„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“ (průběh projektu ZDE)
  Project “Actively to citizenship in the Usti Region”

  Registrační číslo: 62500-2019-003-0146
  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  “The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro- motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

  Realizace projektu: 10/2020 – 3/2023

  Realizátor: RADKA, z.s. – Dobrovolnické centrum RADKA – Kadaň

  Partneři: Dobrovolnické centrum, z.s. – Ústí nad Labem; DC ADRA Chomutov

  Anotace projektu:

  Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my to můžeme ovlivnit. Jedním z nositelů demokracie je aktivní zapojení občanů do veřejného života. V rámci naší činnosti vnímáme ten největší budoucí potenciál ke změně v našich dětech. Prvním krokem k aktivnímu občanství je projevení zájmu o své okolí a snaha mu porozumět. Druhým krokem je zapojení se do věcí veřejných. Systematicky a regionálně nabízenými aktivitami se zaměříme na podporu “občanských” kompetencí dětí a mládeže (žáci ZŠ, studenti SŠ), které jim umožní porozumět dění kolem sebe a do budoucna i aktivní účast na společenském životě.

  Everything that happens around us concerns us and we can influence it. We will systematically offer activities aimed at supporting the “civic” competences of children and youth in the Ústí Region, which will enable them to understand what is happening around them and, in the future, to participate actively in social life. We will involve local volunteer centers in the implementation, and can meet the induvidual needs of smaller regions. An integral part of the project is increasing the competences of workers with children and youth in this area.

  Popis projektu:

  Aktivně k občanství v Ústeckém kraji je název projektu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund. Projekt je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů.

  Cílem projektu je tedy posílit jejich důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracii i v sebe sama a dát jim možnost uvědomit si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. Zvýšíme tak povědomí dětí a mládeže o dobrovolnictví a občanské angažovanosti prostřednictvím realizace projektových aktivit tak, aby se nejednalo pouze o pasivní příjem informací, ale stali se nedílnou součástí hledání možných řešení a zabránění negativních dopadů.

  Projekt má šest hlavních aktivit, kdy v některých jsou další podaktivity.

  1. Posílení neziskových organizací – zasedání RADY DC SZ
  Tato aktivita je zaměřená na sdílení zkušeností v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství napříč regionem Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj). Budou realizovaná pravidelná setkání členských organizací. Výsledkem bude systematická a dostupná nabídka aktivit k podpoře občanské participace v rámci regionu.

  VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY JSOU OD 1.1.2021 PŘEVEDENY DO ONLINE PROSTŘEDÍ
  Více informací o možnostech spolupráce získáte od koordinátorky aktivit Bc. Lucie Dvořákové, DiS.

  2. Tematické přednášky a workshopy (více informací ZDE)
  Aktivita je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Školy pro ně budou moci vybrat přednášky či workshopy na téma:
  a) Dobrovolnictví
  b) Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  c) Domácí násilí
  d) Bez násilí (rozšíření aktivit od 1.3.2021)

  3. Interaktivní vzdělávací hry (více informací ZDE)
  I tato aktivita je určená pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Školy budou moci vybírat z těchto vzdělávacích her:
  a) Keep cool – Globální politika v oblasti klimatu
  b) C´est la vie
  c) Svět
  d) Vingo

  4. Účastnické miniprojekty
  Aktivita je určena na podporu skupiny dětí a mládeže k plánování, přípravě a realizaci vlastních miniprojektů na podporu aktivní účasti na společenském životě s ohledem na věk a možnosti účastníků

  5. Medializace dobrovolnictví a podpora aktivního občanství
  Tato aktivita nám umožní mediálně šířit hlavní témata, a to na 2 veřejných konferencích, na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”.

  6. Školení lektorů, akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží
  a) v rámci projektu proškolíme za pomocí jednotlivých garantů nebo profesionálních lektorů nové lektory jednotlivých projektových aktivit, aby v nich spolupracující organizace i po skončení projektu mohly pokračovat.
  b) v průběhu projektu bude realizováno jedno Akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků, organizátor NIDV MŠMT, rozsah 40 hodin, zajištěno formou subdodávky. Vzdělávání je plánováno na období 2/2022.

  Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu dcr@radka.info nebo telefonicky na tel: 734 468 449 Bc. Stanislavu Hamákovou, DiS., vedoucí DCR, či na tel: 774 946 378 Bc. Lucii Dvořákovou, DiS, koordinátorku projektu.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu