„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Díky programu POVEZ II se část našeho týmu vzdělává v oblastech přímé péče pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Lektorky volného času se tak učí nové keramické postupy a metody pod vedení profesionálky z Ateliéru ŠUM, asistentka PCR se stává ve Plavecké škole DENA – MAVERA novou instruktorkou kurzů pro děti a další pracovnice bude kvalifikovaným lektorem jogy.

  Program je spolufinancování s ESF ČR a  

  RADKA je zapsaný spolek, nezisková, veřejně prospěšná organizace, která byla založena 4. 8. 2003 třemi zakládajícími členy, z nichž dodnes je Mgr. Hana Vodrážková její ředitelkou.

  Organizace je členem střešní organizace Sítě pro rodinu v ČR z. s. od r. 2004, kdy také získala ocenění Společnost přátelská rodině. Zároveň jsme členem střešní organizace Národní asociace dobrovolnictví.

  V roce 2021 spolek získal titul Neziskovka roku v ČR, 2. místo v kategorii velká organizace
  a ředitelka organizace byla zařazena do TOP 10 osobností neziskového sektoru.

  Máme akreditaci Evropského sboru solidarity pro práci s mládeží a dobrovolnické aktivity.
  Jsme místní centrum DofE a regionální partner Eurodesku.

  Co by bez RADKY nebylo?

  Neuskutečnilo by se každoročně přes 30 akcí pro veřejnost, včetně „katovky a maškaráku“, s celkovou návštěvností cca 1.000 osob.

  Nerealizoval by se každý den, celý rok volnočasový program pro rodiny s dětmi, děti, dospělé i seniory, který navštíví každoročně až 20 tisíc osob.
  Nefungovalo by krátkodobé hlídání dětí a příměstské a pobytové tábory, rodinné pobyty pro stovky rodin.

  Neprošlo by v Kadani kurzy plavání 200 dětí ročně a stovky předškoláků v minulosti nezískali první plavecký výcvik. Neprobíhalo by cvičení ve vodě i pro těhotné, hendikepované, seniory apod.

  Nebyly by vzdělávací projekty, kde získalo v minulosti přes 300 osob lepší kvalifikaci a dostalo tak šanci na nové uplatnění, včetně více než 50 podpořených pracovních míst. Nefungovala by jazyková škola a neformální vzdělávání na školách (aktuální témata SDG´s).

  Nepůsobilo by zde od roku 2006 již cca 200 akreditovaných dobrovolníků v cca pěti programech pro desítku dalších organizací, kteří při pomoci druhým odpracují zadarmo cca 3 tisíce hodin ročně, což se dá vyčíslit jako cca 600 tisíc Kč.

  Neposkytovala by se zde v minulosti služba – pomoc zdravotně postiženým Radost, která obsloužila za 3 roky přes 70 uživatelů a neexistovaly by 11 let
  2 sociální služby pro tisíce klientů, včetně pobytů pro pěstouny atd.

  Nevznikl by 2. Komunitní plán Města Kadaně a Klášterce nad Ohří, v r. 2012-2017.

  Neexistovaly by v našem městě od r. 2010 jesle RADUŠKA pro 14 dětí od 1 roku a inovativní rodinná Mateřská a základní škola ZAČÍT SPOLU pro až 100 dětí a od r. 2017 jesle v Klášterci nad Ohří pro 24 dětí.

  Neběžel by Youth club pro mladé motivované lidi, kteří díky Dofe, Výměnám mládeže, Eurodesku, Evropskému sboru solidarity „mění svět“ k lepšímu.

  Nepřinesli bychom sem všechny inovace a příklady dobré praxe, které jsme získali na desítkách zahraničních stážích a v mezinárodních parnterských projektech. Místní by se nesetkali se stovkou zahraničních dobrovolníků, kteří zde působily.

  Nezajišťovali bychom od roku 2003 nadační, státní i evropské projekty (150) v objemu přes 150 milionů Kč a neseberealizovala by se tak parta minimálně 20ti skvělých žen, které tu jsou stále pro všechny, kteří mají zájem.


  V činnosti dodržujeme principy ekologie, péče o zdraví a rovných příležitostí.
  Motivujeme ke zdravému životnímu stylu, občanské angažovanosti, mediální gramotnosti, kritickému myšlení a pomoci potřebným.


  Film k výročí 20 let organizace a k mezinárodní podpoře MC/RC.


