„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Od 1. ledna 2021  nejsou sociální služby již součástí organizace RADKA z. s. 

  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které chtějí začít aktivně řešit své problémy, se kterými si doposud nevěděli rady. Jedná se o registrovanou sociální službu.

  Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v tíživé životní situaci, se kterou si nevíte rady?
  Chcete začít aktivně řešit své problémy?
  Pak jste se rozhodli správně – můžete navštívit Sociální centrum RADKA a nějakou z pěti aktivit Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

  Tyto aktivity jsou:
  – Poradenství a zprostředkování
  – Šikulka
  – Všeználek

  Veřejný závazek SAS – plné znění:

  Poslání SAS pro rodiny s dětmi:
  Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADKA z.s. je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin. Tyto problémy rodiny nejsou schopny samy vyřešit a důsledku je ohrožen vývoj dítěte. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce). Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci s dětmi, jejich rodinnými příslušníky a terénní práci s celou rodinou.Cíle SAS pro rodiny s dětmi:

  Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
  Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

  • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
  • Podpora rodin s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží.
  • Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory.
  • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
  • Skrze společnou činnost dítěte a dospělého podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy dítěte.
  • Prostředím aktivit SAS se snažíme předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte.
  • Nasměrovávat ke smysluplnému využití volného času.

  Okruh osob – služba je určena pro:
  – Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
  -Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcích – z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, děti bez dobrých podmínek pro kvalitní rozvoj osobnosti, s omezenými návyky, zájmy a příležitostmi rozvíjet se.
  – Uživatelé sociální služby jsou rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jedná se např. o:
  – Rodiny v sociálně nepříznivé situaci (jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, ztráta bydlení)
  – Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit či ohrožené sociálním vyloučením či sociálně patologickými jevy (jako např. gamblérství, alkoholismus, závislost na návykových látkách, prostituce, delikvence a kriminalita, záškoláctví)
  – Neúplné rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
  – Rodiny s dětmi v náročné životní situaci (jako např. rozvod, ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, zátěžové situace dítěte ve škole, hospitalizace)
  – Rodiny s dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

  Služba není určena pro:
  – Osoby, které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (např. jednotlivce, seniory a další osoby…
  – Osobu, jež pomoc potřebuje, ale organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (potřeby a přání zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených RADKA z.s.)

  Zásady SAS pro rodiny s dětmi: 
  Ochrana důstojnosti a práv uživatelů – respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
  Dobrovolnost – spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle a každý může od jejího poskytování odstoupit
  Dobrovolnictví – služby poskytujeme mimo jiné i prostřednictvím proškolených dobrovolníků – laiků
  Individuální přístup – ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb
  Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
  Bezplatnost –veškeré služby jsou poskytovány zdarma
  Rovný přístup –na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace
  Zaměření na rodinu jako celek– pracovníci se nezaměřují pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímají rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují. Zajímají se o rodinné zázemí uživatele, rozpoznávají vztahy v rodině a snaží se usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy

  Místo působení
  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce).

   

  Provozní doba

  Osobní návštěvy zájemců o službu (ambulantní forma poskytování služby):

  1) Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň

  – kanceláře SCR 3. patro            (zvonek „Sociální pracovnice“ nebo „kancelář SCR” u vchodu)

  Hodiny pro ambulantní formu služby: Pondělí a Středa od 8,00 do 17,00 hodin ; Úterý a Čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin

  Telefonický kontakt:                                           734 453 684

  E-mail    :                                                              scr@radka.info

   

  2) Provozovna Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
  – kancelář SAS v 1. patře; číslo dveří 315
  Hodiny pro ambulantní formu služby: Úterý od 8,00 do 12,00 hod Čtvrtek od 8,00 do 16,00 hod 
  Telefonický kontakt:                                   733 748 030
  E-mail:                                                          scr@radka.info

  Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu. Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutově, Vejprtech a okolních obcích.

  V Kadani a okolních obcích probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý a ve Čtvrtek od 9,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).
  V Prunéřově probíhá v pondělí a ve středu od 8,00 do 9,30 a od 12,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu.
  V Klášterci nad Ohří probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý od 13,00  do 15,00 hodin a ve Čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).

  Kapacita služby
  Okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem jsou 2 osoby; okamžitá kapacita ambulantní služby při práci se skupinou je 14 osob / 2 pracovníci.
  Okamžitá kapacita terénní formy při práci s jednotlivcem 3; okamžitá kapacita terénní formy služby při práci se skupinou 30 / 5 pracovnic.

  Jak služba probíhá
  Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
  Službu poskytují pracovníci služby SAS.
  Služba je poskytována zdarma.
  Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
  Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
  V některých aktivitách může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

  Standardy kvality sociálních služeb ke shlédnutí ZDE

  Služba realizována v letech 2017 -2020 v rámci 2 projektů z OPZ: Spolu s rodinou aktivně (lokalita Kadaň a okolí) a Společně to zvládneme (lokalita Klášterec nad Ohří a okolí.

  Podpořeno Ústeckým krajem v rámci programu Podpora sociálních služeb – velký dotační program 2020 ve výši 2.802.800,- Kč; malý dotační program ve výši 50.000,-Kč.

   

  Pravé menu