„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Vyjádření spolku ke spolupráci s Městem Kadaň

  Rádi bychom informovali veřejnost, jak v posledním období čelíme velkému tlaku města Kadaň na provozování našich služeb.  

  Anabáze je to celkem dlouhá, ale na konci je velké objektivní ocenění naší práce, které potvrzuje, že jsme v právu a na správném místě:

  Spolek získal v roce 2021 ocenění NEZISKOVKA ROKU, kdy se umístil na 2. místě v celé ČR, z desítek nominovaných organizací.
  Ředitelka spolku se v roce 2021 dostala do TOP 10 OSOBNOSTÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU.

  Děkujeme všem, kteří k nám chodíte a organizaci jinak podporujete a věříme, že na naší práci a péči nejsou tyto komplikace, které interně prožíváme znát – snažíme se být tu pro vás.

  Duben 2019

  Rada města pozastavuje součinnost se spolkem – původně do podpisu dodatku nájemní smlouvy

  – nereaguje na naší žádost o řešení požárně bezpečnostního řešení nemovitosti (PBŘ)

  – neschvaluje pronájmy externích poskytovatelů služeb pro děti

  → Po naší urgenci v srpnu 2019 schváleny pronájmy.

  Po našem (právním) odmítnutí dodatek nájemní smlouvy opakovaně radou předěláván a předkládán.

  Září 2019

  Starosta města vykazuje nesoučinnost při „morální“ podpoře projektu na mateřské centrum od MPSV (základní finanční zdroj spolku pro aktivity rodin s dětmi v Kadani, ve výši cca 800 tis Kč, podáván od r. 2009)

  → Našim dlouholetým aktivitám v této oblasti tedy vyjádřil písemnou podporu Krajský úřad Ústeckého kraje.

  Listopad 2019

  Rada města nedoporučila podpořit komunitní aktivity spolku pro rok 2020, (které byly podporovány od r. 2005).
  Sociální komisi byly auditorkou města ústně předloženy neadekvátní informace.

  → Dodnes jsme nedostali odpovědi na důvody tohoto jednání a doklad nepravdivých nařčení.

  Prosinec 2019

  Rada města neschválila příspěvek na PBŘ nemovitosti a nařídila okamžité uzavření 3. p. budovy,
  tedy kompletní omezení poskytování sociálních služeb spolku pro občany města a okolí, pod hrozbou výpovědi z nájmu.

  → My ve spolku nadále pokračujeme v přípravách PBŘ, obracíme se na právní kancelář

  → a zajišťujeme sociální služby v provizorních podmínkách.

  Rada města zveřejnila záměr pronajmout nemovitost naší provozovny za komerční nájem 800 tis Kč ročně na základě odhadu ceny nemovitosti
  (kterou spolek mimo jiné zvýšil také svým technickým zhodnocením – vybudováním bazénu, vybavením a kvalitní správnou, opravami a každoroční péčí)

  Rada města znovu spolku překládá dodatek nájemní smlouvy s komerčním nájmem a s hrozbou, že bude nemovitost nabídnuta k prodeji.

  Vždy jsme za spolek veřejně předkládali a dokládali veškerou svou činnost a hospodaření, přínos městu, vždy se chovali standardně jako ostatní obdobné spolky ve městě, poskytovali součinnost.

  → Nyní tedy vznášíme dotazy, proč jen právě jen s naším spolkem a nyní najednou je takto jednáno?
       – dosud bez odpovědi.

  Leden 2020

  Rada města protahovala schválení aktualizace Místního plánu inkluze a způsobila tím přerušení některých služeb a ztrátu z plánovaného rozpočtu spolku ve výši  cca 1 mil Kč.

  → Snažíme se zajistit dané aktivity rozšířením dalších (př. nadačních) zdrojů.

  Na osobní schůzce vedení města a městského právníka jsme vyslechli varování, že když nepodepíšeme dodatek s komerčním nájmem, město nemovitost prodá a budoucí majitel se k nám určitě nebude chovat tak „vstřícně“ jako město.

  → Obracíme se na Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který potvrzuje domněnku, že se jedná o diskriminaci.

  Únor 2020

  Rada města protahuje řešení zajištění PBŘ dle právního memoranda

  – do doby projednání městským právníkem (únor)
  – do doby (s celkem nesouvisející) výměny dveří v 1.NP (březen, zrealizováno RADKOU 9. 4. 2020)
  – do doby seznámení se dalších úředníků se situací (duben – květen)

  → Zajistili jsme veškeré podklady pro dořešení PBŘ a vyzvali město k rozhodnutí.

  Všechny aktivity spolku jsou omezeny nedostatkem prostoru a složitými provozními podmínkami.

  Duben 2020

  Rada města stále trvá na svém požadavku komerčního nájmu

  I přes pandemii Covid 19, kdy ve stejné době odpouští na půl roku nájmy podnikatelům v městských prostorách…

  Květen 2020

  → Obracíme se na naší členskou schůzi a postupně i na veřejnost

  Plánovaný rozpočet na rok 2020 je nižší z důvodu přechodu etap evropského financování, další „ztráty“ vyplynuly z jednání Města Kadaň a poslední „zářez“ způsobila pandemie.

  Červen 2020

  Starosta nařizuje kontrolu (ze dne na den) a požaduje náhled do všech finančních podkladů.
  Na prokázání naší transparentnosti poskytujeme součinnost a jasně se prokazuje ztráta v letošním roce, přesto město trvá na svém.

  → Spolek informuje město, že se obrátí na ÚOHS, případně soudy apod.

  Červenec 2020

  Vedení města náhle mění názor (zda jde o prozření nebo jen „předvolební klid zbraní netušíme).

  Podepisujeme dodatek o poskytování našich finančních přehledů 1x ročně, nájemné se (prozatím) neřeší a město poskytne dotaci na PBŘ.

  Září 2020

  Zastupitelstvo po roce konečně schválilo dotaci na PBŘ.

  → Děkujeme

  Listopad 2020

  Začíná realizace akce, bohužel firma požaduje i výměnu zárubní, a tedy hrubé bourací a stavební práce a omezení provozu na několik měsíců.

  → Oceňujeme bezproblémové převzetí nákladů i koordinace akce stavebním odborem.

  Prosincec 2020

  Rada města opět neposkytuje dotaci na prorodinné aktivity v roce 2021, i přes náš ojedinělý finanční striptýz.
  Podle opakování stále stejných již 100x vyvrácených námitek  ji takto zřejmě nedostaneme již nikdy.

  → Jednáme s jinými partnery a donátory, kteří oceňují naší práci.

  Starosta vyškrtává RADKU z. s. z komunitního plánu a tedy dává najevo, že pro město nejsme potřební a nestojíme ani za morální podporu (proti ostatním městům, kde si práce komunitních organizací váží a čile spolupracují).
  → Bez vysvětlení

  Leden 2021

  Spolek zveřejňuje své transparentní účty (jako jediný v regionu)
  Reakci v KN č. 2 posuďte sami.

  Březen 2021

  Místostarosta odmítá spolupráci na materiálu Kadaň – město rodiny.
  Přesto jsme materiál dopracovali a projednali online s veřejností a výstupy předali městu.
  → Nenašel v nich prý nic na zapracování.

  Září 2021

  Městské MŠ ukončily dlouholetou spolupráci se spolkem v oblasti předplaveckého výcviku předškoláčků. Kvalitní náhradu nezajistily.
  → Věnujeme se rodinám s dětmi v naší provozovně.

  Prosinec 2021

  Spolku je navrhnutá dotace města na každodenní celoroční činnost ve výši 10 a 5 tisíc.
  → Návrh na přenechání jiným menším spolkům, kde tato výše alespoň vyváží administrativní náročnost byl odmítnut.
  Padla i další lživá zdůvodněním starosty proč nemůže spolek získat “obvyklou” dotaci jako v minulosti a jako mají jiné organizace, která jsme ihned vyvrátili. 

  Děláme naši práci s láskou, pro lidi a s úctou ke všem lidským hodnotám. 

  Kadaňská vládnoucí politická scéna je smutný příběh zneužívání politické moci ještě 3 dekády po revoluci.

  Co nás ale nezabije, to nás posílí, takže my se nevzdáváme a jsme vděčni za každou (i jen morální) podporu od vás všech – DÍKY.


