„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  | 07. 10. 2023 | English version follows 

  Dalo by se říci, že již tradičně se náš tým na začátku školního rozrostl o dobrovolnice ze zahraničí díky projektu dlouhodobého dobrovolnictví ESC (European solidarity corps). Letos k nám zavítaly 2 dobrovolnice, první je Elena Mei a přijela k nám ze Španělska, druhá se jmenuje Vilija a přiletěla z Litvy. Elena Mei přijela na výpomoc do školky Začít spolu, Viliju více zaujaly aktivity našeho mateřského centra, a tak se rozhodla, že zkusí své působení právě tam. Obě se zde postupně zabydlují a seznamují s českou kulturou a mentalitou. Spousta věcí je pro ně nová, ale vše zvládají statečně a výzvy pro ně jsou motivací na sobě pracovat. 

  Během roku máme v plánu mnoho aktivit, na kterých se společně můžeme potkat, těmi pravidelnými jsou například: 

  Café Lingua je událost, na které si můžete poslechnout něco o rodné zemi účastnic, jejich kultuře a zvyklostech, navíc ještě ochutnáte typickou kuchyni.

  Anglická konverzace, která se koná každé úterý v 16:00 v prostorách naší organizace (přihlášení je možné přes webooker), stále jsou ještě volná místa, tak se neváhejte přihlásit. Procvičíte tak angličtinu v mluvené podobě a ještě se u toho pobavíte a dozvíte zajímavé informace. 

  Pro ty nejmladší účastníky pak lekce Baby english.

  Přednášky na školách, společně s dobrovolnicemi navštěvujeme školy, ať už jsou to hodiny cizího jazyka či zeměpisu, kde se žáci dozví jak něco nového od rodilých obyvatel dané země, tak o možnostech pro mladé v oblasti dobrovolnictví a možnostech seberozvoje.

  Kromě pravidelných aktivit organizace, nebudou dobrovolnice chybět ani na víkendových akcích a různých workshopech pořádaných naší organizací, jako je přespání v RADCE, Halloweenská stezka, dětský karneval, festival rodiny, vítání jara a další a další. Pokud na akci na jednu z našich dobrovolnic potkáte, neváhejte ji oslovit a prohodit aspoň pár slov! 😊

              

   

   

  English version:

  It could be said that traditionally our team has grown at the beginning of the school year with volunteers from abroad thanks to the ESC (European Solidarity Corps) long-term volunteering project. This year visited us 2 volunteers, the first one is Elena Mei and came from Spain, the second one is named Vilija and came from Lithuania. Elena Mei came to help at the kindergarten Začít spolu (Step by step), Vilija was more interested in the activities of our maternity centre and decided to try her hand there.
  Both of them are gradually settling in and getting acquainted with the Czech culture and mentality. A lot of things are new to them, but they manage everything bravely and the challenges are a motivation for them to work on themselves.


  During the year we plan many activities where we can meet together, regular ones are for example:

  Café Lingua is an event where you can get to know the participants’ home country, their culture and customs, and to taste typical cuisine.

  English Conversation, which takes place every Tuesday at 16:00 in the premises of our organization (registration is possible via webbooker), there are still places available, so do not hesitate to register. You can practice speaking English and have fun and learn interesting information.
  For the youngest participants, there is a Baby English lesson.

  Lectures at schools, together with volunteers, we visit schools, whether it’s foreign language or geography classes, where students learn something new from the native people of the country, as well as about volunteering and self-development opportunities for young people.

  In addition to the organization’s regular activities, volunteers will also participate at weekend events and various workshops organized by our organization, such as sleepovers in RADKA, Halloween trail, the Children’s Carnival, the Family Festival, the Spring Festival and many more.
  If you meet one of our volunteers at the event feel free to small talk! 😊

  | 17. dubna 2023 |

  Včerejší slunnou neděli jsme využili k EKO procházce! Prošli jsme celý Svatý kopeček, kde jsme společnými silami posbírali všechny odpadky, které jsme po cestě potkali. Zároveň jsme odstranili některé padlé stromy, které nebezpečně překážely na pěšinách. Jako přírodní památka si toto místo naši péči určitě zasloužilo a doufáme, že ostatní svým chováním motivujeme k tomu, aby se do podobných počinů také pustili.

