„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation


  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které chtějí začít aktivně řešit své problémy, se kterými si doposud nevěděli rady. Jedná se o registrovanou sociální službu.

  Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v tíživé životní situaci, se kterou si nevíte rady?
  Chcete začít aktivně řešit své problémy?
  Pak jste se rozhodli správně – můžete navštívit Sociální centrum RADKA a nějakou z pěti aktivit Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

  Tyto aktivity jsou:
  – Poradenství a zprostředkování
  – Šikulka
  – Všeználek

  Veřejný závazek SAS – plné znění:

  Poslání SAS pro rodiny s dětmi:
  Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADKA z.s. je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin. Tyto problémy rodiny nejsou schopny samy vyřešit a důsledku je ohrožen vývoj dítěte. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce). Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci s dětmi, jejich rodinnými příslušníky a terénní práci s celou rodinou.Cíle SAS pro rodiny s dětmi:

  Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.
  Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

  • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
  • Podpora rodin s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží.
  • Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory.
  • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
  • Skrze společnou činnost dítěte a dospělého podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy dítěte.
  • Prostředím aktivit SAS se snažíme předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte.
  • Nasměrovávat ke smysluplnému využití volného času.

  Okruh osob – služba je určena pro:
  – Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
  -Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcích – z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, děti bez dobrých podmínek pro kvalitní rozvoj osobnosti, s omezenými návyky, zájmy a příležitostmi rozvíjet se.
  – Uživatelé sociální služby jsou rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jedná se např. o:
  – Rodiny v sociálně nepříznivé situaci (jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, ztráta bydlení)
  – Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit či ohrožené sociálním vyloučením či sociálně patologickými jevy (jako např. gamblérství, alkoholismus, závislost na návykových látkách, prostituce, delikvence a kriminalita, záškoláctví)
  – Neúplné rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
  – Rodiny s dětmi v náročné životní situaci (jako např. rozvod, ztráta bydlení, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, zátěžové situace dítěte ve škole, hospitalizace)
  – Rodiny s dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana (zákon o soc.-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb.,; §6 odst.1; vyjma dětí, jež požívají alkohol nebo návykové látky)

  Služba není určena pro:
  – Osoby, které nespadají do cílové skupiny uvedené výše (např. jednotlivce, seniory a další osoby…
  – Osobu, jež pomoc potřebuje, ale organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (potřeby a přání zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených RADKA z.s.)

  Zásady SAS pro rodiny s dětmi: 
  Ochrana důstojnosti a práv uživatelů – respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
  Dobrovolnost – spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle a každý může od jejího poskytování odstoupit
  Dobrovolnictví – služby poskytujeme mimo jiné i prostřednictvím proškolených dobrovolníků – laiků
  Individuální přístup – ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb
  Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
  Bezplatnost –veškeré služby jsou poskytovány zdarma
  Rovný přístup –na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace
  Zaměření na rodinu jako celek– pracovníci se nezaměřují pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímají rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují. Zajímají se o rodinné zázemí uživatele, rozpoznávají vztahy v rodině a snaží se usnadnit komunikaci mezi jednotlivými členy

  Místo působení
  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území regionu Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Vejprty a spádové obce).

   

  Provozní doba

  Osobní návštěvy zájemců o službu (ambulantní forma poskytování služby):

  1) Provozovna RADKA z. s., Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň

  – kanceláře SCR 3. patro            (zvonek „Sociální pracovnice“ nebo „kancelář SCR“ u vchodu)

  Hodiny pro ambulantní formu služby: Pondělí a Středa od 8,00 do 17,00 hodin ; Úterý a Čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin

  Telefonický kontakt:                                           734 453 684

  E-mail    :                                                              scr@radka.info

   

  2) Provozovna Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
  – kancelář SAS v 1. patře; číslo dveří 315
  Hodiny pro ambulantní formu služby: Úterý od 8,00 do 12,00 hod Čtvrtek od 8,00 do 16,00 hod 
  Telefonický kontakt:                                   733 748 030
  E-mail:                                                          scr@radka.info

  Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu. Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutově, Vejprtech a okolních obcích.

  V Kadani a okolních obcích probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý a ve Čtvrtek od 9,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).
  V Prunéřově probíhá v pondělí a ve středu od 8,00 do 9,30 a od 12,00 do 16,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).Osobně, telefonicky či e-mailem je možno se domluvit na schůzce v terénu.
  V Klášterci nad Ohří probíhá Pondělí a ve Středu od 8,00 do 17,00 hodin, v Úterý od 13,00  do 15,00 hodin a ve Čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin (záleží na domluvě s uživatelem služby).

  Kapacita služby
  Okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem jsou 2 osoby; okamžitá kapacita ambulantní služby při práci se skupinou je 14 osob / 2 pracovníci.
  Okamžitá kapacita terénní formy při práci s jednotlivcem 3; okamžitá kapacita terénní formy služby při práci se skupinou 30 / 5 pracovnic.

  Jak služba probíhá
  Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
  Službu poskytují pracovníci služby SAS.
  Služba je poskytována zdarma.
  Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
  Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
  V některých aktivitách může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

  Standardy kvality sociálních služeb ke shlédnutí ZDE

  Služba realizována v letech 2017 -2020 v rámci 2 projektů z OPZ: Spolu s rodinou aktivně (lokalita Kadaň a okolí) a Společně to zvládneme (lokalita Klášterec nad Ohří a okolí.

  Podpořeno Ústeckým krajem v rámci programu Podpora sociálních služeb – velký dotační program 2020 ve výši 2.802.800,- Kč; malý dotační program ve výši 50.000,-Kč.