  Výstava k 15 letům existence – vývoj, grafické výstupy, připravujeme doplnění


  FINANČNÍ PODPOROVATELÉ organizace a činnosti v průběhu existence:
  připravujeme doplnění aktuálního období


   

   

   

   

  Projekt na podporu integrace ukrajinských migrantů formou otevřených prorodinných služeb a zájmových aktivit pro děti. Vzdělávání, interkulturní akce, podpora péče o děti.
  Je spolufinancován MPSV a Nadací VIA. 
  V období druhé poloviny roku 2022.

  Na podzim probíhal další intenzivní kurz češtiny pro ukrajinské uprchlíky, kteří se potřebovali zdokonalit v komunikaci ať již pro pracovní uplatnění nebo lepší integraci.  Opět poctivá docházka dělala radost lektorce a přínos ocenili jistě sami účastníci.
  Využili jsme studijní materiály z iniciativy Učebnice pro Ukrajinu zdarma, které si všichni chválili a za podporu aktivit pro ukrajinské migranty děkujeme donátorům: 

  | 17. 12. 2022 | English version follows

  V hlavním městě Srbska se opět sešla dvacítka žen z pěti zemí v MINE, v rámci mezinárodního partnerského projektu Erasmus+, aby sdílela své zkušenosti z práce s rodinami menšin, podpořila rozvoj místního centra pracujícího s Romy a motivovala i vznik dalších prorodinných organizací napříč Evropou.

  Na návštěvě bělehradské městské části Zvezdara nás starosta seznámil s EU dotovanými projekty na podporu romské integrace, které jsou tu třeba, jelikož tato menšina zde tvoří téměř 10%.
  Vyslankyně MINE lobovala příklady dobré praxe z Německa, Slovenska i Bosny za větší prostory pro místní centrum Aurora (Úsvit) a chápající radnice přislíbila pomoc. 
  Besedovali jsme také v romském kulturním centru, kde právě vystavovali tří balkánští umělci i v
  Media Roma servis, jenž zajišťuje romské televizní a radiovysiláni v celé zemi a setkali jsme se zde i s nejvýznamnějším srbským fotografem.
  Shlédli jsme
  zajímavou prezentace Dragany z ABW (asociace podnikatelek v Srbsku, která zde existuje již 20 let!) a poté nám byl představen průzkumu romské aktivistky Mariny na příčiny nedospělých “manželství” – underage marriage (srbsky brak) v komunitě (od 14 let!) a jejich důsledky na tělesný duševní i sociální život žen v dnešní společnosti.
  S Lolou z divadelniho spolku Malý princ jsme si povídali o neformálním vzdělávání dětí (a přes ně postupně i rodičů), což integraci a inkluzi podporuje lépe než školy… ty dětské úsměvy mají všichni stejné a všichni si zaslouží kousek štěstí. Dokud nebudou mít stejnou startovací čáru, svět se nezlepší.
  Prohlídli jsme si i místní MC Aurora, kde jsme probírali řešení nejčastějších rodinných problémů, ale poznali i zdejší “šicí” model spolufinancování a pestré aspekty ze života místních žen.
  V mezičase jsme samozřejmě diskutovali o mnoha tématech v neziskovkach a porovnávali místní poměry a zvyklosti.
  Na závěr interkulturniho setkání jsme Češi, Slováci, Srbové, Bosňané i Němci povečeřeli v tradiční restauraci s národní muzikou.

  Ve volném čase jsme zašli do pěkného interaktivního Muzea slavného Srba Nikoly Tesly, obdivovali zlatý Chrám svatého Sávy i nábřeží řeky Sávy. Z hradeb 2,5 tisíce let staré pevnosti Kalemegdan (neustále v různých dobách doplñovaná a vlastně takový velký srbský Terezín) jsme viděli obrovský soutok právě řeky Sávy a Dunaje a zažili jsme i živé večerní město či automobilovou blokádu a poklidnou demonstraci za lepší pracovní podmínky loďařů před parlamentem.
  Ano, všude jsou lidé s podobnými životy a je fajn se od sebe učit a pomáhat si.
   
              

  In the capital city of Serbia, twenty women from five countries in MINE gathered again as a part of the Erasmus+ international partnership project, to share their experience of working with minority families, support the development of a local center working with Roma, and motivate the building other pro-family organizations across Europe.

  n a visit to the Zvezdara district of Belgrade, the mayor introduced us to EU-subsidized projects to support Roma integration, which are needed here, as this minority makes up almost 10% here.
  The MINE ambassador lobbied for examples of good practices from Germany, Slovakia, and Bosnia for larger spaces for the local Aurora (Úsvit) center, and the understanding town hall promised help.
  We also talked at the Roma cultural center, where three Balkan artists were exhibiting, further at Media Roma, a service that provides Roma television and radio broadcasts throughout the country, and we also met the most important Serbian photographer here.
  We watched an interesting presentation by Dragana from ABW (an association of businesswomen in Serbia, which has existed here for 20 years!) and then we were introduced to a survey by Roma activist Marina on the causes of underage marriage (Serbian brak) in the community (from the age of 14! ) and their consequences on the physical, mental and social life of women in today’s society.

