„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Letos jsme se opětovně zapojili do programu „Krabice od bot“. Lidé do krabic od bot dali dárky pro děti ze sociálně slabých rodin, pro děti v azylových domech, v nízkoprahovém zařízení, v dětském domově či jiných zařízeních. Radka z. s. byla sběrným místem do 6. prosince. Darováno byla cca 250 krabic.

  Uživatelům z naší sociální služby  – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Hradci jsme předávání dárků spojili s Mikulášskou nadílkou. Čert děti postrašil, Anděl pohladil a Mikuláš obdaroval. Celkem jsme obdarovali 40 dětí. Pro každé dítě byl také připraven balíček plný dobrot. Dalším uživatelům této služby z Klášterce nad Ohří byly dárky předány následující den. Jednalo se celkem o dalších 8 dětí.

  Jelikož počet dárků byl nad naše očekávání, rozhodli jsme se oslovit další organizace. Dárky jsme předaly Azylovému domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří, Nízkoprahovému zařízení NADĚJE v Klášterci nad Ohří, terénním pracovníkům města Klášterec nad Ohří, Dětskému domovu v Mašťově, 1. České společnosti v Podbořanech, Azylovému domu v Jirkově, Azylovému domu v Chomutově, Nízkoprahovému zařízení Světlo v Chomutově a terénním pracovníkům města Kadaně.

  Tímto bychom chtěli všem dárcům srdečně poděkovat. Dětičky byly moc spokojené. Budeme rádi, když se do programu zapojíte i příští rok.

  Projekt „Neboj se svěřit“, byl v letošním roce realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Byl rozdělen do dvou hlavních cílů. Prvním cílem byla prevence domácího násilí. Tohoto cíle mělo být dosaženo realizací přednášek o domácím násilí pro žáky 5. až 9. třídy na základních školách a studenty víceletých gymnáziích na Chomutovsku a Podbořansku. V rámci přednášek jsme se snažili podpořit a rozvíjet vědomosti a dovednosti v boji proti domácímu násilí na dětech, či násilí v rodině. Na začátku roku 2020 jsme vytvořili 3 letáky pro každé město (Podbořany, Jirkov, Chomutov), kde byly uvedeny kontakty na instituce, na které je možné se obrátit s žádostí o pomoc.

  Oslovili jsme 9 ZŠ a 1 Gymnázium v Chomutově, 3 ZŠ a 1 Gymnázium v Jirkově, 2 ZŠ a 1 Gymnázium v Podbořanech s nabídkou preventivních přednášek. Zájem projevilo Gymnázium v Podbořanech, dvě ZŠ v Chomutově a jedna ZŠ v Jirkově. Nicméně z důvodu „první vlny“ pandemie Covid-19 se v první polovině roku přednášky neuskutečnily a byly přesunuty na podzim, kdy jsme si mysleli, že již nás žádné zavírání škol nepotká. I při „podzimní-druhé vlně“ došlo k uzavření škol a tak jsme nedokázali stihnout všechny domluvené besedy. Přednášky pro ZŠ v Jirkově byly přesunuty na období po novém roce 2021. Gymnázium v Podbořanech již na podzim přednášky raději nechtělo zrealizovat. Uskutečnili se 9 přednášek na ZŠ Hornická v Chomutově a 4 přednášky na ZŠ 17. listopadu v Chomutově. Celkem se účastnilo 225 žáků a 20 zástupců škol. Žádná ze škol, kterou jsme oslovili s nabídkou, neměla zájem o prvotní jednání s představením projektu a průběhu preventivní přednášky o domácím násilí s promítnutím filmu Zuživec.