  Východiska:

  • Forma organizace – zapsaný spolek – je dle zákona autonomní právnická osoba, která vzniká vůlí a prací členů a zodpovídají za ni jimi volení statutární zástupci (v našem případě 3 osoby, které jsou zároveň vedoucími zaměstnanci spolku).
   Funkce statutárních zástupců je u nás dosud vykonávána zdarma se zákonnou zodpovědností řádného hospodáře a všemi důsledky).
  • Spolek jako nezisková organizace vznikl za účelem poskytování služeb místním občanům a ty zajišťují především projektovou činností.
   Od vzniku v roce 2003 doposud bylo realizováno přes 230 projektů, které si sami pracovníci zpracují, žádají na ně o granty a dotace a pak vlastními silami realizují.
   Celkový přínos pro Kadaň byl tedy 150 milionů Kč, na aktivity pro místní obyvatele.
  • Všechny aktivity jsou tedy na dané účely finančně pokrývány vícezdrojovým financováním
   – z EU, ČR, kraje, obcí nadací apod. – tedy externími zdroji ve výši cca 75% ročního rozpočet
   (město Kadaň se průměrně podílí na rozpočtu organizace výší 0,01 %).
   Dalších cca 25% získává spolek z tržeb za vlastní služby, které nabízí v rámci své hlavní činnosti, tedy převážně od rodičů s malými dětmi (= naše hlavní klientela dle stanov), kteří si platí za prorodinné, plavecké a vzdělávací programy.
  • Spolufinancování z vlastních příjmů je nezbytná podmínka většiny dotací a je významným ukazatelem udržitelnosti
   Ceny jsou udržovány tak, aby tyto veřejně prospěšné služby byly dostupné pro širokou veřejnost (cena 1 aktivity – cca 1h lekce / osobu je 50 – 100,- Kč).
  • Po 18ti letech existence a dlouhodobém ověřování „dobré pověsti“ organizace dosahuje roční návštěvnost našich služeb počtu 20 tisíc osob, počet pravidelných klientů je přes 1 000 osob.
  • Spolek dle zákona může vykonávat k zajištění své hlavní činnosti i vedlejší hospodářskou činnost
   (v našem případě pronájem prostor – pro volnočasové či sociální služby obyvatel – ve výši cca 100 tisíc Kč ročně nebo např. prodej plaveckých pomůcek a občerstvení ve výši cca 20 tisíc Kč ročně).
  • Kladný roční hospodářský výsledek spolku je dle zákona osvobozen od daně až do výše 300 tisíc Kč a tato „rezerva“ musí (a samozřejmě i u nás je) být vždy využit ve prospěch dalšího rozvoje spolku. Zároveň slouží jako zdroj cash flow v prvních měsících roku (kdy dotační zdroje na daný rok nebývají neziskovým organizacím ještě vyplacené) a jako záloha při neočekávaných nákladech či výpadcích financí v průběhu roku, ev. pak k investování ke konci roku.V době kovidu se ukázal jako naše jediná záchrana, protože výpadek vlastních příjmů znamenal výraznou hospodářskou ztrátu na konci roku 2020. Bez rezervy bychom již museli naše služby ukončit.
  • Organizace zaměstnává kolem 30 osob (přes 20 přepočtených plných úvazků a přes 10 externistů na dohody; v minulosti měla i 50 pracovníků), spadá tedy mezi velké organizace – zaměstnavatele.
   Měsíční výše mzdových nákladů činí téměř 1 milion Kč (průměrná hrubá mzda většiny SŠ a VŠ pracovníků je při tom pouze cca 25 tisíc Kč).
  • Město Kadaň pronajímá spolku od r. 2007 nemovitost za symbolické nájemné, tak jako všem ostatním obdobným organizacím ve městě (některým dokonce proplácí energetické náklady).
  • Spolek má platnou nájemní smlouvu do roku 2030 (tak jako i jiné místní spolky). O nemovitost se příkladně stará.

  Pro širokou osvětu uvádíme odkaz na MÝTY O NEZISKU

  Podrobné vyjádření a popis všech situací, včetně zákonných podkladů zde.

  Pravé menu