„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Předškolní klubík pracovně výchovné činnosti pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let s cílem rozvíjet / posílit rodičovské kompetence u rodičů – naučit je formou hry základním praktickým dovednostem pro vstup do MŠ/ZŠ.

  Pokud rodič nezvládá péči o dítě v tomto věku (např. neumí dítě obléknout adekvátně k počasí; neumí dítě správně namotivovat k jídlu příborem; nechává dítě jen v přítomnosti staršího sourozence, nepovídá si s ním a nevysvětluje jednotlivé významy slov …), pak tato situace může ohrozit vývoj dítěte. Důsledkem mohou být:

  a)děti s pomalejším osobnostním tempem (např. nezvládají v činnosti v běžném čase jako ostatní děti)

  b)nesamostatné děti(např. neumí vykonávat činnosti bez pomoci rodičů)

  c)hůře přizpůsobivé děti (např. neumí komunikovat s vrstevníky, mají horší adaptaci na nové prostředí…) – vše tedy může vést k horším podmínkám při vstupu do hlavního vzdělávacího proudu a děti mohou poté být ohrožené sociálním vyloučením (včetně přenosu špatného vzorce chování na další generaci).

   

  V rámci Předškolního klubíku  jsou zařazeny tyto činnosti, které se volně kombinují:

  A)Pohybová, hudební a tvořivá aktivita – aktivity rodičů s dětmi, individuální a skupinové povahy, které jsou zaměřeny na rozvíjení jemné a hrubé motoriky (např. formou her, výtvarných činností), spolupráci ve skupině, respektování autority, tanec a sluchové vnímání

  B)Rozvoj schopností a dovedností – aktivity rodičů s dětmi, individuální a skupinové povahy, které jsou zaměřeny zejména na motoriku a grafomotoriku, zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času, základní matematické představy, sociální dovednosti a hru

  C)Rozvoj řeči dětí – v případě opožděného vývoje, či znatelné poruchy řeči rodině pracovnice SAS doporučí návštěvu logopedické poradny. V případě přání uživatele jej na návštěvu také doprovodí. Pokud si rodič bude přát, mohou být pracovnice SAS nápomocny při pravidelném cvičení s dítětem, které logoped doporučí. Tato činnost probíhá nenásilnou formou také v rámci ostatních činností (př. tvoření, zpívání, rozvíjení schopností…), kdy se pracovník/ce u dítěte zaměřuje na porozumění obsahu slov, rozšiřování slovní zásoby, správnou výslovnost, skloňování, mluvení ve větách a ukazuje rodičům, jak s dětmi v tomto směru správně pracovat. Při kontaktu dbá pracovník/ce na to, aby dítě dokázalo udržet oční kontakt s tím, s kým hovoří (zejm.s rodičem), neskákalo do řeči. Společně s rodiči se také zaměřují na poznávání vlastní osoby dítěte, tzn., aby se umělo představit, znalo jména svých rodičů a sourozenců, vědělo, kde bydlí atd.

  D)Nácvik sebeobsluhy – pravidelná podpora rodiče, aby vedl dítě ke zvládání samoobsluhy v oblasti hygieny a umývání formou nácviku a vysvětlování, včetně nácviku správného stolování. Činnost probíhá převážně formou hry.

  E)Podpora a rozvoj dalších rodičovských kompetencí – součástí aktivity je nácvik v běžné společnosti přijatelného rodičovského chování (např. oblékání adekvátní počasí, volba vhodné stravy, pravidelné prohlídky u pediatra…); dále se jedná i o přednášky a besedy s odborníky, témata jsou vybírána podle zájmu rodičů a podle témat, která by jim mohla být nějakým způsobem prospěšná v jejich situaci. Také se věnujeme otázkám skloubení rodinného a pracovního života v okamžiku, kdy dítě nastoupí do MŠ / ZŠ a rodič začne pracovat. Rodič bude veden k tomu, aby v “nacvičovaných dovednostech” pokračoval i po skončení každodenní aktivity v klubu.

  Činnost Předškolního klubíku je zpravidla 5x v týdnu dopoledne; je realizována současně a provázaně – od Po do St v době od 8 do 12 hod budou skupinové aktivity; Čt a Pá bude určen pro individuální práci s rodinami (individuální práce, popř. konzultace s psychologem / logopedem; terénní práce) a nutné administraci.

  Pravé menu