  Druhým cílem projektu byla pomoc ohroženým osobám domácího násilí. Tato pomoc byla zajištěná prostřednictvím služby poradenství, terapie, právní pomoci, doprovodů (na úřady, Policii ČR, k lékaři, aj.) či proplacení cestovného do Intervenčního centra v Chomutově. I pro tuto pomoc byl na začátku roku 2020 vytvořen leták. Celkem službu sociálně právní poradenství využilo 16 osob (8 z Klášterce nad Ohří a 8 z Kadaně). Z tohoto počtu 4 jedinci potřebovali terapeutickou pomoc a 3 v této pomoci pokračují a pravidelně dochází na terapeutická setkání. Právní pomoc potřebovali 3 jedinci, jednalo se o jednorázové úkony. Intervenční centrum v Chomutově, navštívili 2 osoby, ale cestovné proplatit nechtěly. Doprovod nechtěla žádná ze zapojených osob.

  Pracovnice zapojené do projektu měly naplánovanou stáž v proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.. Tuto stáž jsme z důvodu vládních nařízení, spojených s pandemií Covid-19, museli zrušit.

  Fotogalerie

  V rámci služby SAS (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) pravidelně realizujeme aktivitu Všeználek (školní příprava) cca pro 4 děti, kterým pomáháme se školním přípravou  a dále se věnujeme cca 25 rodinám, se kterými řešíme bydlení, finance či jiné záležitosti.

  V září se začalo hovořit o „druhé vlně“ Covidové pandemie a děti musely v říjnu opět opustit školy. Vzhledem k této situaci jsme se rodinám, rozhodli pomoci s distanční výukou. Jelikož děti pochází z rodin, kde nemají možnost online výuky (nemají elektroniku, rodiče se v online prostoru nezvládají pohybovat, apod.), nabídli jsme jim možnost využívat PC učebnu v prostorách provozovny v Kadani a konkrétní pomoc při online výuce.  Celkem jsme spolupracovali se 7 rodinami a 14 dětmi, které navštěvují 1. ZŠ a 3. ZŠ v Kadani.

  Vzhledem k tak velkému počtu dětí bylo nutností si na každý týden připravit rozvrh. Každému dítěti jsme se věnovali 2 hodiny týdně. Komunikace s třídními učitelkami byla intenzivní. Každou neděli přišla e-mailem zadání úkolů na celý týden. Pracovnice průběžně učitele informovali, zda žáci na domluvená setkání dochází, co jim jde/nejde a jestli stihli všechny úkoly.  Pomáhali jsme i při odesílání úkolů prostřednictvím emailu.

  Ve chvíli, kdy se do školy vrátili žáci prvních a druhých tříd, jsme se začali více věnovat starším dětem.  Místo dvou hodin týdně, jsme se viděli každý den. Jednomu žákovi byla, prostřednictvím služebního PC, umožněná online výuka.

  Zpětná vazba rodičů a třídních učitelů byla velice pozitivní. Kladně hodnotili naší spolupráci. Žáci nebyli pozadu ve výuce  oproti svým spolužákům a mohli ve škole plynule pokračovat.

   

  V měsíci listopadu byla služba Kontakty s asistencí poskytnutá třem rodinám. Celkem se realizovalo pro tyto rodiny osm setkání, která byla zpravidla dvouhodinová. Spolupráce byla ukončená s dalšími dvěma rodinami z důvodu, že již nebyl vyžadován při styku rodiče s nezletilým dítětem, asistovaný kontakt.

  V době druhé vlny covidu-19 od vyhlášení nouzového stavu ze dne 05. 10. 2020 do konce listopadu 2020 v rámci poskytování naší služby Odborného sociálního poradenství uživatelům byl průměr návštěvnosti našich uživatelů z Kadaně a Klášterce nad Ohří poměrně stejný jako v předchozích měsících – průměrně se naše pracovnice věnovali 20 osobám za měsíc (některým i opakovaně). Povětšinou chtěli pomoci se sepsáním návrhu na rozvod manželství, úpravy výchovy a výživy na své nezl. děti, předběžná opatření, vyhledání volných pracovních pozic a sepsání životopisů.