          

  | 15. února 2023 |

  V Klubu 612 probíhají pravidelná setkání členů centra mládeže. Věnujeme se zejména plánování aktivit a budoucím projektům, na kterých společně chceme pracovat. Setkání jsou otevřena všem ve věku 13 – 30 let, pracovníkům s mládeží nebo komukoliv, koho zajímá naše činnost a chtěl by se s námi potkat osobně. 

  Naplánovaná setkání vždy zveřejňujeme v sekci Připravujeme. Klub 612 najdete na adrese Kpt. Jaroše 612 – zadní vchod ZŠ a MŠ Začít spolu. Není potřeba se předem nijak přihlašovat.

          

  | 22. prosince 2022 |

  V termínu 16. – 20. prosince jsme si užili česko-slovenskou výměnu mládeže na zasněžené Hoře Svatého Šebestiána kousek nad Chomutovem. Opět jsme spojili síly s naším slovenským partnerem CVČ Stará Ľubovňa, který k nám vyslal skupinu osmi účastníků se dvěma vedoucími. Ač se nám projekt od samého počátku komplikoval Covidem a museli jsme jeho realizaci několikrát rušit, o to lepší bylo opět konečně moci uspořádat tuto vzdělávací aktivitu. Po celý týden jsme se věnovali tématu Finanční gramotnost, čemuž odpovídal bohatý program plný workshopů a interaktivních her. 

  První den patřil, jako vždy, seznamování a icebrakerům, abychom společně prolomili počáteční nervozitu a navzájem se poznali. Věnovali jsme se také workshopu Bez násilí, který je zaměřen převážně na genderově podmíněné násilí. Společná závěrečná diskuze byla, i přes blízkost obou našich zemí, velice živá a účastníci si mezi sebou nasdíleli velké množství názorů. Proběhlo rozdělení do reflexních skupin, které pak účastníky provázely celým týdnem, ať to byl vyhrazený čas na společné reflexe, či úkoly, které měli každý den jednotlivé skupiny na starost. V závěru se účastníci věnovali sestavení plánu a rozpočtu pro společný výlet, který nás čekal o víkendu.

  V druhém dni ovládl dopoledne kvíz Kahoot, který pro skupinu připravila zahraniční dobrovolnice Alex. Kromě základů z finanční sféry si tak účastníci řádně procvičili i spoustu pojmů z obchodní angličtiny. Následně jsme se věnovali neziskovému sektoru, konkrétně jeho financování. Poutavou prezentaci pro nás měla připravenou vedoucí české skupiny Stáňa Hamáková. Porovnali jsme také neziskové a příspěvkové organizace a situaci obou vysílajících organizací. Odpoledne nás navštívil Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D., se kterým jsme se měli v plánu věnovat vlivu mezinárodní politiky na ekonomické dění ve světě. Shodou náhod za námi dorazil i se svým kolegou Ing. Viktorem Štajnochem pocházejícím ze Slovenska, a tak byla debata ještě o to více záživnější, neboť jsme z první ruky mohli prodiskutovat situaci z pohledu odborníků z obou zemí. Probrali jsme krizi na Ukrajině a její vliv na oba státy, náboženské rozdíly našich zemí a historický vývoj, který k tomu vedl, politickou situaci obou zemí a naši hosté také rozebrali množství dotazů od samotných účastníků. Není tedy divu, že většina při závěrečné reflexi tohoto dne označila diskuzi za nejpřínosnější část programu.

  Poločas, tedy třetí den programu patřil zmiňovanému společnému výletu. Účastníci se společně dohodli na návštěvě Karlových Varů, kde jsme strávili velice příjemný mrazivý den. V rámci učení se o rozpočtu si skupinka sama zajišťovala výběr a rezervaci potřebných spojů a také spravovala rozpočet stravování. Na celý den pak byly také zadány společné teambuildingové hry a aktivity, které účastníci museli plnit. 

