„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  |12. listopadu 2022|

  V termínu 10. – 12. 11. se uskutečnilo setkání partnerů sítě Eurodesk, regionálních konzultantů a zástupců Domu zahraniční spolupráce. První den patřil seznamování, a to zejména mezi partnery a regionálníky a také s nováčky. Jelikož jsme do sítě naskočili během jedné z Covidových vln, i pro nás šlo o první face-to-face setkání s naší regionálnicí Míšou a spoustou dalších kolegů. 

  V druhém dnů nás čekal nabitý jedenácti hodinový program. V dopolední části jsme si užili poutavý workshop Martina Vásquez na téma Jak zaujmout publikum. Prohloubili jsme si tak prezentační dovednosti a výstupy zajisté využijeme zejména v oslovování a sdílení informací s mládeží. Dále následoval skvělý interaktivní workshop připravený Adélou Rypkovou z Eurocentra Ústí nad Labem. Přenesli jsme se tak do role studentů a z poskytnutých materiálů získávali informace o různých mezinárodních příležitostech pro mladé. Následně jsme zpracovali libovolný výstup, kterým jsme ostatní skupiny měli přesvědčit k účasti v dané aktivitě. Zabývali jsme se tématy jako výměny mládeže, DiscoverEU, solidární projekty či stáže a pracovní příležitosti v EU. 

  Po této kreativní části nás čekaly novinky v programu Erasmus+ a Eurodesku, se kterými nás seznámila naše koordinátorka Mgr. Pavlína Macounová. Večerní blok patřil regionální spolupráci, ve které jsme spojili síly v rámci Ústeckého kraje. Náš čtyřčlenný tým tedy sdílel dobrou praxi, zabýval se překážkami našeho regionu a samozřejmě vymýšlel ty nejlepší možné formy budoucí spolupráce.

  V sobotním dopoledním bloku jsme za RADKA z. s. dostali prostor sdílet s ostatními krátký Kahoot na téma Erasmus+ a také dobrou praxi v realizaci Solidárních projektů. Za tuto příležitost a milou zpětnou vazbu velice děkujeme!

  Závěrem jsme s ostatními kolegy sdíleli výstupy vytvoření ve svých regionálních týmech, čímž vznikl jakýsi inkubátor nápadů, jež můžeme realizovat jak v jednotlivých krajích, tak napříč republikou. 

  Ještě jednou děkujeme Eurodesku a Domu zahraniční spolupráce za skvělou příležitost ke sdílení praxe, kontaktů a nápadů, které můžeme realizovat. Těšíme se na nadcházející projekty a vy se určitě těšte také!

          

  | 7. 11. 2022 | English version follows

  Arteterapeutické hodiny s dobrovolnicí Evropského sboru solidarity Hannou se stávají velice oblíbenou aktivitou. Po úspěšném minulém pololetí, kdy se Hanna věnovala pravidelné dětské skupině se v tomto půlroce otevřela skupinka určená pro ženy – ženský arteterapeutický kruh. Společný čas se na lekcích tráví relaxací u různých kreativních a artových technik. Návštěvníci přicházejí jak z místní, tak z ukrajinské komunity, čímž aktivita krásně přispívá k vzájemné integraci a interkulturnímu sdílení. Během listopadu jsme navíc dvě akce zaměřili charitativně, abychom mohli podpořit ukrajinské ženy na frontě.

  A protože arteterapie je skvělou relaxační technikou pro všechny generace, navštívili jsme v poslední době také domov pro seniory a návštěva dalších dvou nás ještě čeká. 

  Pokud nestíháte pravidelné aktivity, sledujte program jednorázových akcí Mezigeneračního centra, tam se arteterapie také sem tam objeví 🙂

              


  Art therapy classes with Hanna, a volunteer of the European Solidarity Corps, are becoming a very popular activity. After a successful first half of the year, when Hanna organized regular children’s group, this time she opened a group intended for women – the women’s art therapy circle. The time together is devoted to various relaxing creative and art techniques. Visitors come from both the local and the Ukrainian community, making the activity a beautiful contribution to mutual integration and intercultural sharing. During November, we also focused two events on charity, so we could support Ukrainian women at the front.

  And since art therapy is a great relaxation technique for all generations, we recently also visited a retirement house and we plan to visit another two.

  If you can’t keep up with regular activities, follow the program of one-off events of the Intergenerational Center, where art therapy will also appear here and there 🙂

   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
  | 16. října 2022 |

  Letošní ročník ErasmusDays, který se konal v termínu 13. – 15. října registroval rekordní počet akcí. Po celé Evropě (i v zámoří) se jich konalo téměř 6300. A my jsme tradičně nemohli chybět!

