„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  | 07. 10. 2023 | English version follows 

  Dalo by se říci, že již tradičně se náš tým na začátku školního rozrostl o dobrovolnice ze zahraničí díky projektu dlouhodobého dobrovolnictví ESC (European solidarity corps). Letos k nám zavítaly 2 dobrovolnice, první je Elena Mei a přijela k nám ze Španělska, druhá se jmenuje Vilija a přiletěla z Litvy. Elena Mei přijela na výpomoc do školky Začít spolu, Viliju více zaujaly aktivity našeho mateřského centra, a tak se rozhodla, že zkusí své působení právě tam. Obě se zde postupně zabydlují a seznamují s českou kulturou a mentalitou. Spousta věcí je pro ně nová, ale vše zvládají statečně a výzvy pro ně jsou motivací na sobě pracovat. 

  Během roku máme v plánu mnoho aktivit, na kterých se společně můžeme potkat, těmi pravidelnými jsou například: 

  Café Lingua je událost, na které si můžete poslechnout něco o rodné zemi účastnic, jejich kultuře a zvyklostech, navíc ještě ochutnáte typickou kuchyni.

  Anglická konverzace, která se koná každé úterý v 16:00 v prostorách naší organizace (přihlášení je možné přes webooker), stále jsou ještě volná místa, tak se neváhejte přihlásit. Procvičíte tak angličtinu v mluvené podobě a ještě se u toho pobavíte a dozvíte zajímavé informace. 

  Pro ty nejmladší účastníky pak lekce Baby english.

  Přednášky na školách, společně s dobrovolnicemi navštěvujeme školy, ať už jsou to hodiny cizího jazyka či zeměpisu, kde se žáci dozví jak něco nového od rodilých obyvatel dané země, tak o možnostech pro mladé v oblasti dobrovolnictví a možnostech seberozvoje.

  Kromě pravidelných aktivit organizace, nebudou dobrovolnice chybět ani na víkendových akcích a různých workshopech pořádaných naší organizací, jako je přespání v RADCE, Halloweenská stezka, dětský karneval, festival rodiny, vítání jara a další a další. Pokud na akci na jednu z našich dobrovolnic potkáte, neváhejte ji oslovit a prohodit aspoň pár slov! 😊

              

   

   

  English version:

  It could be said that traditionally our team has grown at the beginning of the school year with volunteers from abroad thanks to the ESC (European Solidarity Corps) long-term volunteering project. This year visited us 2 volunteers, the first one is Elena Mei and came from Spain, the second one is named Vilija and came from Lithuania. Elena Mei came to help at the kindergarten Začít spolu (Step by step), Vilija was more interested in the activities of our maternity centre and decided to try her hand there.
  Both of them are gradually settling in and getting acquainted with the Czech culture and mentality. A lot of things are new to them, but they manage everything bravely and the challenges are a motivation for them to work on themselves.


  During the year we plan many activities where we can meet together, regular ones are for example:

  Café Lingua is an event where you can get to know the participants’ home country, their culture and customs, and to taste typical cuisine.

  English Conversation, which takes place every Tuesday at 16:00 in the premises of our organization (registration is possible via webbooker), there are still places available, so do not hesitate to register. You can practice speaking English and have fun and learn interesting information.
  For the youngest participants, there is a Baby English lesson.

  Lectures at schools, together with volunteers, we visit schools, whether it’s foreign language or geography classes, where students learn something new from the native people of the country, as well as about volunteering and self-development opportunities for young people.

  In addition to the organization’s regular activities, volunteers will also participate at weekend events and various workshops organized by our organization, such as sleepovers in RADKA, Halloween trail, the Children’s Carnival, the Family Festival, the Spring Festival and many more.
  If you meet one of our volunteers at the event feel free to small talk! 😊

  | 27. 8. 2023 | English version follows

  Součástí akreditace programu Evropský sbor solidarity, jíž jsme do roku 2027 držitelem, je i krátkodobé týmové dobrovolnictví. Skupinová aktivita určená mladým lidem mezi 18 a 30 lety s omezenými příležitostmi. Letos v srpnu se nám ji podařilo zrealizovat poprvé, a to za účasti mladých uprchlíků z Ukrajiny a místní mládeže především s různými formami zdravotních omezení a handicapů. 

