„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  GDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů  (GDPR)

  Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při využívání našich služeb v RADKA z.s. Organizace RADKA z.s. je odpovědná za dodržování záona o zpracování osobních údajů jako správce. Naše praxe ochrany osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy.

  1. Definice pojmů

  1. 1 Osobní údaje

  Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či současného bydliště, Vaše e-mailová adresa i telefon; jméno a příjmení; datum narození Vašeho dítěte.

  1. 2 Rozsah služeb v RADKA z.s.

  Mateřské centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, výchova a volný čas.
  Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, plavecká škola a další aktivity ve vodním prostředí.
  Dobrovolnické centrum – dobrovolnická služba v pestrých programech pro potřebné.
  Vzdělávací centrum – akreditované i neformální vzdělávací kurzy, přednáška atd. pro dospělé.
  Zahraniční spolupráce – mezinárodní projekty, mobility, semináře pro pracovníky i klienty.
  Youth centrum – programy pro mládež.
  Rodinné centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, výchova a volný čas, v Klášterci nad Ohří.

  Dále RADKA z.s. provozuje dětskou skupinu v Klášterci nad Ohří s názvem “Jesle Klášterec” – zde je pečováno o děti ve věku 1 – 4 roky.

  RADKA je otevřená pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, etnika, vzdělání, zdravotního omezení, atd.

  1. 2. 1 Využívání služeb Mateřského/Rodinného, Plaveckého, Vzdělávacího a Youth centra – Webooker; členství

  K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutné online registrace v systému IDM Webooker. Přihlášení písemnou formou není možné.

  V systému Webooker existuje tzv. Proces dvojitého ověření = po zpracování Vašich údajů obdržíte jeden zvláštní schvalovací e-mail. Až po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete dostávat reklamní e-maily. Pokud jste si vybrali jako komunikační kanál SMS, obdržíte po zpracování Vašich údajů ještě jednu zvláštní SMS. Až po odpovědi na tuto SMS budete dostávat reklamu.

  Pokud je uživatel návštěvníkem pravidelných aktivit těchto center, pak je i členem RADKA z.s. Uživatelé navštěvující jednorázové akce členy být nemusí. Pro potřeby členství jsou použity stejné údaje, jako pro registraci ve Webookeru.

  1. 2. 2 Využívání služeb Dobrovolnického centra a Zahraniční spolupráce

  K tomu, abyste začali využívat jakoukoli ze služeb těchto center je nutná návštěva naší provozovny a přihlásit se / zaregistrovat se pouze písemnou formou dle požadavků programů.

  1. 2. 3 Využívání služeb Jeslí Klášterec

  K tomu, abyste začali využívat službu Jeslí, je nutná návštěva naší provozovny
  a přihlásit se / zaregistrovat se pouze písemnou formou (včetně doložení potřebných dokumentů). Dále jsou rodiče i děti registrováni v online systému IDM Webooker (viz bod 1.2.1), kde je sledována zejména návštěvnost služby.

  2. Zpracování osobních údajů v naší organizaci RADKA z.s.

  Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. – služeb Mateřského/Rodinného, Plaveckého, Vzdělávacího a Youth centra, stejně tak jako Jeslí Klášterec nám poskytnete pro registraci ve Webookeru následující osobní údaje, pro založení uživatelského účtu:

  • Jméno a příjmení (dospělý)
  • Číslo mobilního telefonu (dospělý)
  • E-mailovou adresa (dospělý)

  V případě, že chcete navštěvovat Vy nebo Vaše dítě jakoukoli aktivitu / službu, pak  za účelem přihlášení do dané aktivity / služby se přihlásíte jako “Student” ve Webookeru pod svým uživatelským účtem a poskytnete nám tyto osobní údaje:

  • Adresu (ulice, číslo domu, PSČ, město – dospělý)
  • Datum narození / RČ (dospělý)
  • Jméno a příjmení (dítě)
  • Datum narození / RČ (dítě)

  U svého uživatelského účtu máte online možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí. V případě jakýchkoliv potíží s uživatelským účtem se obraťte na propagace@radka.info nebo na telefon 737 734 716.