  Čtvrtek patřil studentům, kteří se u nás v rámci Živé knihovny dozvěděli o programu Erasmus+ a o Eurodesku. Zahráli jsme si interaktivní Kahoot, ve kterém se soutěžilo o krásné ceny a studenti si poslechli možnosti, které mohou po dokončení školy i během studia využít. Součástí programu byla také prezentace o neziskovém sektoru, důležitost síťování a členství v národních či oborových sítích (např. Národní asociace dobrovolnictví, Síť pro rodinu, aj.).

  Na pátek jsme pro veřejnost připravili vědomostní soutěžní kvíz o Evropské Unii, který obsahoval 55 otázek zaměřených na podtémata jako historie, kultura, pracovní trh, mobilita a další. S jeho přípravou pomáhala francouzská dobrovolnice Evropského sboru solidarity Alexandra, která si na záludnosti některých otázek dala opravdu záležet.

  V sobotu jsme opět otevřeli dveře organizace veřejnosti, a sice abychom poskytli zájemcům bližší informace o tom, jak se do aktivit Erasmus+ zapojit. Těší nás, že zájem se zvyšuje zejména u učitelů, kteří by se rádi zapojili do mezinárodních mobilit se studenty.

  Po celou dobu byla v prostorách organizace zároveň veřejně přístupná výstava Národní asociace dobrovolnictví, která nechává nahlédnout do zákulisí činnosti dobrovolníků a dobrovolnických organizací napříč ČR a také výstava Evropského sboru solidarity, která vypráví příběhy našich dosavadních zahraničních dobrovolníků.

          

   

  | 7. října 2022 |

  V rámci spolupráce s MAS Vladař aktivně podporujeme záměr Platforma Venkovská mládež.

  Zapojování, strukturovaný dialog a práce s venkovskou mládeží vedou k posílení vztahu mladých k venkovu a jeho kulturnímu dědictví, posílení občanské angažovanosti, prohloubení odbornosti a k mnoha dalším důležitým přínosům. Uchopení, prohlubování a provádění interakce s venkovskou mládeží je zásadní a nezbytnou součástí zajištění udržitelného venkovského rozvoje. Vytvoření platformy zabývající se oblastí venkovské mládeže je vzhledem ke zjištěnému zájmu o informace a téma samotné logickým krokem na cestě k posílení role a důležité přítomnosti MAS.

  Platforma cílí na šíření povědomí o důležitosti práce s venkovskou mládeží, distribuci informací týkajících se řešeného tématu, otevření otázky strukturovaného dialogu s venkovskou mládeží na území všech MAS v ČR a následné zahájení samotné práce s mládeží.

  Celý záměr naleznete pod výše uvedeným odkazem.

          

   

  | 3. října 2022 | English version follows

  Na základě naší dosavadní činnosti týkající se osvěty ve směru aktivního občanství a participace jsme byli osloveni Polskou organizací Foundation for European Studies za účelem spolupráce na projektu v rámci států V4. Spolu s partnery ze Slovenska a Maďarska jsme požádali o grant financovaný Mezinárodním Visegrádským fondem, a to pro projekt s názvem “Activism has many faces” tedy Aktivismus má mnoho podob.

  Projekt je součástí Priority č. 7: Společenský rozvoj a jeho cílem je posílení participativní demokracie v členských státech V4 a podpora aktivního občanství. Projekt si také klade za cíl ukázat rozmanitost forem sociálního aktivismu v místních komunitách a diskutovat způsoby, jak se vypořádat s obtížemi týkajícími se tématu. 

  Žádost o financování nyní prochází schvalovacím řízením a pokud bude podpořena, realizace projektu začne v lednu roku 2023.

              


  Based on our previous activity related to education in the topics of active citizenship and participation, we were approached by the Polish organization Foundation for European Studies for the purpose of cooperation on a project within the V4 states. Together with partners from Slovakia and Hungary, we applied for a grant financed by the International Visegrad Fund, for a project called “Activism has many faces”. The project is part of Priority No. 7: Social Development and its goal is to strengthen participatory democracy in the V4 member states and support active citizenship. The project also aims to show the variety of forms of social activism in local communities and to discuss ways to deal with the difficulties regarding this topic. The application for funding is now in the approval process and, if supported, the implementation of the project will begin in January 2023.

  | 14. července 2022 | English version follows

  Ve čtvrtek 14. 7. jsme na akci Café Lingua oslavili národní den Francie. Dobrovolnice Alex pro nás připravila historické povídání o pádu Bastily a původu oslav. Pochutnali jsme si také na obložených bagetách typických pro její region a nechybělo tradiční Bordeau. Zorientovali jsme se ve slepé mapě, sdíleli zážitky z cest po Francii a porovnali společenské i politické rozdíly obou našich zemí. Alex u nás působí již 3 měsíce a svá vyprávění sdílí například i se žáky základních a středních škol po celém Ústeckém kraji.

