„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Za inspirací do holandského Olde Vechte // Inspiration from Dutch Olde Vechte

   
  | 17. 10. 2022 | English version follows

  Pětice žen z českých sociálních organizací strávila týden na workshopu v holandském Olde Vechte. Tato neziskovka obývající městskou okrajovou usedlost s lesem zahradou i rybníky funguje převážně na bázi dlouhodobých zahraničních dobrovolníků, kteří se o prostory starají, tak jako i o účastníky různých školení a seminářů, které zde probíhají. 

  30 lidí ze sedmi zemí (Česká republika, Lotyšsko, Francie, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Nizozemí) s různými zkušenostmi z oblasti sociálního zahradničení a komunitní práce v přírodě si vzájemně předávali své poznatky a sami byli aktivními tvůrci programu, čímž kopírovali ideu společné aktivity na sdíleném místě. 

  “Absolvovali jsme tak lekce z projektového cyklu, zakládání zahrad na principech permakultury, vytváření veřejných akcí a praktický nácvik mediální propagace s animační technologií. Získali jsme mnoho nových informací, dovednosti, přátel a střípků z holandského životního stylu, který je fajn, ale doma je doma” říká ředitelka RADKY v Kadani Hana Vodrážková.

  Veronika Mášová ze Štětí, organizace Dobro-volně dodává: “Každopádně si přivážíme do svých pracovišť inspiraci k rozvíjení pestrých příležitostí a partnerství, energii k další aktivitě a v Ommenu jsme zanechali vlastnoručně zasázený záhon narcisů, který v květnu příštího roku mohou naši pokračovatele zkontrolovat. Děkujeme za příležitost!”

  Projekt ActiveCollective
  2021-1-NL01-KA220-ADU-000026100
  ERASMUS+ 
  Cooperation partnerships in adult education
  Realizační partner Dobrovolnické centrum, z. s.
  Kooperační partner Národní asociace dobrovolnictví, z. s. a RADKA z. s.

              


  Five women from Czech social organizations spent a week at a workshop in Olde Vechte. This Dutch non-profit organization, occupying an urban estate with a forest, garden and ponds, operates mainly on the basis of long-term international volunteers (ESC) who take care of the premises, as well as participants of various trainings and seminars that take place here.

  30 people from seven countries (Czech Republic, Latvia, France, Austria, Romania, Greece and the Netherlands) with different experiences in the field of social gardening and community work in nature shared their knowledge with each other and were active facilitators of the program, developing the idea of ​​a joint activity in a shared location.

  “We experienced lessons from the project cycle, creating gardens based on permaculture principles, developing public events and practical training in media promotion with animation technology. We also gained a lot of new information, skills, friends and bits of the Dutch lifestyle, which is nice, but home is home,” says Hana Vodrážková, director of RADKA.

  Veronika Mášová from Štětí, the Dobro-volně organization, adds: “We definitely bring inspiration to develop diverse opportunities and partnerships, and energy for further activities to our workplaces, and in Ommen we left a hand-planted bed of daffodils, which our successors can check in May next year. Thanks for the opportunity!”

  Pravé menu