  Během 14 dní si skupina vyzkoušela mnoho tvořivých a charitativních aktivit v přijímajících organizacích Dobrovolnického centra jako například domov pro seniory či léčebna dlouhodobě nemocných. Tým si také vyzkoušel výpomoc při manuálních pracích v podobě úprav hřišť pro nejmenší ve školce a jeslích v Klášterci.

  Účastníci řešili týmovou spolupráci, prevenci konfliktních situací, vytváření pravidel a rozvíjeli si jazykové a další dovednosti. Také se seznámili s plánováním, finanční gramotností či inkluzí. Byli motivováni i k aktivnímu trávení volného času a zdravému životnímu stylu. Dále společně uspořádali interkulturní setkání Café Lingua a jak všichni potvrdili ve svých certifikátech Youthpass, které slouží k zaznamenání učebního procesu během aktivity, naučili se mnoho nového, co se jim bude hodit i v dalším studijním nebo pracovním životě.   
  Fotodokumentace

              


  Part of the European Solidarity Corps accreditation, which we hold until 2027, is also short-term team volunteering. Group activity intended for young people between 18 and 30 with fewer opportunities. This August, we managed to implement this activity for the first time, with participation of young refugees from Ukraine and local youth, especially with various forms of health problems and handicaps.

  During 2 weeks, the group had an opportunity to try many creative and charitable activities in receiving organizations of our Volunteer Center, such as elderly home or hospital for long-term patients. The team also assisted with manual work and helped to adjust playgrounds for little ones in a kindergarten and in nursery in Klášterec.

  The participants strenghtened their team cooperation and conflict prevention, created rules together and developed language and other skills. They also learned about planning, financial literacy and inclusion and were motivated to spend their free time actively with a healthy lifestyle. Furthermore, they organized an intercultural event Café Lingua together and as they all confirmed in their Youthpass certificates (learning recognition tool), they gained a lot of new experience useful for their future.

  | 23. 8. 2023 | English version follows

  Další 2 krátkodobé dobrovolnice uspořádaly interkulturní setkání poskytující naší komunitě možnost seznámit se s jejich rodnými zeměmi. Café Lingua opět přineslo vzdělávací prezentace s geografickými fakty, tradicemi a zajímavostmi. Jako vždy nechyběla ani ochutnávka tradičních pokrmů, které si pro návštěvníky děvčata připravila.

  Dobrovolnice Rashini sice nyní studuje v Portugalsku, což jí umožnilo účast v programu Evropský sbor solidarity, pochází však původem ze Srí Lanky. A tak jsme měli po dlouhé době možnost nakouknout daleko za hranice Evropy, což byla pro mnoho účastníků velká neznámá. A jak nám sama Rashini potvrdila, všechno je tam absolutně odlišné od evropských zemí.

  Ač máme polského souseda co by kamenem dohodil a víme toho o této zemi více, i Hania nás překvapila zajímavostmi ze své rodné země. Přicestovala k nám až z úplného severu, odkud nám představila například i recept na typické pirohy.

     

   


  Another 2 short-term volunteers organized an intercultural event giving our community the opportunity to get to know their home countries. Café Lingua once again brought educational presentations with geography, traditions and interesting facts. As always, there was also a tasting of traditional cousine that the girls prepared for the visitors.

  Although our volunteer Rashini is currently studying in Portugal, which enabled her to participate in the European Solidarity Corps program, she is originally from Sri Lanka. And so, after a long time, we had the opportunity to look far beyond the European borders, which was a great unknown for many visitors. And as Rashini herself confirmed, everything there is absolutely different from European countries.

  Even though we have a Polish neighbor right behind the corner and we know more about this country, even Hania surprised us with interesting things about her home country. She traveled all the way from the far north, from where she introduced a recipe for typical yummy pirogi.

  Pravé menu