              


  On Thursday, July 14, we celebrated France’s National Day at the Café Lingua event. Our volunteer Alex prepared for us a historical talk about the fall of the Bastille and the origin of the celebration. We also enjoyed baguettes typical for her region, Camembert and traditional Bordeaux. We tried to fill in a blind map, shared experiences from our travels in France and compared the social and political differences of our two countries. Alex has been working with us for 3 months and shares her stories with local community and also for example with students at schools throughout the Ústí Region.

  Ve středu 22. června proběhl interaktivní workshop na téma TikTok pro všechny generace s lektorkou Ing. Ivanou Mertovou. Účastníci se dozvěděli základní informace o této sociální síti, pro koho je určena a na jakých zařízeních nejlépe funguje. Dále se lektorka věnovala vysvětlení rozdílů mezi ostatními sociálními sítěmi, ale také jejich vzájemné spolupráci. Sdíleny byly i statistiky uživatelů a užívání sítě, např. z hlediska věku či geograficky. Následně se lektorka věnovala tématu proč TikTok využívat a co z něj jako uživatel můžeme vytěžit (zábava, interakce, výdělek…). Prohlédli jsme si ukázky některých zajímavých účtů a přímo na nich si ukázali volené strategie z hlediska obsahu či vizuálu. Věnovali jsme se bezpečnosti a např. i rodičovské kontrole. Na závěr si účastníci měli možnost projít procesem vytvoření vlastního účtu.

  Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na viděnou na některém z dalších workshopů projektu Mediální prostor je výzvou.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  | 21. června 2022 | English version follows

  Pro 2. stupeň základních škol, střední školy či gymnázia jsou atraktivní přednášky o dobrovolnictví od našich zahraničních dobrovolníků Evropského sboru solidarity. Ti hovoří často na jazykových hodinách ve svém mateřském jazyce či v angličtině o tom, proč si vybrali dobrovolnictví v České republice, co jim to přináší a jak se k dobrovolnictví dostali. Vypráví také o své zemi a zda se dá připravit na dobrovolnictví v jiné části světa. Tyto přednášky jsou často ukončovány živou diskuzí. Vždy je také možnost domluvit tlumočení.

  Naše zahraniční dobrovolnice Alex s workshopy o dobrovolnictví v měsíci červnu navštívila 5. ZŠ v Kadani a ZŠ Prosetice u Teplic. Studenti ze SPŠS a OA v Kadani zavítali na tuto aktivitu k nám do organizace.  

  Je možné domluvit přednášku o dobrovolnictví jen v českém jazyce, kdy žáky a studenty seznámíme s pojmy dobrovolnictví, přijímající a vysílající organizace, zákonem o dobrovolnictví, seznámíme je s možnostmi dobrovolnictví v České republice a našem regionu i s možnostmi zahraničního dobrovolnictví. Ve skupinách se žáci či studenti zamyslí nad vlastními dobrovolnickými projekty, které následně zkonzultujeme a můžeme je účastníkům nebo škole pomoci realizovat.

              


  Presentations on home country and volunteering with our ESC volunteers are very attractive for primary schools, high schools and gymnasiums in our region. Volunteers often come to a language classes and speak in their mother tongue or in English about why they chose to  be volunteers in the Czech Republic, what it brings to them and how they got into the process. They also talk about their home country and whether he can prepare for volunteering in another part of the world.

  These lectures often end with a lively discussion. It is always possible to arrange simultanious translation. In June, our French volunteer Alex visited the 5th primary school in Kadaň and primary school in Prosetice near Teplice with workshops on volunteering. Students from Technical school of civil engineering and Business Academy in Kadaň visited our organization for this activity.

  It is possible to arrange a lecture on volunteering only in the Czech language, where we introduce the concept of volunteering, hosting and sending organizations, the volunteer law, possibilities of volunteering in the Czech Republic and abroad.

