„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  | 07. 10. 2023 | English version follows 

  Dalo by se říci, že již tradičně se náš tým na začátku školního rozrostl o dobrovolnice ze zahraničí díky projektu dlouhodobého dobrovolnictví ESC (European solidarity corps). Letos k nám zavítaly 2 dobrovolnice, první je Elena Mei a přijela k nám ze Španělska, druhá se jmenuje Vilija a přiletěla z Litvy. Elena Mei přijela na výpomoc do školky Začít spolu, Viliju více zaujaly aktivity našeho mateřského centra, a tak se rozhodla, že zkusí své působení právě tam. Obě se zde postupně zabydlují a seznamují s českou kulturou a mentalitou. Spousta věcí je pro ně nová, ale vše zvládají statečně a výzvy pro ně jsou motivací na sobě pracovat. 

  Během roku máme v plánu mnoho aktivit, na kterých se společně můžeme potkat, těmi pravidelnými jsou například: 

  Café Lingua je událost, na které si můžete poslechnout něco o rodné zemi účastnic, jejich kultuře a zvyklostech, navíc ještě ochutnáte typickou kuchyni.

  Anglická konverzace, která se koná každé úterý v 16:00 v prostorách naší organizace (přihlášení je možné přes webooker), stále jsou ještě volná místa, tak se neváhejte přihlásit. Procvičíte tak angličtinu v mluvené podobě a ještě se u toho pobavíte a dozvíte zajímavé informace. 

  Pro ty nejmladší účastníky pak lekce Baby english.

  Přednášky na školách, společně s dobrovolnicemi navštěvujeme školy, ať už jsou to hodiny cizího jazyka či zeměpisu, kde se žáci dozví jak něco nového od rodilých obyvatel dané země, tak o možnostech pro mladé v oblasti dobrovolnictví a možnostech seberozvoje.

  Kromě pravidelných aktivit organizace, nebudou dobrovolnice chybět ani na víkendových akcích a různých workshopech pořádaných naší organizací, jako je přespání v RADCE, Halloweenská stezka, dětský karneval, festival rodiny, vítání jara a další a další. Pokud na akci na jednu z našich dobrovolnic potkáte, neváhejte ji oslovit a prohodit aspoň pár slov! 😊

              

   

   

  English version:

  It could be said that traditionally our team has grown at the beginning of the school year with volunteers from abroad thanks to the ESC (European Solidarity Corps) long-term volunteering project. This year visited us 2 volunteers, the first one is Elena Mei and came from Spain, the second one is named Vilija and came from Lithuania. Elena Mei came to help at the kindergarten Začít spolu (Step by step), Vilija was more interested in the activities of our maternity centre and decided to try her hand there.
  Both of them are gradually settling in and getting acquainted with the Czech culture and mentality. A lot of things are new to them, but they manage everything bravely and the challenges are a motivation for them to work on themselves.


  During the year we plan many activities where we can meet together, regular ones are for example:

  Café Lingua is an event where you can get to know the participants’ home country, their culture and customs, and to taste typical cuisine.

  English Conversation, which takes place every Tuesday at 16:00 in the premises of our organization (registration is possible via webbooker), there are still places available, so do not hesitate to register. You can practice speaking English and have fun and learn interesting information.
  For the youngest participants, there is a Baby English lesson.

  Lectures at schools, together with volunteers, we visit schools, whether it’s foreign language or geography classes, where students learn something new from the native people of the country, as well as about volunteering and self-development opportunities for young people.

  In addition to the organization’s regular activities, volunteers will also participate at weekend events and various workshops organized by our organization, such as sleepovers in RADKA, Halloween trail, the Children’s Carnival, the Family Festival, the Spring Festival and many more.
  If you meet one of our volunteers at the event feel free to small talk! 😊

  | 30. 3. 2023 | English version follows

  Po roce jsme se rozloučili s našimi dlouhodobými dobrovolnicemi Alex z Francie a Hannou z Ukrajiny. Během své dobrovolnické aktivity v Evropském sboru solidarity toho stihly spoustu zažít, vyzkoušet a naučit se. Své zkušenosti a zážitky s vámi sdílely například prostřednictvím dobrovolnického blogu či našeho zahraničního Instagramu. Kromě působení v organizaci jsme s holkami v uplynulé době navštívili nespočet základních a středních škol po celém Ústeckém kraji, kde jsme mladým žákům a studentům vyprávěli o dobrovolnictví a motivovali je k výjezdu do zahraničí či místním dobrovolným aktivitám. Oběma přejeme do života jen to nejkrásnější a doufáme, že se brzy uvidíme, ať už v Čechách nebo na cestách světem.

              


  After a year we said goodbye to our volunteers Alex from France and Hanna from Ukraine. During their volunteering journey with the European Solidarity Corps they’ve lived, tried and learned a lot. Their experience were shared on volunteers’ blog or via international Insta account. Along with regular activities in our organisation, in those past months we visited many primary and high schools in Ústí district. Girls were talking with the pupils and students about volunteering and motivated them to go abroad or join local volunteering forces. We wish to both of them all the best and beautiful in their lives and hope to see each other soon, either in Czechia or while discovering the world.

  Pravé menu