  Pro využívání našich služeb v RADKA z.s. – služeb Dobrovolnického centra a centra Zahraniční spolupráce nám poskytujete pro písemné uzavření smluvního vztahu o spolupráci tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení (sebe a popř.svých dětí)
  • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)
  • Datum narození (sebe a popř. svých dětí)
  • Číslo mobilního telefonu
  • E-mailová adresa

  Popř. další údaje (popis nepříznivé soc.situace; rodinná anamnéza; zdravotní stav; příjmy a závazky; vzdělání;  zaměstnání….), pokud to je k řešení Vaší situace / poskytnutí služby nezbytně nutné.

  Máte možnost kdykoli doplnit či upravit všechny osobní údaje sebe i dětí a to buď osobně, telefonicky či e-mailem na kontaktech daného centra.

  3. Zpracování osobních údajů pro propagační účely

  Pokud nám poskytnete souhlas se zasíláním informací, pak E-mailová adresa zákonného zástupce (dospělého) je zpracována za účelem zasílání aktuální nabídky služeb či akcí, zpravodaje.
  Fotografie a videa se zpracovávají za účelem propagace organizace, dokumentace činnosti organizace a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích či ve výroční zprávě a na informačních materiálech.

  4. Zpracování osobních údajů k průzkumu trhu a veřejného mínění (hodnotící dotazníky)

  Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění. Vaše údaje budou přitom anonymní, použité pro nás pouze ke statistickým účelům a nelze je nikdy přiřadit k Vaší osobě. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů, s účinky do budoucna.
  K tomu můžete zvolit možnosti kontaktu uvedené v čl. 10 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
  Toto zpracování osobních údajů slouží ke zlepšení našich služeb uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, především pro nabídky služeb RADKA z.s. Ochranu našich uživatelů zajišťujeme mj. tím, že provádíme průzkum trhu na základě anonymních údajů.

  5. Doba zpracování, uložení dat

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy – vždy záleží konkrétní aktivitě / službě konkrétního centra. Archivují se 10 let po skončení poskytování služby / Vámi využívaní služby.

  6. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

  RADKA z.s. používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů služeb Mateřského/Rodinného, Plaveckého, Vzdělávacího a Youth centra  zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují údaje výlučně na pokyn RADKA z.s. a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.
  Na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

  7. Bezpečnost osobních údajů

  Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

  8. Vaše práva

  8. 1 Právo na informace

  Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti
  o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

  8. 2 Právo odvolat souhlas

  Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu písemně zasláním emailu na vedeni@radka.info nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace.

  8. 3 Právo na opravu

  Pokud Vaše údaje uložené u RADKA z.s. nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo je nechat opravit naší organizací.

  8. 4 Právo na výmaz a omezení zpracování

  Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných RADKA z.s. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli písemně zasláním emailu na vedeni@radka.info nebo zasláním dopisu na adresu sídla organizace. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.
  Všechny osobní údaje, které není nutno uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby archivovány  a poté vymazány / skartovány. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány / anonymizovány.

  8. 5 Právo na přenositelnost osobních údajů 

  Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

  8. 6 Kontakty (k uplatnění práv subjektů údajů)

  Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 10 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

  9. Právo podat stížnost

  Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 10. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

  Právě jste přečetli prohlášení RADKA z.s. o ochraně osobních údajů. Veškerá evidence osobních údajů je v souladu s aktuálním zákonem
  o zpracování osobních údajů a s konkrétními postupy jsou součástí vnitřních předpisů organizace.

  10. Dotazy k ochraně osobních údajů

  S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k RADKA z.s. se můžete kdykoli obrátit na:
  RADKA z.s., se sídlem Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň; provozovna Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
  Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů – Mgr. Hana Vodrážková, e.mail: vedeni@radka.info

  nebo na Úřád pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo posta@uoou.cz.

  Pravé menu