  Ve středu 24. května proběhl workshop na téma Dějiny propagandy s doktorem Mgr. Jiřím Vyčichlem, Ph.D. Jednalo se o první ze série workshopů pro veřejnost plánovaných v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Workshopu se bylo možné zúčastnit prezenčně nebo si následně nechat zaslat záznam.
  Účastníci si v úvodu nasdíleli, co pro ně osobně slovo propaganda znamená, co si pod tímto pojmem představí. Následně se již přednášející věnoval samotnému pojmu, jeho vzniku či rozdělení propagandy na tzv. bílou, šedu a černou. Dále bylo objasněno kde se propaganda objevuje a komu nejčastěji slouží. Z hlediska historie byly probrány samotné počátky, křesťanská dominance, období revolucí a sjednocování zemí v 18. a 19. století a samozřejmě válečná i meziválečná období a propaganda jako nástroj politiky. V závěru byl čas věnován také moderní éře a budoucímu směřování propagandy. Účastníci měli možnost hádat účel různých propagandistických kampaní, což se následně rozvolnilo v plodnou diskuzi.
  Děkujeme všem za účast.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

   

  | 14. května 2022 | English version follows

  V sobotu jsme si užili první část oslav 5. výročí Evropského sboru solidarity – Zahradní slavnost.

  5 let Evropského sboru solidarity
  Oslavili jsme výročí programu, díky kterému u nás pravidelně působí zahraniční dobrovolníci. Představili jsme samotný program a jeho cíle, seznámili jsme vás s každodenní činností dobrovolníků a pomocí výstavy si připomněli dosavaní působení všech bývalých dobrovolníků v naší organizaci. Po celou dobu vás děním provázely naše dvě dobrovolnice Alex (Francie) a Hanna (Ukrajina). Zároveň dotazy zodpovídaly a zkušenosti sdílely tutorky z jednotlivých dobrovolnických pozic a koordinátorka dobrovolníků.

  Interkulturní vaření
  S oběma dobrovolnicemi jsme se hned z rána v kuchyni přenesli do různých koutů Evropy! Upekli jsme si křupavý francouzský Croque-monsieur, uvařili tradiční ukrajinské vareniky s bramborovou i tvarohou náplní a nechyběl ani poctivý český štrúdl.

  Záhon přátelství
  Společně s ukrajinskými maminkami, dětmi a mladežníky jsme vysadili Záhon přátelství, který pokvete v barvách ukrajinské vlajky. Maminky chodí do našeho Mateřského centra zejména právě za Hannou, která zde denně působí a je tak krásným spojovacím prvkem s kadaňskou ukrajinskou komunitou. Každý přidal ruku k dílu a zasadil svoji rostlinku. Teď už budeme jen napjatě čekat, než vykvetou.

  Arteterapie
  Dobrovolnice Hanna je vystudovaná psycholožka a jako další aktivitu si tak pro návštěvníky připravila arteterapeutickou techniku intuitivní malby s afirmacemi. O malování byl takový zájem, že se k Hanně všichni skoro ani nevešli.

  Děkujeme Dům zahraniční spolupráce – DZS za milou návštěvu naší gestorky. 🙂

  Fotogalerie & video & výstava.

  Spolufinancováno Evropskou unií.

             


  On Saturday, we enjoyed the first part of the celebrations of the 5th anniversary of the European Solidarity Corps – the Garden Party.

  5 years of the European Solidarity Corps
  We celebrated the anniversary of the program, thanks to which international volunteers regularly participate in our activities. We introduced the program itself and its goals, introduced the daily activities of volunteers and, through the exhibition, recalled the participation of all former volunteers in our organization. Our two volunteers, Alex (France) and Hanna (Ukraine), accompanied the visitors. At the same time, questions were answered and experiences were shared by tutors for volunteering positions and a volunteer coordinator.

  Intercultural cooking
  With both volunteers, we moved to different parts of Europe in the kitchen in the morning! We baked a crispy French Croque-monsieur, cooked traditional Ukrainian vareniks with potato and cottage filling and there was also a true Czech strudel.

  Mini garden of friendship
  Together with Ukrainian mothers, children and young people, we have planted a mini garden, which will bloom in the colors of the Ukrainian flag. The mothers come to our Maternity Center, especially to meet Hannah, who helps here every day and is thus a beautiful connecting element with the Ukrainian community in Kadaň. Everyone added a hand to the work and planted their own plant. Now we’ll just wait for them to bloom.

  Art therapy
  Hanna is a graduate psychologist and as another activity for our visitors she prepared an art therapy technique – intuitive painting with affirmations. We are very happy that so many people very interested!

  Also we are sending big thanks to our National Agency – DZS for our gestor’s lovely visit. 🙂

  Photo gallery & video & exhibition.

  The event was co-funded by the EU.

             

  Pravé menu