„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Prorodinné aktivity ve Slovinsku

  | 17. září 2021 | English version follows |

  V září jsem jako členka prezidia Sítě pro rodinu měla příležitost se zúčastnit mobility pro pracovníky, v rámci jejich projektu z Erasmu. Společně s partnery z Německé a Slovenské střešní organizace prorodinných aktivit jsme navštívili Centrum Mala Ulica v Ljubljani. To bylo vybudováno městem s velmi nápaditým architelktem za 1 milion euro.

  Realizuje volnočasově-vzdělávací aktivity pro rodiče s malými dětmi, ale zastřešuje i práci se školáky v době prázdnin (příměstské tábory v přírodě) či street work pro mládež. Městem je centrum i nadále financované z 60 % a zbytek poskytuje Ministerstvo rodiny! (Jde dohromady o cca 600 tis Euro ročně na asi 12 úvazků a každodenní provoz). Trochu jsme záviděli, že zde mají osvícené vedení samosprávy i státu, které pochopilo, že prevence je vždy lepší a levnější než řešení následných sociálních problémů.

  Seznámili jsme se i s jejich metodami lesní pedagogiky, kterou využívají jako pravidelnou součást školního vzdělávání. V přírodě mají interaktivní stezky, vybudované s lesníky, které jsou hojně využívané celou veřejností a možná i díky “ekovýchově” od dětství si zde lidé přírodu vědomě chrání. Slovinsko má po Finsku druhé nejkvalitnější lesy v Evropě, což oceńují turisté a prosperuje z toho celá zem.

  Zažili jsme zde i skvělé podání multikulturní klasické hudby rodičům s dětmi na dětském hřišti či víkendový workshop na spolkové zahradě. Zbyl čas i na prohlídku města, hradu, ochutnávku místních specialit, plavbu po Ljubljanici, večerní návštěvu Art centra Metelkova (komunitní prostor pro mladé) a popovídali jsme si i se slovinským diplomatem.
  Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili blízké historické městečko Škofja Loka mezi horami, aby interkulturní dojmy byly komplexní. Děkuji za příležitost Erasmu být součástí tohoto neformálního mezinárodního učení a již plánuji s týmem přenos zajímavých prvků do naší praxe.

  Podrobnější fotodokumentaci naleznete zde.

              


  In September, as a member of the Presidium of the Network for Family, I had the opportunity to participate in mobility of staff, as part of an Erasmus+ project. Together with partners from German and Slovak organizations for pro-family activities, we visited the Mala Ulica Center in Ljubljana. It was funded by the city and built by very imaginative architect for 1 million euros.

  The center implements leisure-educational activities for parents with children, but also covers work with schoolchildren during the holidays (suburban camps in nature) or street work for young people. The center is still funded by the city up to 60% and the rest is provided by the Ministry of Family! (in total cca 600.000 EUR per year – 12 full time positions and daily operation). We were a little envious of such an enlightened leadership of the local government and the state, which aparently understand that prevention is always better and cheaper than solving possible social problems later.

  We also got acquainted with their methods of forest pedagogy, which they use as a regular part of school education. In nature, they have interactive trails built by foresters, which are widely used by the general public and perhaps thanks to “eco-education” since childhood, people here consciously protect nature. Slovenia has the second best forests in Europe after Finland, which is appreciated by tourists and the whole country thrives on it.

  We also experienced a great presentation of multicultural classical music for parents with children on the playground or a weekend workshop in a community garden. There was also time for a tour around the city, castle visit, local specialties degustation, a cruise around Ljubljanica, evening visit of the Metelkov Art Center (community space for young people) and we also talked to Slovenian diplomat.

  On our way back, we visited nearby historic town of Škofja Loka between the mountains to make the intercultural impressions complete. Thanks to Erasmus+ for the opportunity to be a part of this informal international learning. I am already planning how to include some interesting elements to our practice with the team.

  You can find more pictures here.

  Pravé menu