   

  Službu Kontakty s asistencí využila v měsíci říjen nová rodina. Celkem je tedy do projektu zapojeno 10 rodin. Se dvěma je již spolupráce ukončená, z důvodu, že soud již nevyžaduje, při styku rodiče s nezletilým dítětem, asistovaný kontakt. V měsíci říjnu bylo poskytnuto 9 asistovaných kontaktů pro 4 rodiny. Již jsou nějaká plánovaná setkání zrušena z důvodu karantény uživatelů služby.

  Projekt „Neboj se svěřit“ se pomalu blíží ke svému konci. Zbývají již jen dva a půl měsíce. Mysleli jsme, že alespoň v této polovině roku budeme moci realizovat aktivity dle našich představ. Opět tu ale máme nouzový stav a s ním nařízená opatření a zavřené základní školy.

  Na konci srpna a začátkem září jsme rozeslali do základních škol emaily s nabídkou preventivních přednášek na téma domácí násilí. Domluvilo se několik termínů a od začátku října jsme začali realizovat tyto besedy na Základní škole Hornická v Chomutově. Podařilo se nám na této škole odprezentovat šest přednášek. Naplánované přednášky s jinými školami v Chomutově a Jirkově jsme přesunuli na listopad s vidinou snad již příznivější situace.

  Službu Sociálně právní poradenství do konce září vyhledalo šestnáct osob. Dále šest osob projevilo zájem o terapeutickou službu a čtyři osoby o právní pomoc, což jsou také aktivity projektu.

  Pracovnice zapojené do projektu měly naplánovanou stáž v proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.. Tuto stáž jsme museli zrušit již v polovině září, a to v důsledku nepříznivě se vyvíjející situace s Covid-19 v Praze.

  Snad se situace ve společnosti brzy zlepší a my budeme moci realizovat všechny aktivity dle projektových představ.

  V měsíci září byla služba Kontakty s asistencí využita pěti rodinami. Nebyla uzavřená nová spolupráce, ale bylo hovořeno s jedním zájemcem o službu, kterému by měla být služba poskytnutá v měsíci říjnu. Celkový počet zapojených rodin je tedy 9 a jedná se o 32 osob. Doufáme, že zhoršující se situace kolem Covid-19 neomezí tuto službu.

  O letních prázdninách byla tato služba stále aktivní a k dispozici pro možné zájemce. V červenci byly realizované kontakty s asistencí pro dvě rodiny a v měsíci srpnu pro 5 rodin. Zpravidla se jednalo o dvouhodinové kontakty a některým rodinám byla služba poskytnuta v jednom měsíci i třikrát. V srpnu byla uzavřená spolupráce s dalšími třemi rodinami, a tím stoupl počet zapojených osob do projektu na číslo 31 účastníků.

  Již tradičně jsme v období letních prázdnin uspořádali aktivní týden plný zábavy a učení pro děti ze sociálně slabých rodin.  Aktivního týdne se účastnily děti školou povinné z Hradce u Kadaně od 10. – 13. 8. 2020. Zaměřili jsme se na procvičování anglického jazyka. Zábavnou formou jsme na procházkách opakovali základní slovíčka, např.: ukazováním a pojmenováním věci v anglickém jazyce.

  Děti také poznávaly krásy okolí Kadaně a zároveň si zopakovaly pro ně tak náročnou angličtinu. Navštívili jsme chytré hřiště a nedalekou Želinu. Cely týden děti spolupracovali také s dobrovolnickým centrem a několika dobrovolníky, se kterými navázaly přátelský vztah, a zároveň se seznámily s dobrovolnickou činností.

  Konec týdne jsme s dětmi a dobrovolníky zakončili na koupališti v Prunéřově, kde si to všichni užili a byla to pro všechny velká odměna. Celý týden se všem moc líbil a my už se nemůžeme dočkat dalších prázdnin.

  Pravé menu