  Na čtvrtý den za námi dorazily kolegyně z organizace RADKA, které pro nás měli připravenou vzdělávací hru C’est la vie – Hra o životě. Vyplňování formulářů, přihlášky ke studiu, nájemní smlouvy, jednání s úřady, pracovní poměry. To vše a ještě mnohem víc si účastníci měli možnost vyzkoušet praxi na stanovištích úřad, vzdělávání, trh práce, bydlení, herna & exekuce a volný čas. Kolegyňky s sebou také přivezly naši zahraniční dobrovolnici Hannu, která pro účastníky připravila arteterapeutický workshop na téma World in future. Při workshopu vznikly úžasné koláže, které plánujeme vystavit v mládežnickém klubu.  Na samotný závěr dne jsme si ještě užili společnou interkulturní večeři.

  Poslední dopoledne jsme se ještě stihli věnovat několika workshopům (reklama a marketing, kryptoměny) a také jsme si představili síť Eurodesk a další, zejména mezinárodní, projekty a aktivity, kterým se mladí účastníci mohou věnovat. Odpoledne nechybělo slavností předání certifikátů YouthPass, které si účastníci během týdne mohli vyplňovat. Velkou část pozornosti jsme soustředili zejména na hodnotící techniky a závěrečnou reflexi. 

  Společný týden s přáteli ze Slovenska nám utekl jako voda, a tak doufáme, že se brzy budeme moci věnovat dalšímu z mládežnických projektů. 

   

          

   

  |12. listopadu 2022|

  V termínu 10. – 12. 11. se uskutečnilo setkání partnerů sítě Eurodesk, regionálních konzultantů a zástupců Domu zahraniční spolupráce. První den patřil seznamování, a to zejména mezi partnery a regionálníky a také s nováčky. Jelikož jsme do sítě naskočili během jedné z Covidových vln, i pro nás šlo o první face-to-face setkání s naší regionálnicí Míšou a spoustou dalších kolegů. 

  V druhém dnů nás čekal nabitý jedenácti hodinový program. V dopolední části jsme si užili poutavý workshop Martina Vásquez na téma Jak zaujmout publikum. Prohloubili jsme si tak prezentační dovednosti a výstupy zajisté využijeme zejména v oslovování a sdílení informací s mládeží. Dále následoval skvělý interaktivní workshop připravený Adélou Rypkovou z Eurocentra Ústí nad Labem. Přenesli jsme se tak do role studentů a z poskytnutých materiálů získávali informace o různých mezinárodních příležitostech pro mladé. Následně jsme zpracovali libovolný výstup, kterým jsme ostatní skupiny měli přesvědčit k účasti v dané aktivitě. Zabývali jsme se tématy jako výměny mládeže, DiscoverEU, solidární projekty či stáže a pracovní příležitosti v EU. 

  Po této kreativní části nás čekaly novinky v programu Erasmus+ a Eurodesku, se kterými nás seznámila naše koordinátorka Mgr. Pavlína Macounová. Večerní blok patřil regionální spolupráci, ve které jsme spojili síly v rámci Ústeckého kraje. Náš čtyřčlenný tým tedy sdílel dobrou praxi, zabýval se překážkami našeho regionu a samozřejmě vymýšlel ty nejlepší možné formy budoucí spolupráce.

  V sobotním dopoledním bloku jsme za RADKA z. s. dostali prostor sdílet s ostatními krátký Kahoot na téma Erasmus+ a také dobrou praxi v realizaci Solidárních projektů. Za tuto příležitost a milou zpětnou vazbu velice děkujeme!

  Závěrem jsme s ostatními kolegy sdíleli výstupy vytvoření ve svých regionálních týmech, čímž vznikl jakýsi inkubátor nápadů, jež můžeme realizovat jak v jednotlivých krajích, tak napříč republikou. 

  Ještě jednou děkujeme Eurodesku a Domu zahraniční spolupráce za skvělou příležitost ke sdílení praxe, kontaktů a nápadů, které můžeme realizovat. Těšíme se na nadcházející projekty a vy se určitě těšte také!

          

  Pravé menu