„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Vyrazili jsme na Bělehrad :) // We went to Belgrade :)

  | 17. 12. 2022 | English version follows

  V hlavním městě Srbska se opět sešla dvacítka žen z pěti zemí v MINE, v rámci mezinárodního partnerského projektu Erasmus+, aby sdílela své zkušenosti z práce s rodinami menšin, podpořila rozvoj místního centra pracujícího s Romy a motivovala i vznik dalších prorodinných organizací napříč Evropou.

  Na návštěvě bělehradské městské části Zvezdara nás starosta seznámil s EU dotovanými projekty na podporu romské integrace, které jsou tu třeba, jelikož tato menšina zde tvoří téměř 10%.
  Vyslankyně MINE lobovala příklady dobré praxe z Německa, Slovenska i Bosny za větší prostory pro místní centrum Aurora (Úsvit) a chápající radnice přislíbila pomoc. 
  Besedovali jsme také v romském kulturním centru, kde právě vystavovali tří balkánští umělci i v
  Media Roma servis, jenž zajišťuje romské televizní a radiovysiláni v celé zemi a setkali jsme se zde i s nejvýznamnějším srbským fotografem.
  Shlédli jsme
  zajímavou prezentace Dragany z ABW (asociace podnikatelek v Srbsku, která zde existuje již 20 let!) a poté nám byl představen průzkumu romské aktivistky Mariny na příčiny nedospělých “manželství” – underage marriage (srbsky brak) v komunitě (od 14 let!) a jejich důsledky na tělesný duševní i sociální život žen v dnešní společnosti.
  S Lolou z divadelniho spolku Malý princ jsme si povídali o neformálním vzdělávání dětí (a přes ně postupně i rodičů), což integraci a inkluzi podporuje lépe než školy… ty dětské úsměvy mají všichni stejné a všichni si zaslouží kousek štěstí. Dokud nebudou mít stejnou startovací čáru, svět se nezlepší.
  Prohlídli jsme si i místní MC Aurora, kde jsme probírali řešení nejčastějších rodinných problémů, ale poznali i zdejší “šicí” model spolufinancování a pestré aspekty ze života místních žen.
  V mezičase jsme samozřejmě diskutovali o mnoha tématech v neziskovkach a porovnávali místní poměry a zvyklosti.
  Na závěr interkulturniho setkání jsme Češi, Slováci, Srbové, Bosňané i Němci povečeřeli v tradiční restauraci s národní muzikou.

  Ve volném čase jsme zašli do pěkného interaktivního Muzea slavného Srba Nikoly Tesly, obdivovali zlatý Chrám svatého Sávy i nábřeží řeky Sávy. Z hradeb 2,5 tisíce let staré pevnosti Kalemegdan (neustále v různých dobách doplñovaná a vlastně takový velký srbský Terezín) jsme viděli obrovský soutok právě řeky Sávy a Dunaje a zažili jsme i živé večerní město či automobilovou blokádu a poklidnou demonstraci za lepší pracovní podmínky loďařů před parlamentem.
  Ano, všude jsou lidé s podobnými životy a je fajn se od sebe učit a pomáhat si.
   
              

  In the capital city of Serbia, twenty women from five countries in MINE gathered again as a part of the Erasmus+ international partnership project, to share their experience of working with minority families, support the development of a local center working with Roma, and motivate the building other pro-family organizations across Europe.

  n a visit to the Zvezdara district of Belgrade, the mayor introduced us to EU-subsidized projects to support Roma integration, which are needed here, as this minority makes up almost 10% here.
  The MINE ambassador lobbied for examples of good practices from Germany, Slovakia, and Bosnia for larger spaces for the local Aurora (Úsvit) center, and the understanding town hall promised help.
  We also talked at the Roma cultural center, where three Balkan artists were exhibiting, further at Media Roma, a service that provides Roma television and radio broadcasts throughout the country, and we also met the most important Serbian photographer here.
  We watched an interesting presentation by Dragana from ABW (an association of businesswomen in Serbia, which has existed here for 20 years!) and then we were introduced to a survey by Roma activist Marina on the causes of underage marriage (Serbian brak) in the community (from the age of 14! ) and their consequences on the physical, mental and social life of women in today’s society.

  With Lola from the Little Prince theater association, we talked about the informal education of children (and through them gradually also parents), which supports integration and inclusion better than schools… everyone has the same children’s smiles and everyone deserves a bit of happiness. Until they have the same starting line, the world will not improve.
  We also visited the local MC Aurora, where we discussed solutions to the most common family problems, but we also got to know the local “sewing” model of co-financing and various aspects of the lives of local women. In the meantime, of course, we discussed many topics in the non-profit area and compared local conditions and customs.
  At the end of the intercultural meeting, we Czechs, Slovaks, Serbs, Bosnians, and Germans together had dinner in a traditional restaurant with national music.

  In our free time, we went to the nice interactive Museum of the famous Serb Nikola Tesla and admired the golden Temple of St. Sava and the embankment of the Sava River. From the walls of the 2.5 thousand-year-old Kalemegdan fortress (constantly supplemented at different times and actually such a big Serbian Terezín) we saw the huge confluence of the Sava and Danube rivers, We also experienced a lively evening city or a car blockade and a peaceful demonstration for better working conditions for boatmen in front of parliament.
  Yes, there are people everywhere with similar lives and it’s nice to learn from each other and help each other.

   

  Pravé menu