Program je především o konstatním tématickém vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy obdrží informace o tom, co je to šikana, jak vzniká a jak reagovat při setkání s ní.
Pilíře systému jsou pravidla třídy a otevřená diskuse.

Výsledkem desetileté práce je školní prostředí, které se vyznačuje:
-  vřelá a otevřená atmosféra
-  aktivní účast studentů při setkání se šikanou
-  zapojení dospělých při dozoru na školních prostorách
-  pevné meze nepřijatelného chování
-  jasné sankce za porušení pravidel

Multikulturní výchova - CLIM
V sedmdesátých letech se prosazovala vzdělávací politika zdůrazňující migrující kulturu – tzn. odložit vše co patří k původu přistěhovalců. Tato se ukázala jako špatná a začala se podporovat multikultura.

Multikulturní výchova se stále vyvíjí. Je zaměřena na respektu rozmanitosti lidí. Děti jsou jiné národnosti, pocházejí z různých rodin, mají různé postoje a zkušenosti, zájmy a talenty.
Multikulturní výchova se předává dále prostřednictvím všech oblastí výuky v každém věku. Snaží se učit děti vypořádat se s rozmanitostí v prostředí, respektovat ji a uvědomit si její funkčnost.

Multikulturní výchova předpokládá šest hlavních zásad:  
Studenti:
• Naučte se vypořádat se s rozmanitostí
• Naučte se empatii a spolupráci
• Buďte solidární
• Naučte se uznávat a respektovat jiné kultury
• Rozpoznat vznikající fanatismus nacionalismus
• Pochopit nebezpečí fanatismu a předsudků a rasismu
Prostřednictvím výuky, která se zaměřuje na spolupráci a komunikaci, se děti učí, že takto lze dosáhnout více a výsledky budou lepší, než když pracují v samostatně. Důležité je hledat to co děti a třídu spojuje a nezdůrazňovat rozdíly, aneb „nikdo neumí všechno, ale každý umí něco“

Učitelé:
• respekt jiných kultur
• opatrnost proti rasismu
• pozor na stereotypy
• nepovyšovat vlastní kulturu na úkor jiných
• zdůrazňovat význam tolerance a soucitu
• důraz na spolupráci a komunikaci studentů

Výsledky multikulturní výuky s kooperativním učením jako metodou výuky:
• Lepší výkon v předmětu
• Studenti se učí vypořádat se s rozmanitostí v prostředí obecně
• Studenti se naučí řešit kulturní rozdílnosti v komunitě

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/radka.kadan.cz/www/old/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248