„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

   

   

   

   

  Projekt byl podpořen z dotačního programu  MPSV rodina.

  Projekt „Síla kruhu“

  Dotační program: MPSV Rodina, oblast II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí

  Kontaktní osoby projektu:

  Bc. Lucie Dvořáková, DiS.– administrátor RK

  Bc. Olga Šoltésová– administrátor RK

  Hlavní aktivity:

  1. Zahájení spolupráce v rámci pověření OSPOD s Odborem sociálních věcí Magistrátu Ústí nad Labem

  2. Realizace Rodinných konferencí (od zadání zakázky OSPOD až po vytvoření plánu)

  3. Vytvoření Sborníku dobré praxe rodinných konferencí (zkušenosti získané za realizaci projektu)

   

  Cíl projektu:

  Projektem bude zahájena spolupráci se třemi odděleními (OSPOD, Oddělení soc. prevence, Oddělení náhradní rodinné péče) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde tak zajistíme ohroženým dětem a rodinám možnost využít inovativní metodu Rodinných konferencí pro řešení své nepříznivé životní situace. Především pak rodinám ohroženým sociálním vyloučením či rodinám z vyloučených lokalit, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. Rodinám, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodinám, jejichž děti jsou ohrožené sociálně patologickými jevy. Také rodinám, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

   

  Výstupy projektu:

  Nový přístup Rodinných konferencí bude nabídnut 12 rodinám z Ústí nad Labem. Předpokládáme, že možnost RK využije 6 rodin (po krácení rozpočtu 4 rodiny). Počet účastníků jedné RK je různý, většinou to bývá 5 -20 osob.

  Tedy pro 4 rodiny bude připravena Rodinná konference. Každé se zúčastní minimálně 8 účastníků ze strany rodiny (děti, zákonný zástupce dětí, další osoby ochotny nabídnout pomoci rodině), bude se tedy počet klientů (podpořených osob) rovnat 32 osobám.

   

  Cílová skupina:

  CS jsou rodiny s dětmi, na které se zaměřují pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí a to podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do CS patří také rodiny, kde jsou děti ohrožené dle § 6 zákona o SPOD nebo rodiny, kde jsou děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

  Služba bude poskytována rodinám žijícím ve městě Ústí nad Labem a přilehlých obcí. 
  Aktuální informace o projektu:

  Dne 17. 4. 2018 nám prostřednictvím emailu přišla potěšující zpráva od MPSV, které nás informovalo o zveřejnění výsledků dotačního řízení Rodina 2018, do kterého jsme se přihlásili s projektem „Síla kruhu“ zaměřeným na Rodinné konference. Dle těchto výsledků jsme zjistili, že námi podaný projekt byl podpořen, proto jsme se hned pustili do práce a spojili jsme se s pracovníky Odboru sociálních věcí na Magistrátu v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli zapojit do našeho projektu.

  Domluvily jsme si schůzku pro zahájení spolupráce na 2.5.2018. V rámci této schůzky jsme pracovníky z oddělení SPOD, oddělení sociální prevence a oddělení náhradní rodinné péče informovali o projektu (co je jeho hlavním cílem, jaká je cílová skupina projektu, jaké jsou jednotlivé aktivitami projektu), představili jsme jim vytvořené dokumenty důležité pro projekt a realizaci RK; vysvětlili jsme jim jejich používání.

  Pracovnice odboru soc. věcí Magistrátu Ústí nad Labem budou nyní nabízet možnost RK rodinám, které dle vlastního uvážení považují za vhodné rodiny, kterým by RK mohla pomoci v řešení jejích situace v případě, že některá z rodin projeví zájem o realizaci RK, kontaktují nás dle domluveného postupu.

   

  V rámci projektu „Síla kruhu“ nám byla dne 18.5.2018 zaslána první žádost o rodinnou konferenci z Magistrátu města Ústí nad Labem Oddělení sociální prevence. Z naší strany došlo k oslovení koordinátora, který má v součastné době již za sebou první setkání s rodinnými příslušníky a snaží se co nejvíce rozšířit rodinný kruh. Očekávaný termín realizace RK je v měsíci červenci 2018.

  Dále se uskutečnilo druhé setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem a to dne 20.6.2018, na kterém byly konzultovány rodiny, pro které by mohla být metoda rodinných konferencí vhodná. Další setkání je naplánované na 15.8.2018, kdy dojde k hodnocení první rodinné konference a případně proběhnou konzultace k žádostem o další rodinné konference.

   

  V pořadí již třetí projektové setkání s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem se uskutečnilo ve středu 15.8.2018. Na jednání byla konzultována příprava první rodinné konference, která byla pracovníky tamějšího OSPOD v květnu 2018. Realizace první rodinné konference se z důvodů rodinné situace přesunula na září.

  Tématem jednání byly i o obavy pracovníků, týkajících převážně časové náročnosti realizace RK. Pracovnice potřebují dodržovat jisté termíny dané soudem a dalšími okolnostmi celého procesu práce s rodinou a tím, že není jasně dané, do kdy od zadání se RK zrealizuje, je podle jejich sdělení v součastné době výhodnější využívat nástroj Případové konference, za účasti odborníků (jsou časově rychlejší). Také jsme hovořily o obtížnosti stanovování rodin, pro které by byla RK vhodná. Někdy se stává to, že v počátcích rodinných problémů většinou rodiny neprochází agendou OSPOD (např. když matka je nemocná a otec nastupuje do VTOS) a dostanou se k nim až v okamžiku, kdy je situace alarmující a je třeba ji řešit rychle a bez průtahů.

  Hovořily jsme o možnostech, jak oslovit tyto rodiny s nabídkou RK. Pracovnice nám sdělily, že mají vytvořeno několik propagačních letáků, které jsou dostupné i na veřejných místech, jako např: ordinace dětských lékařů aj.

  V návaznosti na obavy pracovnic, jsme jednaly o tvorbě Sborníku dobré praxe, který bude jedním z výstupů projektu. Práce na něm budou ze strany administrátorek RK zahájeny v nejbližší době a poté jim bude pracovní verze zaslána k nahlédnutí a doplnění všech jejich obav a postřehů k rodinným konferencím.

  Další pracovní setkání je plánováno na říjen 2018.

  Pravé menu