„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

       

  Letos jsme se opětovně zapojili do programu „Krabice od bot“. Lidé do krabic od bot dali dárky pro děti ze sociálně slabých rodin, pro děti v azylových domech, v nízkoprahovém zařízení, v dětském domově či jiných zařízeních. Radka z. s. byla sběrným místem do 6. prosince. Darováno byla cca 250 krabic.

  Uživatelům z naší sociální služby  – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Hradci jsme předávání dárků spojili s Mikulášskou nadílkou. Čert děti postrašil, Anděl pohladil a Mikuláš obdaroval. Celkem jsme obdarovali 40 dětí. Pro každé dítě byl také připraven balíček plný dobrot. Dalším uživatelům této služby z Klášterce nad Ohří byly dárky předány následující den. Jednalo se celkem o dalších 8 dětí.

  Jelikož počet dárků byl nad naše očekávání, rozhodli jsme se oslovit další organizace. Dárky jsme předaly Azylovému domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří, Nízkoprahovému zařízení NADĚJE v Klášterci nad Ohří, terénním pracovníkům města Klášterec nad Ohří, Dětskému domovu v Mašťově, 1. České společnosti v Podbořanech, Azylovému domu v Jirkově, Azylovému domu v Chomutově, Nízkoprahovému zařízení Světlo v Chomutově a terénním pracovníkům města Kadaně.

  Tímto bychom chtěli všem dárcům srdečně poděkovat. Dětičky byly moc spokojené. Budeme rádi, když se do programu zapojíte i příští rok.

  Projekt „Neboj se svěřit“, byl v letošním roce realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Byl rozdělen do dvou hlavních cílů. Prvním cílem byla prevence domácího násilí. Tohoto cíle mělo být dosaženo realizací přednášek o domácím násilí pro žáky 5. až 9. třídy na základních školách a studenty víceletých gymnáziích na Chomutovsku a Podbořansku. V rámci přednášek jsme se snažili podpořit a rozvíjet vědomosti a dovednosti v boji proti domácímu násilí na dětech, či násilí v rodině. Na začátku roku 2020 jsme vytvořili 3 letáky pro každé město (Podbořany, Jirkov, Chomutov), kde byly uvedeny kontakty na instituce, na které je možné se obrátit s žádostí o pomoc.

  Oslovili jsme 9 ZŠ a 1 Gymnázium v Chomutově, 3 ZŠ a 1 Gymnázium v Jirkově, 2 ZŠ a 1 Gymnázium v Podbořanech s nabídkou preventivních přednášek. Zájem projevilo Gymnázium v Podbořanech, dvě ZŠ v Chomutově a jedna ZŠ v Jirkově. Nicméně z důvodu „první vlny“ pandemie Covid-19 se v první polovině roku přednášky neuskutečnily a byly přesunuty na podzim, kdy jsme si mysleli, že již nás žádné zavírání škol nepotká. I při „podzimní-druhé vlně“ došlo k uzavření škol a tak jsme nedokázali stihnout všechny domluvené besedy. Přednášky pro ZŠ v Jirkově byly přesunuty na období po novém roce 2021. Gymnázium v Podbořanech již na podzim přednášky raději nechtělo zrealizovat. Uskutečnili se 9 přednášek na ZŠ Hornická v Chomutově a 4 přednášky na ZŠ 17. listopadu v Chomutově. Celkem se účastnilo 225 žáků a 20 zástupců škol. Žádná ze škol, kterou jsme oslovili s nabídkou, neměla zájem o prvotní jednání s představením projektu a průběhu preventivní přednášky o domácím násilí s promítnutím filmu Zuživec.

  Druhým cílem projektu byla pomoc ohroženým osobám domácího násilí. Tato pomoc byla zajištěná prostřednictvím služby poradenství, terapie, právní pomoci, doprovodů (na úřady, Policii ČR, k lékaři, aj.) či proplacení cestovného do Intervenčního centra v Chomutově. I pro tuto pomoc byl na začátku roku 2020 vytvořen leták. Celkem službu sociálně právní poradenství využilo 16 osob (8 z Klášterce nad Ohří a 8 z Kadaně). Z tohoto počtu 4 jedinci potřebovali terapeutickou pomoc a 3 v této pomoci pokračují a pravidelně dochází na terapeutická setkání. Právní pomoc potřebovali 3 jedinci, jednalo se o jednorázové úkony. Intervenční centrum v Chomutově, navštívili 2 osoby, ale cestovné proplatit nechtěly. Doprovod nechtěla žádná ze zapojených osob.

  Pracovnice zapojené do projektu měly naplánovanou stáž v proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.. Tuto stáž jsme z důvodu vládních nařízení, spojených s pandemií Covid-19, museli zrušit.

  Fotogalerie

  V rámci služby SAS (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) pravidelně realizujeme aktivitu Všeználek (školní příprava) cca pro 4 děti, kterým pomáháme se školním přípravou  a dále se věnujeme cca 25 rodinám, se kterými řešíme bydlení, finance či jiné záležitosti.