  With Lola from the Little Prince theater association, we talked about the informal education of children (and through them gradually also parents), which supports integration and inclusion better than schools… everyone has the same children’s smiles and everyone deserves a bit of happiness. Until they have the same starting line, the world will not improve.
  We also visited the local MC Aurora, where we discussed solutions to the most common family problems, but we also got to know the local “sewing” model of co-financing and various aspects of the lives of local women. In the meantime, of course, we discussed many topics in the non-profit area and compared local conditions and customs.
  At the end of the intercultural meeting, we Czechs, Slovaks, Serbs, Bosnians, and Germans together had dinner in a traditional restaurant with national music.

  In our free time, we went to the nice interactive Museum of the famous Serb Nikola Tesla and admired the golden Temple of St. Sava and the embankment of the Sava River. From the walls of the 2.5 thousand-year-old Kalemegdan fortress (constantly supplemented at different times and actually such a big Serbian Terezín) we saw the huge confluence of the Sava and Danube rivers, We also experienced a lively evening city or a car blockade and a peaceful demonstration for better working conditions for boatmen in front of parliament.
  Yes, there are people everywhere with similar lives and it’s nice to learn from each other and help each other.

   

  V říjnu jsme se sešli s novou místní ukrajinskou komunitou a společně si připomenuli základy ukrajinské historie a bohužel i smutné současnosti. Naštěstí národní občerstvení vrátilo všem úsměv do tváří, tak jako i ukázky tamního folkloru – písně a tance, fotky …. Díky stále snižované jazykové bariéře si účastnice už i společně popovídaly o svých radostech, dětech a obecně o životě.

  27. 9. 2022 jsme měli milou příležitost převzetí nového sedmimístného auta Dacia Jogger pro činnost našeho spolku. Stalo se tak díky sociálnímu projektu Ing. Jaromíra Poura „Auto pomáhá“ a 35 sponzorům.
  Šlo o 31 firem z blízkého i širšího okolí a o obce Klášterec nad Ohří, Račetice, Chyše a Nepomyšl, jež s námi spolupracují nebo si naší činnosti váží a chtěli nás podpořit. Děkujeme!
  Po předání klíčků a drobném pohoštění proběhlo pro zájemce ještě seznámení s hlavní provozovnou RADKY a s celou činností spolku. Tým se dočkal dalších pochval z úst dárců, kterých si velmi ceníme.

   

  Po jarní vlně úvodních lekcí českého jazyka, kterými prošly stovky příchozích migrantů (březen – květen, 3x týdně 2 hodiny, na Gymnáziu Kadaň, s naší lektorkou Halinou), jsme dle potřeb komunity zrealizovali intenzivní kurz pro zájemce, kteří se potřebovali lépe domluvit již  například v práci nebo pro její získání,
  16 účastníků poctivě docházelo 2x týdně na 2 hodiny a do léta si významně zlepšili své komunikační dovednosti. přejeme hodně štěstí v pracovním uplatnění!    

  Za podporu výuky i dalších aktivit pro ukrajinské uprchlíky děkujeme donátorům:

  Na konci května tým pracovníků a seniorů – klientů či dobrovolníků navštívil plzeňskou organizaci, která se již několik let věnuje volnočasovému vyžití více generací na sídlišti Lochotín (a v dalších pobočkách i jinde v Plzni). Obdoba RADCE není náhodná, i když účel vzniku byl rozdílný, ale v současné době mají oba spolky podobně širokou klientelu a mohou se od sebe vzájemně učit a inspirovat, což bylo také cílem akce. Objevili jsme mnoho podnětů pro rozvoj naší činnosti a už se těšíme na jejich začlenění do praxe.
  Právě v aktivitách pro seniory je TOTEM naším velkým příkladem a jsme rádí za takového partnera.   

  22.3. dorazil do RADKY místní historik Mgr. Jiří Kopica s přednáškou o historických událostech, které určili vývoj Kadaně za posledních 800 let. Seznámil posluchače o řádu johanitů a jejich roli v českých zemích, o Kadani jako historickém městu, o požárech, které změnily podobu města a nakonec jsme se zabývali i problematikou českých Němců v roce 1919 a jejich následného odsunu v roce 1946. Přednáška byla moc zajímavá a pro lidi, kteří se nedokázali dostavit nezoufejte, protože určitě nebyla poslední.

  Pravé menu