  V září se začalo hovořit o „druhé vlně“ Covidové pandemie a děti musely v říjnu opět opustit školy. Vzhledem k této situaci jsme se rodinám, rozhodli pomoci s distanční výukou. Jelikož děti pochází z rodin, kde nemají možnost online výuky (nemají elektroniku, rodiče se v online prostoru nezvládají pohybovat, apod.), nabídli jsme jim možnost využívat PC učebnu v prostorách provozovny v Kadani a konkrétní pomoc při online výuce.  Celkem jsme spolupracovali se 7 rodinami a 14 dětmi, které navštěvují 1. ZŠ a 3. ZŠ v Kadani.

  Vzhledem k tak velkému počtu dětí bylo nutností si na každý týden připravit rozvrh. Každému dítěti jsme se věnovali 2 hodiny týdně. Komunikace s třídními učitelkami byla intenzivní. Každou neděli přišla e-mailem zadání úkolů na celý týden. Pracovnice průběžně učitele informovali, zda žáci na domluvená setkání dochází, co jim jde/nejde a jestli stihli všechny úkoly.  Pomáhali jsme i při odesílání úkolů prostřednictvím emailu.

  Ve chvíli, kdy se do školy vrátili žáci prvních a druhých tříd, jsme se začali více věnovat starším dětem.  Místo dvou hodin týdně, jsme se viděli každý den. Jednomu žákovi byla, prostřednictvím služebního PC, umožněná online výuka.

  Zpětná vazba rodičů a třídních učitelů byla velice pozitivní. Kladně hodnotili naší spolupráci. Žáci nebyli pozadu ve výuce  oproti svým spolužákům a mohli ve škole plynule pokračovat.

   

  V měsíci listopadu byla služba Kontakty s asistencí poskytnutá třem rodinám. Celkem se realizovalo pro tyto rodiny osm setkání, která byla zpravidla dvouhodinová. Spolupráce byla ukončená s dalšími dvěma rodinami z důvodu, že již nebyl vyžadován při styku rodiče s nezletilým dítětem, asistovaný kontakt.

  V době druhé vlny covidu-19 od vyhlášení nouzového stavu ze dne 05. 10. 2020 do konce listopadu 2020 v rámci poskytování naší služby Odborného sociálního poradenství uživatelům byl průměr návštěvnosti našich uživatelů z Kadaně a Klášterce nad Ohří poměrně stejný jako v předchozích měsících – průměrně se naše pracovnice věnovali 20 osobám za měsíc (některým i opakovaně). Povětšinou chtěli pomoci se sepsáním návrhu na rozvod manželství, úpravy výchovy a výživy na své nezl. děti, předběžná opatření, vyhledání volných pracovních pozic a sepsání životopisů.

   

  Službu Kontakty s asistencí využila v měsíci říjen nová rodina. Celkem je tedy do projektu zapojeno 10 rodin. Se dvěma je již spolupráce ukončená, z důvodu, že soud již nevyžaduje, při styku rodiče s nezletilým dítětem, asistovaný kontakt. V měsíci říjnu bylo poskytnuto 9 asistovaných kontaktů pro 4 rodiny. Již jsou nějaká plánovaná setkání zrušena z důvodu karantény uživatelů služby.

  Projekt „Neboj se svěřit“ se pomalu blíží ke svému konci. Zbývají již jen dva a půl měsíce. Mysleli jsme, že alespoň v této polovině roku budeme moci realizovat aktivity dle našich představ. Opět tu ale máme nouzový stav a s ním nařízená opatření a zavřené základní školy.

  Na konci srpna a začátkem září jsme rozeslali do základních škol emaily s nabídkou preventivních přednášek na téma domácí násilí. Domluvilo se několik termínů a od začátku října jsme začali realizovat tyto besedy na Základní škole Hornická v Chomutově. Podařilo se nám na této škole odprezentovat šest přednášek. Naplánované přednášky s jinými školami v Chomutově a Jirkově jsme přesunuli na listopad s vidinou snad již příznivější situace.

  Službu Sociálně právní poradenství do konce září vyhledalo šestnáct osob. Dále šest osob projevilo zájem o terapeutickou službu a čtyři osoby o právní pomoc, což jsou také aktivity projektu.

  Pracovnice zapojené do projektu měly naplánovanou stáž v proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.. Tuto stáž jsme museli zrušit již v polovině září, a to v důsledku nepříznivě se vyvíjející situace s Covid-19 v Praze.

  Snad se situace ve společnosti brzy zlepší a my budeme moci realizovat všechny aktivity dle projektových představ.

  V měsíci září byla služba Kontakty s asistencí využita pěti rodinami. Nebyla uzavřená nová spolupráce, ale bylo hovořeno s jedním zájemcem o službu, kterému by měla být služba poskytnutá v měsíci říjnu. Celkový počet zapojených rodin je tedy 9 a jedná se o 32 osob. Doufáme, že zhoršující se situace kolem Covid-19 neomezí tuto službu.

  O letních prázdninách byla tato služba stále aktivní a k dispozici pro možné zájemce. V červenci byly realizované kontakty s asistencí pro dvě rodiny a v měsíci srpnu pro 5 rodin. Zpravidla se jednalo o dvouhodinové kontakty a některým rodinám byla služba poskytnuta v jednom měsíci i třikrát. V srpnu byla uzavřená spolupráce s dalšími třemi rodinami, a tím stoupl počet zapojených osob do projektu na číslo 31 účastníků.

  Pravé menu